เส้นทางหนาว ... ต้ากู๋ปิงซวน
ซงผิงโกว 6 วัน 5 คืน
สะดวกสบาย มั่นใจกับ TG การบินไทย สายการบินแห่งชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว
32,900
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
30 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 32,900 6,500 รวมวีซ่าเดี่ยว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ–เฉิงตู–หยิงซิ่ว-เม่าเสี้ยน

07.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ D สายการบินไทย
(จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตูหมายเลข 2-3)

10.05 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG 618

14.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง
นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านเดินทางสู่เม่าเสี้ยน (170 กม. / 3.30 ชั่วโมง)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เม้าเสี้ยน  FENG HUANG GE HOTEL หรือ  MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว-หมู่บ้านเผ่าเชียง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วเดินทางสู่อุทยานซงผิงโกว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่ และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ 

12.00 น.

แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
ถึงซงผิงโกว นำท่านชมทะเลสาบยาว (ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก (ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว (ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่ (ช่างไป๋ล่าไห่-เซี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้ม และน้ำตกธารไข่มุก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที่สวยงดงามไม่แพ้จิ่วไจ้โกว ดินแดนสวรรค์บนดิน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
เดินทางกลับสู่ เมืองเม่าเสี้ยน  ระหว่างทางกลับ นำท่านชม หมู่บ้านชาวเซียง ให้ท่านได้สัมผัสความเป็นอยู่ และสิ่งปลุกสร้างของชาวเซียง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เม้าเสี้ยน  FENG HUANG GE HOTEL หรือ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เม้าเสี้ยน-เฮยสุ่ย-อุทยานภูผาหิมะต๋ากู่-เม่าเสี้ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางจากเม่าเสี้ยนสู่เมืองเฮยสุ่ย (ประมาณ 100 กม.-1.30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ “ต๋ากู่” มีความหมายว่า “ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต” มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยธารน้ำแข็งยุคใหม่ (อายุประมาณ 100 ล้านปี) ธารน้ำแข็งฟอสซิล ป่าดึกดำบรรพ์ เขตป่าสน ภูเขาหิมะ และเขตหมู่บ้านทิเบต อุทยานต๋ากู่เป็นแหล่งกำเนิดของทะเลสาบ และน้ำตกมากมาย บนภูเขาสูงจะมีหิมะปกคลุมสวยงาม มี 13 ธารน้ำแข็งยุคใหม่ หุบเขาธารน้ำแข็งรูปตัวยู ทะเลสาบธารน้ำแข็ง และน้ำตกธารน้ำแข็ง อุทยานต๋ากู่มีพรรณพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และสัตว์ป่ากว่า 150 ชนิด รวมถึง ลิงขนทองเสฉวน แพะป่าเสฉวน ฯลฯ นำท่านนั่งรถแบตตารี่ชมทิวทัศน์ของภูเขาและทะเลสาบเชิงเขา 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านนั่งกระเช้ากอนโดล่า ความจุ 6-8 ที่นั่ง ความยาวเคเบิ้ล 1,226 เมตร ขึ้นไปที่ความสูง 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ผ่านชมภูเขาหิมะ 3 ลูกสวยงามตระการตา ได้เวลาสมควรลงจากเขา เดินทางกลับเมืองเม่าเสี้ยน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เม้าเสี้ยน  FENG HUANG GE HOTEL หรือ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เม่าเสี้ยน-พิพิธภัณฑ์อาหาร-เหวินชวน-พิพิธภัญฑ์แผ่นดินไหว-ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิด เพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม ระหว่างทาง
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์อาหาร นำท่านชมไปชิมไปกับอาหารเสฉวน ที่พิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวน อาหารเสฉวนเป็น1ในอาหารที่มีชื่อเสียงของจีน ที่นี้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งเดี่ยวในโลกที่ใช้เรื่องของอาหารเสฉวน เป็นหัวข้อ ภายในมีวัดตุโบราณ 6000 กว่าชิ้น การก่อสร้างเป็นสวนแบบคลาสสิกของเสฉวน ภายในจัดแสดง อาหารเสฉวน เหล้าเสฉวน ชาเสฉวน ละครเสฉวน.....ท่านไม่ได้แค่ได้ดู ได้ชม และยังได้ชิม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเหวินชวน  ชมพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  ในปี 2008 ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ทำให้มณฑลเสฉวนได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะพอย่างยิ่งในเมืองเวิ่นชวนที่เป็นศูนย์กลางการเกิดรอยแยกและแผ่นดินไหว เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต กว่า 70,000 คน เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์การสูญเสียครัง้นั้น ทำให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต เดินทางกลับเฉิงตู ถึงเฉิงตู นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ ผ้าไหม ไข่มุก ฯลฯ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่เฉิงตู MINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เฉิงตู-วังแพะเขียว-ร้านนวดเท้า-เมืองโบราณ-ร้านหยก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำชม “วังแพะเขียว” สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า ชมตำหนัก 3 เทวดา ชมแพะทองรักษาโรค ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยมและเสามังกรเก้าต้นที่แกะสลักได้อย่างงดงาม นำชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงาน ผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ หยก ฯลฯ นำท่านไปเที่ยวที่ “เมืองโบราณควนไจ่เซี่ยงจื้อ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชาจับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากคุณนายที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆร้านเบียร์จ๊าบๆร้านไอศครีมเก๋ๆชิว...ชิว 

18.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

20.00 น.

นำท่านเข้าชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
พักที่เฉิงตู MINIMAX PRAMIER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-ถนนคนเดินชุนซี-อาหารสมุนไพร วีไอพี-สุวรรณภูมิ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดินเท้าปู้สิงเจีย บนถนน “ชวนซีลู่” ที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านรวงย่อยๆมากมายขายเสื้อผ้า แฟชั่นนำสมัย รองเท้า กระเป๋า แว่นตา 

11.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร อาหารสมุนไพรเสฉวน 

12.00 น

เดินทางไปสนามบิน  

15.05 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 619

17.20 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการ      พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 6,500 บาท  / ทัวร์ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า
อัตรานี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย 
ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่    R  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ     R ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินจีน    R ค่าบัตรผ่านประตู  เข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ  Rค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,500 บาท
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยทางอากาศ ค่าเบี้ยประกันภัยในจีน 
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)     
ค่าบริการไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปช่วงเทศกาลต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว, สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ  เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
***รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามหรือดาวโหลดไฟล์ด้านล่าง***
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign