Taiwan Songkran Charming 4D3N
แช่น้ำแร่ระดับ «««««ภายในห้องพัก
โดยสายการบิน
CHINA AIRLINES
สถานที่ท่องเที่ยว
นั่งกระเช้าPanorama ชมวิวทะเลสาบ หมู่บ้านวัฒนธรรมและส่วนสนุก 9 ชนเผ่า
ขึ้นชั้น 89 ตึกไทเป 101 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+Cingjing Skywalk 
หมู่บ้านสายรุ้ง  พิพิธภัณฑ์กู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซีเหมินติง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้าพระกระโดดกำแพง บุฟเฟต์ชาบู ชาบูสไตล์ไต้หวัน

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
14 -17 APRIL ’18 30,900 29,900 4,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)

05.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

08.35 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINESเที่ยวบินที่ CI 838 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง)

13.15 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ (บริการอาหารว่าง ชานมไข่มุก+ ขนมเค้ก)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆเครื่องถมของจีน เหมาะกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุและงานศิลปะเป็นอย่างมากจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101(รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8 ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์เร็วด้วยความเร็ว1,010เมตรต่อนาที

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก TAO GARDEN  HOTEL 4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองไถจง-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านเก้าชนเผ่า-นั่งกระเช้าพา โนรามาชมวิว

เช้า

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่ง รวมความหลากหลายทางธรรมชาติ จากผืนน้ำสู่ยอดเขา ที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทราจากนั้นนำท่าน นมัสการรูปปั้นของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอูณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกัน  อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำเมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฟาร์มชิงจิ้ง เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก SWEDEN HOLIDAY3+*หรือเทียบเท่า  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย(กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ สำหรับพักค้างคืนโรงแรม บนเขา)     

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK-ชิมชาอู่หลง- หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะชิงจิ้ง( Foggy Eden )ให้ท่านได้ชมความงามของฟาร์มและใกล้ชิดธรรมชาติที่น่ารื่นรมย์ บรรยายกาสที่เงียบสงบและภูมิทัศน์ที่สวยงามที่นี่จึงได้ชื่อว่า “สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” ภายในฟาร์มมีการปลูกผลไม้เมืองหนาวมากมายจากนั้นนำท่านเดินทางชมCINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)ที่มีความสูงประมาณ 1,700 เมตรจากระดับน้ำทะเลเพื่อให้ทุกท่านได้เดินชมภาพบรรยากาศและสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามจากนั้นนำท่านแวะชิมชาอู่หลง พันธุ์ดี ที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษสุกี้ชาบูชาบู สไตล์ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองไถจงซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวันเดินทางสู่หมู่บ้านสายรุ้งหมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจงเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักทหารแต่ภายหลังกลายเป็นที่อยู่อย่างถาวรและมีแต่ความเงียบเหงาทำให้ต่อมานายหวงหยุงฝู (Huang Yung-fu) ทหารผ่านศึกที่จึงได้สร้างภาพวาดที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่สวยงามและยังสร้างความมีชีวิตชีวาจากสีสันของภาพวาดที่เริ่มจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลายๆหลังในเขตหมู่บ้านสายรุ้งโดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในทีวี, พืชสัตว์นก, กระบือและคนพื้นเมืองเป็นต้นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นถนนคนเดินที่มีร้านค้าครบครันเช่นอาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวันให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดพบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักFRESH FIELDS 5*แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmeticshop-ศูนย์สร้อยGermanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองไทเปเพื่อนำท่านเดินทางสู่ร้านขนมพายสับปะรดชื่อดังให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นนำท่านชมศูนย์Germaniumซึ่งเป็นสร้อยที่มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสภาพประจุลบบวกในร่างกายให้สมดุลระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้ร่างกายสดชื่นลดอาการปวดเมื่อย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหารเมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพลเจียงไคเช็คตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงหรือที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onitsuka Tigerแบรนด์ดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่นNew Balance, Puma,Adidas, Nikeแต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันจะมีราคาถูกกว่า  ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารอาหารจีนพื้นเมือง เมนูพิเศษ ขาปูอลาสก้า

23.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 837

02.00+1 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักรวมไม่เกิน30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 800 NTD / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30กิโลกรัม, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าไต้หวัน กรณีประกาศให้กลับมายื่นวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 61) ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 1,700 บาท สำหรับการยื่นขอวีซ่า 

เงื่อนไข เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทำการจองพร้อมสำเนา
หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 15 วัน
ทางบริษัทขอสงวนการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 20 วัน
                * เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือมัดจำ ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทำจองกับทางบริษัทฯ หากยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
* กรณีเปลี่ยนวันเดินทาง กรุณาแจ้งมากกว่า 25 วันก่อนการเดินทาง หากแจ้งน้อยกว่า 25 วัน ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนวันเดินทาง
 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านหรือคณะผู้เดินทางไม่ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงานภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign