สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์ไซบีเรีย
ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลค์ฮอร์น

7 วัน 6 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวในฤดูหนาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ –  ต้นมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 1 เมตรเราจะนำท่านนั่งเรือสะเทินน้ำสะเทินบกแล่นบนพื้นน้ำแข็งชมความงามรอบทะเลสาบ เป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่งดงามจนไม่อาจลืมได้อย่างแน่นอน (บนเรือจะมีฮิตเตอร์) ชมความวิเศษที่น่ามหัศจรรย์ที่จะเห็นได้เฉพาะในฤดูหนาว นั่นก็คือ BLUE ICE หรือน้ำแข็งที่มีสีฟ้าเหมือนเพชรพลอย หรือสีเขียวเหมือนมรกต ซึ่งหาดูไม่ได้นอกจากที่นี่และมีเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอันแสนวิเศษนี้จะมีแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียง 40 วันในรอบหนึ่งปีเท่านั้น

กดลิงค์นี้
>>>แอดไลน์ @merrylandtravel<<<

กดลิงค์นี้
>>>DOWNLOAD โปรแกรมทัวร์<<<

โทรกด  022498217

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม
30 ม.ค. – 5 ก.พ. 61 75,500 12,200
6 มี.ค. -12 มี.ค. 61 75,500 12,200

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-เมืองอิรคูทสค์

15.00 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะU เคาน์เตอร์ สายการบิน S7 Air lines (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระเดินทาง (ผู้โดยสารสามารถโหลดกสัมภาระได้ 23 กิโลกรัมต่อท่าน) 

17.25 น.

เดินทางสู่เมืองอิรคูทสค์ Irkutsk โดยสายการบิน S7 Air lines เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

00.25 น.

ถึงสนามบินอิรคูทสค์ Irkutsk แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซียนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าที่พัก (เนื่องจากช่วงเวลาที่เที่ยวบินไปถึง ร้านอาหารต่าง ๆ ได้ปิดให้บริการแล้ว หัวหน้าทัวร์จะแจกบะหมี่และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปให้ผู้เดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจัดอาหารมื้อค่ำ)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองอิรคูทสค์-เกาะโอลค์ฮอร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
>> วันนี้ทางทัวร์จะจัดนำท่านเดินทางไปเที่ยวเกาะและค้างคืนอยู่บนเกาะเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง ท่านสามารถจัดเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นใช้สำหรับ 3 วัน ใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กที่กะทัดรัดนำติดตัวไปใช้สำหรับ 3 วันนี้ ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านสามารถฝากไว้ที่โรงแรมที่พักในเมืองอิรคูทสค์ และรับคืนหลังจากที่กลับจากเที่ยวเกาะ <<
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลค์ฮอร์น (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสราว 6 ชั่วโมง)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง 

บ่าย

เดินทางถึงเมือง ซาค์ยูต้า Sakhyuta นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางไป เกาะโอลค์ฮอร์น  Olkhon Island เดินทางถึงเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมือง บูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะ ชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้...
นำท่านขึ้นรถจิ๊ปขับเคลื่อนสี่ล้อที่ผลิตในรัสเซีย เดินทางไปยังหมู่บ้าน คูเซอร์ Khuzhir Village  นำท่านสู่แหลมเบอคาน Burkhan Cape จุดชมวิวสำคัญทางตอนกลางของเกาะ อันเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของทะเลสาบไบคาลBaikal Lake ชมแท่นหิน ซามาน Shaman Rock  หินศักดิ์สิทธิ์บนเกาะที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต้องมาแวะสักระ  

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณ ร้านอาหารในโรงแรมที่พัก
พักที่ โรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลค์ฮอร์น

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ - แหลมโคบอย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านโดยสารรถจิ๊บขับเคลื่อนสี่ล้อหรือรถตู้ที่เป็นยานพาหนะที่เหมาะกับสภาพพื้นที่บนเกาะ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือ ชม แหลมโคบอย Cape Khoboy ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะ ชมหินสามพี่น้อง หรือ Three Brothers Rock ชมความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyry Bay ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้


เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนิก ใกล้จุดชมวิวบนเกาะ 

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่หมู่บ้าน ระหว่างเดินทางให้ท่านได้แวะชมวิวและถ่ายรูปตามจุดชมวิวสวย ๆ สองข้างทาง ที่มีทั้งป่าสน ทุ่งหญ้า หรือในฤดูหนาวท่านจะได้พบเห็นประติมากรรมน้ำแข็งตามธรรมชาติที่สวยงามและไม่มีที่ใดในโลกจะเทียบเคียง...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม Balkal View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาวบนเกาะ โอลค์ฮอร์น

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เกาะโอลคอน - เมืองอิรคูทสค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางออกจากเกาะโดยรถจิ๊ปหรือรถตู้ ต่อด้วยข้ามเรือเฟอร์รี่มายังฝั่ง และนั่งรถบัสกลับเมืองอิรคูทสค์ ระหว่างทางแวะชุมชน โอช-ออร์ด้า ของชาวพื้นเมืองบูร์ยาต Ust-Ordaburiat Village หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในแคว้นไซบีเรีย อาศัยอยู่กับทุ่งหญ้าและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และล่าสัตว์ ชมการแสดงการเรียกวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษของชาวพื้นเมืองบูร์ยาต แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต เรียนรู้วิถีชีวิตชาวพื้นเมืองที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคน้ำแข็งกระทั่งมาเป็นชนพื้นเมืองในยุคปัจจุบัน...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง หลังอาหารเดินทางกลับเมือง อิรคูทสค์

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรม ระดับ 4 ดาวในเมือง  อิรคูทสค์

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อิรคูทสค์ เมืองลิสตเวียงก้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ลิสตเวียงก้า Listvianka เมืองเล็ก ๆ ริมทะเลสาบไบคาล ราวเสมือนเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝังทะเล เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองอิรคูทสค์ราว 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสแค่ 1 ชั่วโมง เมือง เดินทางถึง นำชม พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก(แมวน้ำสายพันธ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเค็ม) นั่งรถกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ บริเวณเนินเขาแห่งนี้จะกลายเป็นลานสกีในฤดูหนาวด้วย ชมหินศักดิ์สิทธิ์ ซามานซ์สโตน Samanism Stone 


 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาโอมูล) 

บ่าย

ชมโบสถ์ นิโคลาส St.Nicolas Church โบสถ์ที่สวยงามและขึ้นชื่อที่สุดข่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงามของเมือง ลิสตเวียงก้า ชมตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มีแผงและร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาน้ำจืดของทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านนั่งเรือยางวนรอบชายทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝั่งทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดินทาง โดยใช้เรือยางที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด (ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการนั่งเรือยาง) เมื่อควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมือง อิร-คูทสค์

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม Marriott Courtyard Hotel โรงแรมระดับ 4 ดาวในเมือง อิรคูทสค์

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เที่ยวชมจุดท่องเที่ยวในเมืองอิรคูทสค์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ Wooden Architecture Museum ชมสิ่งปลูกสร้างไม้ที่หาชมได้ยากซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของชนกลุ่มที่พำนักอยู่ที่นี่มาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบหลายสิบองศา......

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย

นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อในเมือง อิร์คุตส (Irkutsk) อิร์คุตส เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี 
               นำชมจุดท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำอังการ่าที่ไหลผ่านเมืองอิรคูทสค์ชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้นจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์ที่3 ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม จนนำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย...
               ชมพิพิธภัณฑ์กองทหารกบฏเดือนธันวา Decembrist Museum สถานที่ ๆ บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มทหารที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านการครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1 ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ค ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนั้น จนได้รับการขนานนามว่าเป็น กลุ่มทหารกบฏเดือนธันวาคม Decembrist หลังการก่อกบฏถูกปราบปรามจนล้มเหลว ผู้นำกบฏถูกประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางส่วนเนรเทศมาคุมขังยังแคว้นไซบีเรียซึ่งในอดีตเป็นดินแดนที่ทุรกันดานและเป็นแหล่งคุมขังนักโทษ โดยการก่อกบฏในครั้งนั้นยังส่งผลต่อการปฏิวัติในรัสเซียในเวลาต่อมา


 
               ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงาม โดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน

 
               จากนั้นนำท่านสู่ย่าน 130 ควอร์เตอร์ 130 Quarter แหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งช้อป แชะ และ ชิมเลยทีเดียว
 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ COURTYARD MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อีร์คุตส (IRKUTSK)- กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ร้านอาหารในโรงแรม

09.00 น.

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 

11.20 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที่ยวบินS7 761 

16.30น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

ค่าบริการ   ห้องเดี่ยวเพิ่ม  12,200 บาท (ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป)/ ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ/ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ/ ค่าภาษีสนามบินไทย/ ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง , ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ /ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
อัตรานี้ไม่รวมไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถตามความเหมาะสม

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
- ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
- ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign