SHOCK SALES ! XI’AN   5วัน 3คืน
ซีอาน-สุสานทหารหุ่น
วัดลามะ-กำแพงโบราณ-ห่านป่าใหญ่
พิพิธภัณฑ์ส่านซี-ตลาดหอกลอง-ตลาดอิสลาม


สถานที่ท่องเที่ยว
สุสานทหารหุ่นดินเผา - สระหยังกุ้ยเฟย - พิพิธภัณฑ์ส่านซี - เจดีย์ห่านป่าใหญ่ - กำแพงเมืองโบราณ - อาหารเกี้ยว - โชว์ราชวงศ์ถัง
วัดลามะ - ศาลเจ้าหลักเมือง - ช้อบปิ้งตลาดหอกลอง-ตลาดอิสลาม
กำหนดวันเดินทาง
เดินทาง : พ.ย. - ธ.ค. 60 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ดอนเมือง-ซีอาน

18.00 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก  ชั้น 2 บริเวณแถวเคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ต โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

20.50 น.

โดยเที่ยวบินที่ XW890 นำท่านเหินฟ้าสู่นครซีอาน 

00.45 น.

ถึงซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 6,000 ปี ได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีในนาม “นครฉางอาน” เคยเป็นนครหลวงในสมัยต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 ราชวงศ์ ซีอานได้เป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหมอันเลื่องชื่อ มีโบราณสถานโบราณวัตถุเก่าแก่อันล้ำค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ซีอาน-สุสานทหารหุ่นดินเผา-สระหยังกุ้ยเฟย

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่ตำบล “หลินถ่ง” ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 คือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี  แวะชมโรงงานตุ๊กตาดินเผา เป็นตุ๊กตาดินเผาที่จำลองจากของจริงแต่ทำขนาดเล็กลง  

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน ใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี นำชมประวัติฯบนจอยักษ์ 360 องศา ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซี ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อม สภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก 

แวะซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP คุณภาพของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ซีอาน-พิพิธภัณฑ์ส่านซี-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองโบราณ-อาหารเกี้ยว- โชว์ราชวงศ์ถัง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

(ของดีที่ไม่ควรพลาดชม) นำชมพิพิธภัณฑ์ส่านซี หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุโบราณไล่ตามยุคสมัยต่างๆ มีคำกำกับอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ยุคหินเก่า-หินใหม่ ราชวงศ์จาง-ราชวงศ์โจว เรื่อยไปจนถึงราชวงศ์หมิงและชิง
โปรดทราบ พิพิธภัณฑ์ฯ ปิดในทุกวันจันทร์ การเข้าชมต้องมีการจองเวลา ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละวัน หากมีเหตุขัดข้องจัดวันและจองเวลาเข้าชมไม่ได้ หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้คณะไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้ ผู้เดินทางรับทราบว่าจะไม่มีการคืนค่าบริการเพราะพิพิธภัณฑ์ส่านซีไม่เก็บค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชม

นำท่านเดินทางสู่วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

จากนั้นชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กม. ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2  กม. ความยาวโดยรอบ 14 กม. สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้าน รวม 13 ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจด้วย ผ่านชมหอระฆังซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน ซึ่งนับเป็นสัญลักษณ์ของเมือง แขวนระฆังไว้บนยอดหอเพื่อตีบอกเวลาในตอนเช้า มีความสูง 36 เมตร อาคารมีลักษณะแบบจีน สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ภายในจัดแสดงเครื่องเรือน เครื่องลายครามและของมีค่า ตั้งแต่ราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ซิง { แวะซื้อหยกและผีซิว ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องประดับนำโชค

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร*ชิมอาหารเกี้ยวขึ้นชื่อของซีอาน  

นำท่านเข้าชมโชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ 

พักที่ SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: วัดลามะ-ศาลเจ้าหลักเมือง-ช้อบปิ้งตลาดหอกลอง-ตลาดอิสลาม-สนามบิน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำชมวัดลามะกว่างเหริน วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอาน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1705 ครั้งฮ่องเต้คังซี ใน เสด็จเยือนนครซีอาน เห็นว่าการสร้างวัดนี้จะเป็นการสะดวกพักระหว่างทางสำหรับลามะผู้ใหญ่จากทิเบตที่ต้องเดินทางผ่านส่านซีเข้าสู่วังหลวงปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้า วัดลามะกว่างเหรินมีการซ่อมแซมและสร้างวิหารเพิ่มหลายครั้งครั้งล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 ทำให้สวยงามใหญ่โตบนพื้นที่ 2.6 เอเค่อร์เช่นปัจจุบัน นำชมกำแพงหินที่มีรูปสลัก 18 อรหันต์ ชมป้ายการอนุญาตให้สร้างวัดโดยคำสั่งของวังหลวงซึ่งเป็นลายมือของฮ่องเต้คังซี นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือประทับบนดอกบัวในวิหารเทวราช นำท่านนมัสการ 3 มหาโพธิสัตย์ ที่วิหารมหาวีรา นมัสการรูปจงคาปาผู้นำนิกายพุทธทิเบตที่วิหารพันพระ นำชมวิหารพระสูตร หอเก็บพระไตรปิฎก ชมรูปหล่อศากยมุนีพุทธเจ้าและองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงสมัยราชวงศ์ถังที่ได้รับคำสั่งให้แต่งงานกับผู้นำทิเบตเพื่อมิตรภาพ   

นำท่านเที่ยวชมศาลเจ้าหลักเมือง ที่เป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดซีอาน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

เดินทางสู่ร้านยางพารา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

อิสระเดินเที่ยวที่ตลาดอิสลาม สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวซีอาน ชิมขนมพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกในราคาต่อรองที่ไม่แพงจนเกินไป

อิสระช้อบปิ้งที่ตลาดหอกลอง เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ

19.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร 

21.00 น.

เดินทางไปสนามบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ซีอาน-ดอนเมือง

02.00 น.

เดินทางกลับดอนเมือง โดยเที่ยวที่ XW 889

05.05 น.

เดินทางกลับถึงดอนเมือง โดยสวัสดีภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 60 (ปิดกรุ๊ป) 16,999.- 3,000.- รวมแล้ว
9-13 ธ.ค. 60 (ปิดกรุ๊ป) 18,900.- 3,000.- รวมแล้ว
11-15 ธ.ค. 60 16,999.- 3,000.- รวมแล้ว
13-17 ธ.ค. 60 18,900.- 3,000.- รวมแล้ว
18-22 ธ.ค. 60 16,999.- 3,000.- รวมแล้ว
20-24 ธ.ค. 60 18,900.- 3,000.- รวมแล้ว
23-27 ธ.ค. 60 18,900.- 3,000.- รวมแล้ว
25-29 ธ.ค. 60 16,999.- 3,000.- รวมแล้ว
27-31 ธ.ค. 60 18,900.- 3,000.- รวมแล้วราคารวม ค่าวีซ่า(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน * ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่มจะต้องชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นตามจริง โดยถืออัตราวันออกตั๋วเป็นสำคัญ)
ราคาไม่รวม  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน (250 บาท) และ ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 50 หยวน (250 บาท) และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน (250บาท)
หมายเหตุ * รายการอาจมีการสับเปลี่ยน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม * ครบ 10 คน ออกเดินทาง มีไกด์พูดไทย รับที่ซีอาน / ครบ 16 คน เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปกับกรุ๊ป ดูแลคณะตลอดการเดินทาง * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว * ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไข อัตราค่าบริการ  ห้องเดี่ยวเพิ่ม 3,000 บาท  /  ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก
อัตรานี้รวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ(กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-ซีอาน-กรุงเทพฯ / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป) 800 บาท / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษีสนามบินไทย+จีน)
ค่าบริการไม่รวม       
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
ค่าทิปคนขับรถอัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น  อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ อัตราวันละ 10 หยวน / คน / วัน
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%
หมายเหตุ
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันชีวิตไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท / เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน/บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
สำรองที่นั่ง   1.  ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.  ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
เอกสารวีซ่ากรุ๊ป (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูป ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา อย่างชัดเจน ถ้าถ่ายไม่ชัด-มืด-ดำ-ซีดขาวเกินไป อาจใช้ไม่ได้ กรุณาแก้ไข ด้วยการแสกน (SCAN) หน้าหนังสือเดินทางใหม่ค่ะ
หมายเหตุ การยื่นวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ สามารถยื่นได้ที่หลายหน่วยงานในประเทศจีน ซึ่งกฎเกณฑ์การยื่น ค่าธรรมเนียม การใช้เอกสารประกอบอาจไม่เหมือนกัน และอาจมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางประการโดยไม่ทราบล่วงหน้า หรืออาจแจ้งมาให้ทราบในระยะเวลากระชั้นชิด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
 
เอกสารวีซ่าเดี่ยว 1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว 2 ใบ ** รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ ** พื้นรูปสีขาว เสื้อต้องไม่ใส่สีขาว ** ต้องเห็นใบหู **ต้องไม่ใส่เครื่องประดับใดๆ **ผมหน้าอยู่เหนือคิ้ว
ค่าวีซ่าจีน ท่านที่ต้องการเดี่ยวหรือมีข้อจำกัดประเทศต้องห้าม ต้องทำวีซ่าแบบเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 700 บาท / ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1100 บาท
สถานทูตจีนอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวีซ่าในกรณีดังนี้คือ
1.    ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง ไว้ผมยาว แต่งหน้า ทาปาก   2.  นำรูปเก่าที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้ 3. นำรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวด้านหลัง ยืนเอียงข้าง ฯลฯ มาตัดใช้ เพื่อยื่นวีซ่า  4. ใช้รูปที่เป็นกระดาษสติคเกอร์  หรือ  ใช้รูปที่ใช้กระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช้จ่ายเพราะกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและที่พักซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ
à  ความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ
à  การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
   Add Line สอบถาม :   
  https://goo.gl/K5j8KP  

สอบถามโทร 022498217
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign