ทัวร์จีน เจาะลึก 2 เมืองหลัก
เส้นทางสายไหม
 

อูหลู่มู่ฉี – ทูหลู่ฟาน 8วัน 6คืน
โดยสารการบิน Air Astana

** ไม่ลงร้านรัฐบาล ***

 

สถานที่ท่องเที่ยว
 • นำท่านชมสวนภูเขาทราย (รวมรถอุทยานและค่าขี่อูฐ) อุทยานทะเลทรายแห่งชาติ
 • ชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีน
 • เมืองโบราณเกาชาง (รวมรถกอล์ฟ) 
 • ชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว 
 • เยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน 
 • ชมเมืองเก่าเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี 
 • นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ 
 • ชมพิพิธภัณฑ์ซินเกียง หลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเกียง
 • ทะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสรวงสวรรค์) ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
 • ทุ่งหญ้าหนานซาน มู่ฉาง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง 
 • **เมนูพิเศษแกะย่างอันขึ้นชื่อ
 • พิเศษ ! แวะเที่ยวอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน


     

กำหนดวันเดินทางวันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่าจีน+คาซัคฯ
13 - 20 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 49,555.- 6,000 รวมแล้ว
29 เมษายน - 06 พฤษภาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแล้ว
14 - 21 กันยายน 2561 47,999.- 6,000 รวมแล้ว
28 กันยายน  - 05 ตุลาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแล้ว
12 – 19 ตุลาคม 2561 47,999.- 6,000 รวมแล้ว

***รวมวีซ่าจีน+คาซัคสถาน  ***รวมค่าทริปไกด์/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ - อูหลู่มู่ฉี

07.00 น.

นัดพบสุวรรณภูมิฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ U 9-10) สายการบิน Air Astana โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความสะดวก (จอดรถส่งผู้โดยสารได้ที่ประตู 9-10)

10.15 น.

เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน โดยเที่ยวบินที่ KC932 

16.25 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี พักผ่อน ไม่ออกนอกสนามบิน เพื่อรอต่อเครื่องบินไปเมืองอูรูมูฉี อัลมาตี เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคาซัคสถาน มีประชากร 1,226,000 คน ซึ่งคิดเป็น 8% ของประชากรในประเทศคาซัตสถาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ เมืองอัลมาตีเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศคาซัคสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2541

21.20 น.

โดยเที่ยวบินที่ KC987 นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองอูรูมูฉี

01.00 น.

ถึงท่าอากาศยานอูหลู่มู่ฉี เมืองอูหลู่มูฉี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเกียง ตั้งอยู่แถบเทือกเขาเทียนซาน มีความสูง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากร 2.8 ล้านคน เป็นเขตปกครองตนเองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในจีน ประชากรทั้งมณฑลมีประมาณ 23.98 ล้านคน ชาวซินเจียงที่มีพลเมืองกว่า 70 % นับถือศาสนาอิสลาม มีภาษาหนังสือท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในอูรูมูฉีจึงมีป้ายบอกชื่อสถานที่ต่างๆ 2 ภาษา คือภาษาท้องถิ่น (ภาษาเว่ยอู๋เอ่อร์) และภาษาจีนกลาง ซินเกียงถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมเป็นที่ที่เชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทั้ง 3 เส้น ได้แก่ เหนือ กลาง ไต้ ทั้งสามเส้นนี้ล้วนผ่านซินเกียงทั้งหมด
นำท่านเข้าพักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: อูหลู่มู่ฉี – ซ่านซ่าน – สวนภูเขาทราย - ทูหลู่ฟาน

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองซ่านซ่าน 鄯善 (ประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านชมสวนภูเขาทราย (รวมรถอุทยานและค่าขี่อูฐ) เป็นอุทยานที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุทยานทะเลทรายแห่งชาติที่แรกของจีน เนื่องจากมีทิวทัศน์ที่งดงามมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนและศึกษาทรัพยากรธรรมชาติที่ดี

14.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ทูหลู่ฟาน เมืองโอเอซีส บนเส้นทางสายไหม เป็นเมือง 3 ที่สุดในเขตซินเกียง (1. ต่ำที่สุดในจีน ต่ำจากระดับน้ำทะเล 154.43 เมตร 2. ร้อนและแห้งที่สุดในจีน อุณหภูมิเฉลี่ย 35 องศาเซลเซียส เคยร้อนสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส 3. ลมแรงสุด จึงมีโรงงานไฟฟ้าพลังลมหลายแห่ง)   

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ทูหลู่ฟาน – ถ้ำพระพันองค์ – เมืองโบราณเกาชาง – ภูเขาเปลวไฟ - ระบบชลประทาน มัสยิดเอ๋อหมิน - หมู่บ้านเผ่าอุยกูรย์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารนำท่านไปชมนำท่านไปชม เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ซึ่งเป็นมรดกโลกของจีนโบราณที่มีชื่อในวงการศิลปกรรมโลก ประกอบด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 490 ถ้ำ เจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วยสีอย่างงดงามตระการตามีมากถึง 45,000 ตารางเมตร ชมรูปปั้น 2,000 องค์ที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน ชมภาพบนกำแพงที่แกะสลักเป็นรูปหุ่น 500 กว่าตัวที่มีชื่อเสียงและได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตลอดมา

จากนั้น นำท่านชมซากเมืองโบราณเกาชาง (รวมรถกอล์ฟ) ภาษาอุยกูร์เรียก DUHU CITY มีความหมายว่า เมืองกษัตริย์ สร้างโดยหน่วยทหารที่ถูกส่งมาพัฒนาพื้นที่ในยุคอาณาจักร CHESHI ซึ่งขณะนั้นตรงกับสมัยราชวงศ์ฮั่น (ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่นี่ถูกเรียกว่ากำแพงเกาชางหรือด่านเกาชางในปลายราชวงศ์ฮั่นถึงราชวงศ์เว่ย และราชวงศ์จิ้น เมื่อส่วนกลางส่งทหารและเจ้าหน้าที่ปกครองจากเมืองหลวงเข้ามาดูแลพื้นที่คอยป้องกันการรุกรานของเผ่าเซียงหนู เมืองเกาชางสิ้นสุดและถูกทำลายยับเยินเพราะสงครามในปลายศตวรรษที่ 13 บนพื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

14.00 น.

นำท่านไปชม ฝอเยี่ยนซาน หรือ ภูเขาเปลวไฟ ซึ่งเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในนวนิยายไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงไปยืมพัดกายสิทธิ์จากองค์หญิงพัดเหล็กมาดับไฟในภูเขาเปลวไฟ เพื่อให้พระถังซำจั๋งได้เดินทางไปเชิญพระไตรปิฎกที่อินเดียต่อ ภูเขาเปลวไฟมีลักษณะเป็นเขาหินสีอิฐแดงทั้งลูก ไม่มีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเลย มองแต่ไกลจะเห็นเป็นสีเพลิงคล้ายไฟกำลังลุกไหม
 
ชม คานเอ๋อจิ่งระบบชลประทานใต้ดินของทูหลู่พาน ซึ่งมีการต่อท่อเพื่อนำน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งบนภูเขาสูงลงมายังที่ราบแถบโอเอซีส โดยการขุดท่อใต้ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำในฤดูร้อน จากนั้นนำชมเจดีย์ซูกงถ่าและมัสยิดเอ๋อหมิ่น ชมหอสูงที่สร้างด้วยดินเหนียว เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1777 แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1788 เมืองทูรูพานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอด แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ช่วงที่มีผลไม้มากที่สุดคือในระหว่างเดือน ก.ค.–ส.ค. ในช่วงดังกล่าวจะมีงานเทศกาลองุ่นเป็นงานประจำปี 

เข้าเยี่ยมหมู่บ้านชนเผ่าอุยกูร์ ชนชาติอุยกูร์เป็นชนเผ่าเก่าแก่ของภาคเหนือของจีน คำว่าอุยกูร์มีความหมายว่าสามัคคีกันและร่วมกัน ชาวอุยกูร์ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทั่วซินเกียง ส่วนใหญ่อาศัยอยู่เมืองทางใต้ภูเขาเทียนซาน เช่น เมืองคาสือ เมืองเหอเถียน และเมืองอาคซู เป็นต้น ชนชาติอุยกูร์มีภาษาและอักษรของตนเอง เสื้อผ้าประจำชาติอุยกูร์คือ ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงผู้สูงอายุหรือว่าเด็กต่างใส่หมวกเล็กที่มีลายสี่เหลี่ยม ผู้ชายนิยมใส่ “เชียผั้น” ซึ่งเป็นเสื้อคลุมยาว ส่วนข้างในใส่เสื้อแขนสั้นที่มีลาย ผู้หญิงนิยมใส่กระโปรงและข้างนอกใส่เสื้อกั๊กสีดำ และชอบใส่เครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น ต่างหู กำไลมือ แหวนและสร้อยคอ เป็นต้น สาวๆ นิยมถักเปียหลายเส้น แต่ปัจจุบันชาวอุยกูร์ในเมืองก็นิยมใส่เสื้อธรรมดา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HUOZHOU HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ทูหลู่ฟาน – เมืองเก่าเจียวเหอ – อูหลู่มู่ฉี – สวนหงซาน – ตลาดบาซ่าร์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังอาหารนำท่านชมเมืองเก่าเจียวเหอ (รวมรถอุทยาน) ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี เคยเป็นเมืองหลวงในยุคอาณาจักร CHESHI ถูกทำลายโดยสงคราม 40 ปี หลังสิ้นศตวรรษที่ 13ชาวพื้นเมืองเรียกหยาเอ๋อหัวมีความหมายว่าเมืองหน้าผา อยู่ห่างจากเมืองทูรูฟานไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นเกาะลักษณะคล้ายกับใบต้นหลิวอยู่บนตรงกลางของแม่น้ำ ความยาวประมาณ 1,650 กิโลเมตร ตรงกลางที่สุดตรงกลางประมาณ 300 เมตร หน้าผาเมืองดาบเหลาสูงกว่า 50 เมตร เป็นกำแพงแบบธรรมชาติ ทำให้เมืองนี้ไม่จำเป็นต้องมีกำแพงเมือง ที่สำคัญที่สุดทางด้านตอนไต้ของหน้าผามีความยาวทั้งหมด 1,000 เมตร แบ่งเป็นสิ่งปลูกสร้าง 3 ส่วน พื้นที่ตึกและบ้านประมาณ 250,000 ตารางเมตร และมีวัด สถานที่ราชการ เมืองโบราณที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เมืองโบราณเจียวเหอเป็นเหมือนอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์ของนานาชาติกับจีนโบราณที่ร่วมกันบุกเบิกและก่อสร้างซินเจียงให้กลายเป็นสิ่งโบราณที่ลำค่า

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยว ณ ภัตตาคาร **จากนั้นเดินทางกลับอูหลู่มู่ฉี (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

16.00 น.

ถึงอูหลู่มู่ฉี นำท่านเที่ยวชมบริเวณ สวนหงซาน ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมสวนที่ตกแต่งด้วยเก๋งจีนและสถูปองค์เล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ พร้อมทั้งชมทางเดินที่มีแม่กุญแจคล้องไว้เป็นจำนวนมากตามความเชื่อของคู่รักที่ว่าจะทำให้ความรักของทั้งคู่ยั่งยืน ท่านสามารถมองเห็นตัวเมืองอูรูมูฉีโดยรอบตัวอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ และตึกรามแบบรัสเซียที่สร้างขึ้นในยุคที่โซเวียดเข้ามามีอิทธิพล

นำท่านเข้าชมตลาดนัดขายสินค้าพื้นเมือง (บาซ่าร์) เพื่อชมชีวิตของชาวบ้านและเลือกซื้อของที่ระลึก เช่น ผ้าพันคอสีสวย เครื่องเงินแบบอาหรับ ผลไม้อบแห้ง เช่น องุ่น แอปริคอด กีวี อินทผาลัม เลือกซื้อเมล็ดอัลมอนอบแห้ง เมล็ดวอลนัตอบแห้ง และถั่วอบแห้งชนิดต่างๆ

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: อูหลู่มู่ฉี – อ่าวหลากสี – อูหลู่มู่ฉี

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปที่ตำบลเจียเค่อเอ๋อถู (ประมาณ 3 ชั่วโมง)

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำชม อ่าวหลากสี MULTI-COLOURED BAY (Wucai Wan 五彩湾) แอ่งกระทะใหญ่ในเขตจุงการ์ ทะเลทรายโกบี ที่เกิดขึ้นในยุคจูราสสิก นับล้านๆปีมาแล้ว ตั้งอยู่ในเขตเมืองจี๋มู่ซา ชมชั้นหินสลับหินทรายที่ผ่านการเซาะกร่อน ด้วยอากาศฤดูกาลและกระแสลมแรง ทำให้ภูเขาหินทรายเหล่านี้ มีรูปร่างต่างๆ มองแต่ไกลอาจดูเหมือนปราสาท ดูเหมือนหอคอย แต่ความสวยงามจะเกิดขึ้นเมื่อเนินหินเหล่านี้ต้องแสงอาทิตย์ แร่ธาตุนานาชนิดที่ผสมอยู่ในหินและทราย จะเปล่งสีสะท้อนแสงสวยงามสลับสีบนชั้นหิน เป็นสีแดง ส้ม เหลือง เทา น้ำตาล ที่นี่เป็นความอลังการของธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย (ทางแยก ฮวอเซาซาน จากถนนใหญ่เข้าสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนบางช่วงไม่เรียบ) ผ่านชมเขตทะเลทราย กู่เอ่อปันทงกู่เท่อ แล้วเดินทางกลับเข้าตัวเมืองอูรูมูฉี (ประมาณ 3 ชั่วโมง)


19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: อูหลู่มู่ฉี - พิพิธภัณฑ์ซินเกียง – ทะเลสาบเทียนฉือ – ทุ่งหญ้าหนานซาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ซินเกียง สถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดชม ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑลซินเกียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเกียง มีอายุกว่า 3,000 ปี นำท่านชมความงามธรรมชาติของป่าสนภูเขาหิมะสูงชันที่มีหิมะปกคลุม แล้วนำท่านสู่ เทือกเขาเทียนซาน สูง 5,445 เมตรจากระดับน้ำทะเล

13.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ทะเลสาบเทียนฉือ (ทะเลสาบสรวงสวรรค์) ที่มีความสูงถึง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ล่องเรือชมทะเลสาบสวยงาม ที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาหิมะสลับซับซ้อน (ช่วงนี้จะไม่ได้ล่องเรือเพราะบริเวณทะเลสาบเป็นน้ำแข็งอยู่และค่ารถแบตตารี่บนภูเขา)
นำชมทุ่งหญ้าหนานซาน มู่ฉาง ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ของมณฑลซินเกียง (รวมค่าขี่ม้าชมทุ่งหญ้าครึ่งชั่วโมง) ชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าฮาซะเค๋อที่พักอาศัยอยู่ในกระโจม

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร   **เมนูพิเศษแกะย่างอันขึ้นชื่อ
** หลังอาหารอิสระเดินเล่นและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัยที่ถนนกลางคืนใจกลางเมือง
พักที่ HOIDAK HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: อูหลู่มู่ฉี – อัสตาน่า – กรุงเทพฯ

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม **ได้เวลาสมควรเดินทางไปสนามบิน

12.40 น.

เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี โดยเที่ยวบินที่ KC288

13.20 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี กรุงอัสตาน่า ประเทศคาซัคสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเที่ยวชม กรุงอัสตาน่า โดยรอบ กรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศคาซัตสถาน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีแม่น้ำ Ishim ไหลผ่าน โดยได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1997 ซึ่ง “อัสตาน่า” เป็นภาษาคาซัค แปลว่า เมืองหลวง โดยประธานาธิบดีนูร์ซูลดาน นาซาร์บาเยฟ เป็นประธานาธิบดีคนแรกของประเทศ ด้วยความต้องการที่จะสร้างเมืองให้เป็นโลกในอนาคต กรุงอัสตาน่าจึงเต้มไปด้วยตึกสวยงามรูปร่างแปลกตาจากสุดยอดสถาปนิกจากทั่วทุกมุมโลก การมาเยือนกรุ่งอัสตาน่าเสมือนทำให้นักท่องเที่ยวได้หลุดไปสู่โลกในอนาคตที่ไม่มีเมืองใดเหมือน

14.30 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชมรอบเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยงามที่ได้มีการนำสถาปนิกชื่อดังมาออกแบบสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น หอหอยไบเทเร็ก (Bayterek Tower) ที่มีความสูง 97 เมตร ซึ่งเลข97 แทนปี ค.ศ.1997 ปีแห่งการสถาปนากรุงอัสตาน่าเป็นเมืองหลวง ตัวตึกเป็นทรงกรวยเหมือนต้นไม้แตกกิ่ง โดยมีโดมกลมสีทองด้านบน
 จากนั้นนำทุกท่านอิสระ Shopping ที่ Khan Shatyr Entertainment Center ศูนย์รวมความบันเทิงแหล่งใหม่ของชาวอัสตาน่า ด้วยรูปลักษณ์อาคารที่โดดเด่นแปลกตาที่สร้างขึ้นให้เหมือนเต้นท์ของท่านข่าน ภายในมีร้านแบรนด์เนมและสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกชมและหาซื้อ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน **อิสระอาหารเย็น

20.15 น.

เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยเที่ยวบินที่ KC231

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: กรุงเทพฯ

04.55 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดีภาพ...

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-อัลมาตี-อูรูมูฉี-อัสตาน่า-กรุงเทพฯ   
ค่าทริปไกด์/หัวหน้าทัวร์/คนขับรถ
ค่าที่พักโรงแรม 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่                   
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ                        
ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ      
ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท และจีน               
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน 1,500 บาท      
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ 23 กก.                  
ค่ารถแบตเตอรี่ และ ค่าเรือที่ทะเลสาบคานัส           
น้ำดื่มสะอาดบริการ 1 ขวด / ท่าน ทุกวันท่องเที่ยว  

ค่าบริการไม่รวม       
- ชุดภาษีตั๋ว ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ค่าประกันภัยทางอากาศ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
- ค่าทำหนังสือเดินทาง/ค่าทำเอกสารของผู้ถือหนังสือต่างด้าว/ค่าวีซ่าด่วน/ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
- ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 20,000.- พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

โปรดทราบ 
เนื่องจากซินเกียง เป็นพื้นที่อ่อนไหวทางการเมือง ในกรณีที่มีเพียงข่าว ยังไม่มีประกาศห้ามเข้าจากทางรัฐบาลจีน ผู้จัดถือว่ายังมีความปลอดภัยอยู่ในระดับปกติ ยังคงเดินหน้าจัดกรุ๊ปทัวร์ต่อไป เพราะตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ห้องพัก, วีซ่า ต้องมีการจัดการเตรียมไว้ล่วงหน้า แต่ถ้าในกรณีที่มีประกาศห้ามเข้าอย่างเป็นทางการ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงว่า เมื่อผู้จัดหยุดดำเนินการอาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ เช่น ค่าวีซ่า ค่าตั๋วรถไฟ ค่ามัดจำตั๋ว ฯลฯ ซึ่งไม่อาจขอเงินคืนได้ แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ได้ใช้ หรือ ดำเนินเรื่องขอคืนได้ บริษัทฯ จะจัดคืนให้ลูกค้าได้ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทได้รับคืนมาจากสายการบิน หรือ จากเอเย่นต์ต่างประเทศแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign