TG คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง
จงเตี้ยน-เต๋อชิง
8 วัน7 คืน


สถานที่ท่องเที่ยว
พิเศษ ! ชมโชว์จางอวี้โหมวImpression of Lijiang
ชมเมืองเก่าต้าหลี่  ชมเมืองเก่าลี่เจียง  ชมเมืองเก่าจงเตี้ย
จงเตี้ยน ชมวัดซงจ้านหลิง เต๋อชิง ชมพูเขาหิมะเหม่ยลี่
ล่องเรือช่องแคบปาลาเก๋าจง
ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า กระเช้าใหญ่)
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 36,900.- 6,800.- รวมวีซ่ากรุ๊ป

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-ต้าหลี่

08.00 น.

พร้อมกันที่สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะเช็คอิน D สายการบินไทย ** จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 3-4

10.55 น.

เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612

14.05 น.

ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป
- นำทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองต้าหลี่ เมืองต้าหลี่ที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (5 ชั่วโมง) 

19.00 น.

ถึงต้าหลี่ รับประทานอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร
พักที่ Z MAX HOTEL หรือ ER HAI LONG WAN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-เมืองเก่าต้าลี่-โค้งแรกแยงซีเกียง-หุบเขาเสือกระโจน-วัดเจดีย์จ้วนจิง-เมืองเก่าจงเตี้ยน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- ผ่านชมชมเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ จะมีองค์ประธาน 16 ชั้น อยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า “เชียนสวินถ่า” สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อน เผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้ง แต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
- นำชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือน สร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
แล้วเดินทางสู่เมืองจงเตี้ยน ผ่านเมืองลี่เจียงเข้าสู่ที่ราบสูงเต๋อซิ่ง  นำท่านชมโค้งแรกแม่น้ำจิน ซาเจียง (แยงซีเกียง) ที่ไหลลงมาจากทิเบต ได้เลี้ยวจากใต้ มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตีโค้ง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงสายสำคัญ
- นำท่านชมหุบผาเสือกระโจน “ไทเกอร์ลิป ปิ้งจอร์จ” ซึ่งเป็นหุบเขาที่ลึกแห่งหนึ่งในโลก ชมทิวทัศน์ของหุบเขา และกระแสน้ำที่ไหลแรงของสายน้ำแยงซีเกียง พร้อมกับชมวิวภูเขาหิมะมังกรหยกในด้านที่สูงที่สุด ระหว่างทางนำท่านชมวัดเจดีย์จ้วนจิง แล้วตรงเข้าสู่เมืองจงเตี้ยน ที่นี่ท้องทุ่งกว้างแห่งทิเบตจะปรากฏแก่สายตา ท่านจะได้เห็นฝูงจามรีหรือวัวขนยาวแทะเล็มหญ้าอยู่ข้างบ้านของชาวทิเบตและที่นี่คือเขต “จงเตี้ยน“ ที่อยู่ในความสูง 3,350 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จีนสันนิฐานว่า คือเขตเมืองสวรรค์ หรือ แชงการีล่า ที่กล่าวไว้ในหนังสือ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย” THE LOST HORIZON  

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SUN SHINE HOTEL หรือ SA LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: จงเตี้ยน-วัดซงจ้านหลิน-ถนนไต่ขอบฟ้า-วัดตงจู่หลิน-ภูเขาหิมะเหม่ยลี่-เต๋อชิ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เส้นทางขึ้นเขา มีการตัดถนน และเจาะอุโมงค์ใหม่ ทำให้การเดินทางไปเต๋อชิ่งสะดวกกว่าเดิมและใช้เวลาเดินทางน้อยลงมาก
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีถนนขึ้นภูเขามีหิมะตก มีอุบัติเหตุ หรือ มีเหตุอื่นใดที่สำคัญจนทางการท่องเที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศปิดทางไม่ให้ขึ้นเขา ทางบริษัทฯ อาจจำต้องเปลี่ยนเส้นทางท่องเที่ยว หรืออาจจะจัดรายการอื่นให้แทนโดยจะพิจารณาจากความเหมาะสมและเหตุการณ์เฉพาะหน้า และขอสงวนสิทธิ์ตัดสินใจโดยถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทาง และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่นำทัวร์ทั้งฝั่งจีนและไทยเป็นหลัก             
นำชมวัดซงจ้านหลิน (รวมรถเล็กเฉพาะขาขึ้นวัด) วัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 ใช้เวลาก่อสร้าง 18 ปี จึงแล้วเสร็จโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิง วัดจ้านหลินซื่อมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตาลาที่นครลาซาแห่งทิเบต แต่ขนาดมีการย่อส่วนลงมา หากว่าโปตาลาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต วัดจ้านหลินซื่อนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนิกชนในบริเวณที่ราบสูงทิเบตนั่นเอง ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของชาวทิเบตเพราะที่นี่คือเขตทิเบตน้อยเดินทางขึ้นเขา ไปทางทิศเหนือ ของมณฑลยูนนาน ชายแดนทิเบต-ยูนนาน-เสฉวน สู่เมืองเต๋อซิ่ง หรือตี่ซิ่ง ซึ่งเป็นเมืองในเขตที่ราบสูงทิเบต-เต๋อชิ่ง มีความหมายว่าเป็นสถานที่อันเป็นสิริมงคล ทิเบตถือว่าดินแดนแถบนี้เป็นแคว้นกัม (คาม) ของทิเบต แต่รัฐบาลจีนประกาศให้รวมไว้ในมณฑลยูนนาน 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง 

บ่าย

นำชมวัดตงจู่หลินซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1667  ในสมัยราชวงศ์ถังเป็นอารามขนาดใหญ่ มีห้องภาวนาธรรมมากมายสามารถรองรับพระลามะถึง 2,000 รูป ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูงมีทำเลที่สวยงาม โดยรอบเป็นกุฏิลามะประดิษฐานพระพุทธรูปจากเมืองลาซา จากนั้นรถจะลัดเลาะวิ่งผ่านเทือกเขา โขดผาอันมโหฬาร ผ่านยอดเขาหิมะอัน ตระหง่าน ท่านจะได้เห็นภาพพาโนรามา ที่มีภูเขาหิมะเหม่ยลี่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องล่าง คือ ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง  

16.00 น.

ถึงเมืองเต๋อชิ่ง (ตี๋ชิ่ง) แชงการีล่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตและที่นี่คือเขตเทือกเขาหิมาลัยด้านจีนที่น้อยคนนักจะมาถึง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ ZHONG XIN YUTING HOTEL หรือเทียบเท่า

 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เต๋อซิ่ง-ช่องแคบปาลาเก๋อจง-จงเตี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- เดินทางเข้าสู่เขตท่องเที่ยวช่องแคบปาลาเก๋อจง(โดยรถแบตเตอร์รี่) ไต่ลัดเลาะไปตามขอบภูเขาเปรียบเสมือนหนึ่งในภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นช่องแคบที่ใหญ่ที่สุดในเขตแชงกรีล่าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพื้นที่ทั้งหมด 176 ตารางกิโลเมตรจุดยอดเขาที่สูงสุดของภูเขามีความสูง 5545 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีลักษณะเป็นสามมิติของภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่มีความโดดเด่นมากมรดกโลกธรรมชาติที่ทันสมัยเป็นหุบเขาแห้งร้อนแนวธรรมชาติที่มีระบบธรณีวิทยาและธรณีสัญฐานแตกต่างกันมีทรัพยากรภูมิทัศน์ที่สมบรูณ์
- นำท่านล่องเรือชมช่องแคบปาลาเก๋อจง(ประมาณ 15-20 นาที) ฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนาวจะยาวกว่าฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ10 องศาเดือนหนาวที่สุดคือมกราคมอุณหภูมิประมาณ 5 องศา เข้าสู่เขตหมู่บ้านปาลาหมู่บ้านทิเบตโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ละลายมาจากธารน้ำแข็งมีทะเลสาบบนที่ราบสูงมีทุ่งหญ้าพืชและสัตว์ที่หายากจากจุดขึ้นรถจะมองเห็นภูเขาหิมะเหม่ยลี่อันสวยงามกระทั่งเดินทางถึงวัดโอรสสวรรค์ (วัดเทียนจื่อ) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งยอดเขาเหม่ยลี่บริเวณนี้มียอดเขาหิมะ 13 ยอดเรียกว่าเทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยภูเขาเหม่ยลี่มีรูปทรงพีรามิดมียอดกาเคโบเป็นยอดที่สูงที่สุด 6,740 เมตรจากระดับน้ำทะเลถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน

14.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
- อำลาเต๋อชิ่งนั่งรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับเมืองจงเตี้ยนท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงที่สวยที่สุดอีกครั้งผ่านลำธารแม่น้ำน้อยใหญ่น้ำตกมากมายจอดรถเท่าที่มีโอกาสให้ท่านถ่ายรูปวิวสวยตลอดทางพร้อมกับความระทึกใจที่ประทับใจไม่รู้ลืมผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
- อิสระเดินเที่ยวในเขตเมืองเก่าจงเตี้ยนชมเจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปาพระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลชมถนนคนเดินลัดเลาะเข้าซอยเล็กซอยน้อยชมบ้านเรือนก่อสร้างแบบโบราณเลือกซื้อของที่ระลึกแบบทิเบตเช่นหมวกคาวบอยแส้หางจามรีเครื่องประดับดินเผาเครื่องเงินและหินสีฟ้าเหลืองแดงแบบทิเบต
พักที่ SUN SHINE HOTEL หรือSA LONG HOTEL หรือเทียบเท่า

 

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จงเตี้ยน-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-สระมังกรดำ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
- นำท่านเดินทางกลับเมืองลี่เจียง เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- อิสระเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.ศ. 1997 
- นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม “เก๋งหนึ่งเหรียญ” เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม “สะพาน 5 โค้ง” ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ “ศาลาจันทรา” ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย 

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-หมู่บ้านน้ำหยกฉู่สง

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดีแล้ว
- นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงามเหนือคำบรรยาย ถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะๆสาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก
หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า “กอนโดล่า” ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้า “กอนโดล่า” ภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิง (ความสูง 3,000 เมตร) แทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดแทนไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรแวะเลือกซื้อ ไข่มุก สินค้า OTOPของจีนกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ
- ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมงอันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- นำชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยกชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง แวะเลือกซื้อหยก “ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง แล้วเดินทางไปพักค้างคืนที่เมืองฉู่สง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พักที่ YUNHUA HOTEL / TEL  

 

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ฉู่สง-คุนหมิง- เมืองโบราณกวนตู้-บัวหิมะ-ร้านผ้าไหม

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยทางด่วน (3 ชั่วโมง)
- นำชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า 

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
- แวะร้านนวดฝ่าเท้า เลือกซื้อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงรวมถึง “บัวหิมะ” ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี  แวะเลือกซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ 银海酒楼菜单
** 三文鱼刺身แซลมอนชาชิมิ 椒盐基围虾กุ้งอบเกลือ 卤水拼盘พะโล้จานรวม 叉烧拼排骨รวมมิตรหมูแดงซี่โครงหมู 明炭烤鸭เป็ดย่างยูนนาน  明火例汤ซุปไฟแก่ประจำวัน 豉椒炒鲜尤ปลาหมึกผัดพริกหอม 蒜蓉粉丝蒸红口螺 หอยปากแดงนึ่งวุ้นเส้นใส่กระเทียม 清蒸桂花鱼ปลากุ้ยฮวานึ่งซีอิ้ว 酸辣炒指甲贝หอยเล็บมือนางผัดซอสเปรี้ยว 松仁炒玉米เม็ดสนผัดข้าวโพด 云南小炒肉หมูรมควันผัดต้นหอม 干锅茶树菇หม้อไฟเห็ดต้นชา 素炒时蔬ผัดผักตามฤดูกาล 蒸馒头หมั่นโถว泰香米饭ข้าวสวย 水果拼盘ผลไม้ 大瓶可乐1瓶โค้ก 1  啤 酒 1 瓶เบียร์ 1 ** เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฤดูกาล
พักที่DYNASTY HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านชา-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัคิยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย
แวะเลือกซื้อชา ดื่มเพิ่อสุขภาพ สินค้า OTOP ของจีน 

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง

15.20 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น.

ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
ราคารวม  บัตรเข้าสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
ราคายังไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น100หยวน/ค่าทิปคนรถท้องถิ่น80หยวน/ค่าทิปหัวหน้าทัวร์80หยวน
* มีประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม, ราคาอาจเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีค่าเงินผันผวน, กรณีปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, กรณีประกาศขึ้นราคาค่าบัตรผ่านประตูหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ  * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * มีไกด์จีนพูดไทยรับที่สนามบินคุนหมิง
โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบินปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิดท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งเพราะหากมีความเสียหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่าสำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวันโดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทยทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบินไทยและจีน /ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก./ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
อัตรานี้ไม่รวม 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกรายการ
• ค่าทิปไกด์ 100 หยวน / ค่าทิปคนรถ 80 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 80 หยวน
• ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าของคนต่างชาติ / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด
• ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
• ค่าภาษี 7 % และภาษี 3%

เงื่อนไข ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
• ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯอาทิการนัดหยุดงานการจลาจลการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบินภัยธรรมชาติฯลฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ
• การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้วทางบริษัทฯถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เอกสารวีซ่ากรุ๊ปทัวร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาอย่างชัดเจนถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไปอาจใช้ไม่ได้กรุณาแก้ไขด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีนซึ่งกฎเกณฑ์การยื่นค่าธรรมเนียมการใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกันและอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิดจึงแจ้งมาเพื่อทราบ
หมายเหตุ หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทันอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือรถไฟสายการบินทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตูก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริงแต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาทเงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สรุปแผนความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สำหรับผู้เดินทางในแผนท่องเที่ยวข้างต้น
รับประกันภัยโดย NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY
 
ความคุ้มครอง (COVERAGE)
เด็ก 1 เดือน-15 ปี และ ผู้ใหญ่ 70 ปีขึ้นไป รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกัน
ทุนประกัน
(SUM INSURE)
1. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident) 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
(Accident Medical Expense while travelling.)
ข้อ2+ข้อ3ไม่เกิน
500,000 บาท
3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การส่งศพกลับประเทศ (เนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง) (Emergency Accident Evacuation and Repatriation of Remains)
4. การรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ  (Personal Liability)   200,000 บาท 

การประกันไม่คุ้มครองกรณีที่เสียชีวิตหรือเจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาทการแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้ายการยึดพาหนะและการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่ายทุกกรณีต้องมีใบเสร็จและมีเอกสารรับรองทางการแพทย์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรับผิดชอบสูงสุดต่ออุบัติเหตุ / กรุ๊ป - แต่ละครั้งไม่เกินสี่สิบล้านบาท....เงื่อนไขตามกรมธรรม์
ค่ารักษาพยาบาล– รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัยแต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์คุณสมชายประทุมสุวรรณที่โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าวเป็นแผนพิเศษที่ออกแบบโดยเฉพาะให้ตรงตามความประสงค์ของบริษัทหลักที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทางรับประกันภัยโดยบริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้เช่นต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วยกระเป๋าหายเพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้าหรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้นฯลฯท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้โดยติดต่อที่คุณสมชายประทุมสุวรรณตัวแทนนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์โทร 02-649-1049 และมือถือ 081-6515209 หรือเลือกซื้อกรมธรรม์จากบริษัทหรือตัวแทนประกันภัยอื่นๆที่ท่านรู้จักและพอใจ

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign