TOKYO FUJI IBARAKI SAWARA
6วัน3คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
·  นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ณวัดอาซะกุสะ
·  ถ่ายรูปกับโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกคามินาริมงประตูฟ้าคำรณ
·  ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี
·  นำชม พระราชวังอิมพีเรียล(รอบนอก)ที่ประทับของพระจักรพรรดิ์ของญี่ปุ่น
·  ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิครั้งหนึ่งในชีวิต
·  หมู่บ้านน้ำศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
·  เรียนรู้วิธีการรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวที่ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว Fuji no Eki
·  ชมความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวน ไคระคูเอนKairakuen
·  ชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสมัยเก่าที่ซาวะระ Sawara
·  ชมนวัตกรรมใหม่ของหุ่นกันดั้มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ Odaiba Driver City Tokyo Plaza
·  ช้อปปิ้งจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังโกเท็มบะเอ้าท์เล็ต, ชินจูกุ, ดองกี้, อิออน
·  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็น Onsen

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน เมษายน
09 เม.ย. 61-14 เม.ย. 61 * ช่วงสงกรานต์ 55,900 55,900 53,900 8,900

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

19:30 น.

คณะพร้อมกันณท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้า2-3เคาน์เตอร์Cสายการบิน THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

22:45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG682

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: วัดอะซากุสะ-โตเกียวสกายทรี - พระราชวังอิมพีเรียล - โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต

06:55 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยสำคัญ!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้เข้าประเทศหากฝ่าฝืนจะมีโทษจับ และปรับเดินทางสู่นครโตเกียวนำท่านแวะเยี่ยมชมวัดอาซากุสะแคนนอนAsakusa Kannonวัดพุทธที่เก่าแ ก่ที่สุดในภูมิภาคคันโตภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ“คามินาริมงประตูฟ้าคำรณ”ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรได้ชื่อว่าเป็นโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ ซึ่งมี“ถนนนาคามิเซ”ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลังของเล่นโบราณและตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกันเพื่อซื้อขนมกลับไปฝากคนที่บ้าน และให้ท่านแวะถ่ายรูปคู่กับหอชมวิวที่สูงที่สุดในโลกโตเกียวสกายทรีTokyo Sky Treeเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่22 พฤษภาคม2555 มีความสูง634 เมตรชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวเวอร์ที่นครกว่างโจวของจีนซึ่งมีความสูง600 เมตรและหอซีเอ็น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นำท่านเดินชมพระราชวังอิมพีเรียลTokyo Imperial Palaceในกรุงโตเกียวนั้นปัจจุบันเป็นพระราชวังหลวงที่ประทับของจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตั้งอยู่ในแขวงชิโยะดะกรุงโตเกียวใกล้กับสถานีรถไฟโตเกียวภายในพระราชวังประกอบด้วยพระราชมนเทียร, พระตำหนัก (宮殿คีวเด็ง) ของพระราชวงศ์พิพิธภัณฑ์ของสะสมในพระองค์, สำนักพระราชวัง, และพระราชอุทยานขนาดใหญ่พระราชวังนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอะโดะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทะกุงะวะแต่พระราชวังเดิมถูกระเบิดทำลายลงไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และต่อมาในปีค.ศ. 1964 ก็ได้รับการบูรณะซึ่งตัวพระราชวังมีขนาดที่ดินทั้งหมด 3.41 ตารางกิโลเมตรซึ่งในภาวะฟองสบู่อสังหสริมทรัพย์ของญี่ปุ่นในทศวรรษที่ 1980 มูลค่าของพระราชวังโตเกียวนั้นมีมูลค่าสูงมากกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเสียอีกจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่โกเท็มบะแฟคทอรี่เอ้าท์เล็ตGotemba Premium Outletsแหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุดอาทิMK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY, DIFFUSIONE TESSILE ฯลฯเลือกซื้อกระเป๋าไฮไซBALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMI, GAP, ARMANY ฯลฯเลือกดูเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่างTAG HEUER, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯรองเท้าแฟชั่นHUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯหรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนูAIGLE, BANDAI ASOBI, HAKKA KIDS, MIKI MOUSE

ค่ำ

บริการอาหารค่ำณห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านได้พักผ่อนกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นOnsen สปาแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ตามอัธยาศัย
ที่พัก  Fuji Premium Resort หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค- ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิMt Fujiชั้น 5 โดยรถโค้ชแต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าสามารถขึ้นได้ถึงชั้นไหนให้ท่านสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิซึ่งภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่ยังไม่ดับสนิทมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,776 เมตรและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าดังนั้นภูเขาไฟฟูจิจึงเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปีจากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไคOshinoHakkaiเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิบริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะLake Yamanaka-koเป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะจ.ยามานชิหรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไคเพียงก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าไปในหมู่บ้านก็สัมผัสได้ถึงอากาศบริสุทธิ์และไอเย็นจากแหล่งนํ้าธรรมชาติที่มีให้เห็นอยู่ทุกมุมโดยในบ่อนํ้าใสแจ๋วมีปลาหลากหลายพันธุ์แหวกว่ายสบายอารมณ์อุณหภูมิในนํ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 10-12 องศาฯและที่สำคัญหมู่บ้านโอชิโนะยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าโอทอปชันเยี่ยม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
เดินทางสู่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวFuji no ekiท่านจะได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวรวมทั้งข่าวแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน, แผ่นเปลือกโลกseismometers ทำนายแผ่นดินไหวสิ่งแวดล้อมสึนามิSeismologists ทำนายอาศัยอยู่ในขณะนี้, วิดีโอ, ข้อมูล, รูปภาพและอื่นๆอีกมากมายในปัจจุบันและล่าสุดแผ่นดินไหวโลกจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินจูกุShinjukuใจกลางกรุงโตเกียวเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาแบรนด์ดังๆกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเกมส์ต่างๆหรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นKOSE, SHISEDO, KANEBO และอื่นๆอีกมากมายที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยและที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือร้าน 100 เยนซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมดที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ในราคาที่สบายกระเป๋า

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  Hearton Higashi Shinagawa หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ***อิสระเต็มวัน***ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดีสนีย์

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวันให้ท่านพักผ่อนหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านต่างๆในกรุงโตเกียวเช่นGinza, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Roppongi,Odaiba (ถ่ายรูปคู่กับGUNDAM หน้าห้างDiver City Tokyo) เป็นต้นซึ่งสามารถเดินทางด้วยตนเองหรือให้ทางมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์แนะนำเส้นทางต่างๆสามารถเดิน,นั่งรถไฟJR, หรือแท็กซี่สามารถรับคู่มือและแผนที่การเดินทางได้ที่หัวหน้าทัวร์)หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์Tokyo Disneylandโตเกียวดิสนีย์แลนด์ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของมิกกี้เม้าส์โดนัลดั๊กส์และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์มากมายอีกงเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นBig Thunder Mountainนั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่ Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อยจนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่างให้เวลาท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆเริ่มด้วยHunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารักและไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิดกระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือSpace Mountainการผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตาโลดโผนและหวาดเสียวจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสงสีเสียงตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายจากการชม“อิเล็คทริคพราเหรด”จากนั้นนำทุกท่านสนุกสนานกันต่อกับการแสดงพลุอันสวยงามและตระการตาพร้อมขบวนอิเลคทริคพาเรดของเหล่าตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบมากมายที่สวยงามและสุดแสนประทับใจได้เวลาเดินทางกลับ

เที่ยง

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก Hearton Higashi Shinagawa หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สวนไคระคุเอน - ซาวะระ - โอไดบะ ไดร์เวอร์ซิตี้โตเกียวพลาซ่า

เช้า

บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมสวนไคราคุเอนKairakuenติดอันดับ 1 ใน 3 ของสวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นพร้อมกับเคนโระคุเอนที่คานาซาวะและโคราคุเอนที่โอคายามะเปิดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในปี 1842 โดยเจ้าครองแคว้นลำดับที่ 9 ในนามตระกูลมิโตะนามว่านาริอาคิโทคุกาวะสวนไคราคุเอนได้ปลูกต้นดอกพลัม 3000 ต้น 100 สายพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิและตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคมขอเชิญชม “เทศกาลดอกพลัม”พร้อมต่อด้วยดอกซากุระและดอกอาซเลียสำหรับฤดูใบไม้ผลิจะเป็นพุ่มบุชโคลเวอร์ส่วนต้นฤดูหนาวก็จะพบกับดอกซากุระที่ผลิบานใน 2 ฤดู (นิคิซาคิซากุระ) ภายในสวนมีดอกไม้สวยงามที่ผลัดกันเปลี่ยนตามฤดูกาลให้รับชมได้เวลานำท่านเดินทางสู่ซาวะระSawaraในเมืองKatoriตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชิบะห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 70 กิโลเมตรสิบห้ากิโลเมตรจากสนามบินนานาชาตินาริตะติดชายแดนจังหวัดอิบารากิอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโทน – กวาพื้นที่ประกอบด้วยอาคารจากครึ่งหลังของยุคอีดีโอถึงจุดเริ่มต้นของยุคโชวะโครงสร้างเหล่านี้จะดึงดูดความสนใจของคุณได้อย่างแท้จริงรวมถึงบ้านร้านค้าสไตล์kura-zukuri (คลังสินค้า) และอาคารก่ออิฐตะวันตกหนึ่งในนั้นคือบ้านเก่าของTadatakaInoซึ่งเป็นคนแรกที่ทำแผนที่ญี่ปุ่นทั้งหมดตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 อาคารที่มีอายุ 100 ถึง 200 ปีตามแนวถนนมีร้านเฟอร์นิเจอร์มากมายและร้านค้าทั่วไปซึ่งดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมาตั้งแต่สมัยนั้นนอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของ "ถนนที่มีชีวิตชีวา" จากล่องเรือบนแม่น้ำอีกแห่งหนึ่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งก่อนกลับพร้อมดูหุ่นกันดั้มตัวใหม่ที่โอะไดบะOdaiba Driver City TokyoPlaza เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียวในเขตโคโตและเขตชินะงะวะเขตปกครองพิเศษของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแรกเริ่มโอะไดบะสร้างขึ้นในค.ศ. 1853 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 โอะไดบะได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้าย่านพักอาศัยและนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่งโอะไดบะและมินะโตะมิไร 21 ในจังหวัดโยะโกะฮะมะเป็นเขตชายฝั่งเพียง 2 สองแห่งในเขตโตเกียวและปริมณฑลที่สามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้เป็นเขตอุตสาหกรรมหรือท่าเรือภายในมีร้านค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงเปิดให้บริการเมื่อปี 2012 จุดโดดเด่นที่สุดของห้างแห่งนี้คือหุ่นยนต์กันดั้มตัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมUnicorn Gundamที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าในตอนกลางคืนจะมีเอฟเฟคแสงไฟส่องหุ่นยนต์เสียงประกอบและขยับหัวได้น่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยหากใครที่ชื่นชอบการ์ตูนกันดั้มเป็นพิเศษยังมีนิทรรศการเล็กๆอยู่บนชั้น 7 อีกด้วย

ค่ำ

อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20:00 น.

พร้อมกันณจุดนัดหมาย (กรุณาตรงต่อเวลา) นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานฮาเนดะ

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ฮาเนดะ- สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

00:20 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบินTHAI AIRWAYSเที่ยวบินที่TG661

04:50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน THAI AIRWAYS
·  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาวสำหรับพักห้องละ 2 ท่าน(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์การแข่งขันกีฬาหรือกิจกรรมอื่นๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
·  ค่าอาหารครบทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
·  ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
·  ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ           
·  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
·  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท**อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น390 บาทขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง
·  ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุพร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
·  ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
·  ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,200บาท/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ1 ใบ ใบละไม่เกิน30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
·  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
·  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
·  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
·  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
·  ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ1ใบ
·  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไข การจอง หรือสำรองที่นั่ง
·  กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก15,000 บาท
·  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30วันมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 
การยกเลิก
·  แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
·  แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
·  แจ้งล่วงหน้า 16 – 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50%ของราคาทัวร์
·  แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100%ของราคาทัวร์
·  ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
·  กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว
·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นการยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
5  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
 
ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
·  กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วที่สามารถเลื่อนเวลาและวันเดินทางได้ เพราะจะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนวันเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
·  กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือแพ้อาหารเนื้อสัตว์บางประเภท ให้ท่านโปรดระบุมาให้ชัดเจน
·  กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง สำเนาหน้าพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ้งรายชื่อคู่นอนกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
·  กรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินแล้วสะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้ทางบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบิน
·  หลังจากที่ท่านได้ชำระค่ามัดจำและค่าทัวร์ส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะจัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านทางอีเมล์หรือแฟกซ์ที่ท่านได้ระบุไว้
·  ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้จะต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
·  ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จะต้องจ่ายค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่ระบุไว้ในรายการทัวร์เท่านั้น
·  PASSPORTต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ
·  ลูกค้าที่เดินทาง3 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พักเดี่ยว) ขึ้นอยู่กับมาตราฐานโรงแรมส่วนห้องTRP จะไม่มีในบางประเทศ ยกเว้นเด็กInfant-12 ปี
·  การให้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีการเรียกเก็บเพื่อเป็นสินน้ำใจกับผู้ให้บริการในส่วนต่างๆจึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพื่อมอบให้หัวหน้าทัวร์ระหว่างการเดินทาง
***หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.ญี่ปุ่นกักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด
 ***หากท่านติดด่านตม.ทั้งฝั่งประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเทียวได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือคืนเงินค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น

  Add Line สอบถาม :   
สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign