WANDERLUST TAIWAN SONGKRAN
ไต้หวันครบสูตร
5วัน 4คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
 • ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่
 • ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง ขึ้นชมตึกไทเป 101
 • ไทเป ช้อบปิ้งชิมอาหารตลาดกลางคืน ช้อบปิ้งซีเหมินติง
 • ชมหินราชินีที่เหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน
 • ชวนชิม เมนู บุฟเฟ่สุกี้ อาหารจีนจักรพรรดิ
 • ชวนชิม บุฟเฟ่ต์ ชาบู อาหารจีน Seafood กุ้งมังกร

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยวเพิ่ม

14 – 18 เมษายน 2561

33,888.-

4,500.-


โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-ไทเป-อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ชิมพายสับปะรด-ไทจง-ตลาดกลางคืนซือหลิน

05.30 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เข้าทางประตู 2-3 สายการบินไทย ที่เกาะ D โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

08.35 น.

เดินทางสู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง

13.15 น.

ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเกาะที่มีพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทยประมาณ12 เท่าตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ราว 78 เกาะ มีกรุงไทเป เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด
- นำชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐาน อยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้าง เป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ ท่านสามารถชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากภายในอนุสรณ์สถาน
- นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เป็นร้านขนมที่อร่อยและขึ้นชื่อของไต้หวันซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ปีซ้อน ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองไต้หวันได้ โดยทีเด็ดคือ พายสับประรด (เฟิ้งหลีสู่) อันโด่งดัง
- นำท่านเดินทางไปยัง เมืองไทจง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการทำเกษตร ทำนาข้าว เพาะปลูกชา ทำให้แลดูเขียวชอุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม จนได้รับการขนานนามว่า สวิตเซอร์แลนด์ตะวันออก
นำท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูเสี่ยวหลงเปา
พักที่ WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ไทจง – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่– เจี้ยอี้

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านสู่ วัดจงไถซานซื่อ (中台禪寺) ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน วัดนี้ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากนครวาติกัน และวัดมหายานที่ทิเบต งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 (C.Y.Lee 李祖原) มีโครงสร้างแข็งแกร่งมาก เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1990 และเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2001 เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไปที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก ผู้ก่อตั้งคือท่านพระอาจารย์เหวยเจวี๋ย มหาเถระ วัดนี้ซื่อมีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน พระสงฆ์และภิกษุณีมีจำนวนกว่า 1,600 รูป เป็นภิกษุ 400 รูป เป็นภิกษุณี 1,200 รูป มีการแยกเรียนกันอย่างชัดเจนไม่เรียนรวมกัน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ฝ่ายชายกับฝ่ายหญิง
นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว โดยรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารจีนนึ่งจักรพรรดิ์
จากนั้นนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางต่อสู่เมืองเจี้ยอี้ เพื่อเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน                      
**สำหรับท่านที่เมารถแนะนำให้ทานยาแก้เมาช่วงเวลานี้ **

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **อาหารจีนพื้นเมือง
พักที่ EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เจี้ยอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน +นั่งรถไฟโบราณ -ชิมชาอู่หลง-ฟงเจี้ยไนท์มาร์เก็ต

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ และสวยงามอีกที่หนึ่งของเกาะไต้หวันที่ทุกท่านไม่ควรพลาด อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร ชมจุดท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่ง พร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และจะบานในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชื่นชมทะเลหมอก ดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมต้นสนสูงชัน ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ฯลฯ ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร **เมนูอาหารจีนบนเขา
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน จำนวนมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาของเมืองไทจงเพียงแต่น้อยกว่าเมืองไทเปเท่านั้น ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน งานอธิษฐานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจงเป็นประจำทุกปี เมืองไทจงเป็นเมืองหนึ่งอันสะอาดเรียบร้อย จึงถูกถือว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน (ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม **แวะชิมชาอู่หลง บนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อของไต้หวัน 
จากนั้นให้ท่านเดินทางไป ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร ** อาหารบุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบู
พักที่ CITY RESORT หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ไทเป-ร้านเครื่องสำอาง – ศูนย์GERMANIUM – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิน - ตลาดซีเหมินติง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแร่
ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน
หลังรับประทานอาหารเช้านำท่าน ชมศูนย์ germanium เป็นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี  ช่วยให้ ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย  
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารซีฟุ๊ต      
อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ซึ่งเดิมเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื้นชมจิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง
นำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือ ที่คนไทยเรียกว่าสยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก ที่ร้าน NET, UNIQLO รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันถือว่าถูกที่สุดในโลก หรือ เลือกซื้อของที่ร้านวัตสัน ซึ่งสินค้าบางอย่างราคาถูกกว่าเมืองไทย เช่น โฟม ล้างหน้าชื่อดัง SHISEIDO, มาร์คหน้า Beauty Diary และเครื่องสำอาง อื่นๆ อีกมากมาย และยังมี ร้านขายอาหารทานเล่น, ชานมไข่มุก ชื่อดัง, น้ำมะระขาว เพื่อสุขภาพ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลอง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **เมนูอาหารจีนกวางตุ้ง
พักที่ WELL GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ไทเป-ตึกไทเป (รวมบัตรขึ้นตึก) -สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านไปชมตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือน เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและมีลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตร ต่อนาที
สมควรแก่เวลา เดินทางไปสนามบินเถาหยวน

14.15 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยเที่ยวบิน TG633

17.00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ (กรุงเทพฯ-ไทเป-กรุงเทพฯ)
 • ค่าบริการได้รวมชุดค่าธรรมเนียมสนามบินไทยและไต้หวัน
 • ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน                        
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ            
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ        
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวไต้หวัน (หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องวีซ่าไต้หวัน)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียม  วีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 250 NT / คนขับรถ 250 NT และหัวหน้าทัวร์ 250 NT 

เงื่อนไข
การชำระค่าบริการ : มัดจำ 10,000 บาท เมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่ายคนละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน ขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 18,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ :  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยว ในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ

หมายเหตุ
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือสายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 20 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 250 NT, ไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 250 NT ต่อคน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 250 NT ต่อคน / รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน
Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign