เจาะลึก จี่หนาน-ชิงเต่า
ไท่อัน-จื่อป๋อ 

6วัน 4คืน (ไม่ลงร้านช๊อป)

สถานที่ท่องเที่ยว
  • ไม่ย้อนทาง บินเข้าจี่หนาน//บินออกชิงเต่า 
  • ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง 
  • ถนนวัฒนธรรมพีฉายย่วน ซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงของชิ่งเต่า 
  • ตำหนักซานเซียนซาน หรือ ตำหนักภูเขาสามเซียน ที่สวยงามของ Penglai
  • นำชมพระใหญ่หนานซาน (รวมรถแบตเตอรี่) 
  • พิพิธภัณฑ์โรงงานผลิตไวน์จางยู่ CHANGYU
  • ชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี 
  • นำท่าน ลอดอุโมงค์เจียวโจว อุโมงค์ใต้ทะเล
  • "สะพานอ่าวเจียวโจว" (胶州湾大桥) ซึ่งนับเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
  • ไม่ลงร้านช้อปปิ้ง

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่าเดี่ยว
30 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 28,900 5,000 รวม
28 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 28,900 5,000 รวม
25 – 30 ก.ค. 2562 30,900 5,000 รวม
27 ส.ค. –1 ก.ย. 2562 28,900 5,000 รวม
19 – 24 ก.ย. 2562 28,900 5,000 รวม
10 – 15 ต.ค. 2562 30,900 5,000 รวม
22 – 27 ต.ค. 2562 30,900 5,000 รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมินัดพบ

23.30 น.

นัดพบพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ เกาะ G เคาน์เตอร์สายการบิน SHANDONG AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้ *จอดรถส่งผู้โดยสารที่ประตู 4-5

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-จี่หนาน-ทะเลสาบต้าหมิงหู-จัตุรัสเฉวียนเฉิง-บ่อน้ำพุเสือดำ-ไท่อัน

02.25 น.

เหิรฟ้าสู่สนามบินเมืองจี่หนาน โดยเที่ยวบินที่ SC 4076

07.50 น.

เดินทางถึง YAOQIANG INTERNATIONAL AIRPORT จี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานดง ถิ่นของคนดังระดับโลก เช่น ปราชญ์ขงจื้อ และซุนจื่อ เจ้าตำหรับพิชัยสงครามซุนหวู่ จี่หนานมีพื้นที่ 8,177 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 6.81 ล้านคน ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า" นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง อาหารเช้าแบบปิกนิกบนรถ นำท่านผ่านชมจัตุรัสใจกลางเมืองและผ่านชมเขตเมืองเก่า

นำชมทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร ทางด้านใต้เป็นสวนดอกไม้ ภูเขาจำลอง ศาลาที่พัก ระเบียงทางเดินคดเคี้ยวไปมาสวยงาม เป็นทะเลสาบที่รายล้อมด้วยดอกบัวและต้นหลิว ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจี่หนาน

นำท่านชม จัตุรัสเฉวียนเฉิง จัตุรัสใจกลางเมือง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ 167,000 ตารางเมตร ด้านเหนือติดทะเลสาบต้าหมิงหู ด้านใต้ติดเขาพันพระ ด้านตะวันตกติดบ่อน้ำเป้าทูฉวน ด้านตะวันออกติดศาลาปลดแอกประชาชน ภายในประกอบด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนเด็กเล่น สวนดอกไม้สี่ฤดู น้ำพุดอกบัว และที่ระเบียงวัฒนธรรมจะได้เห็น 12 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์จีน ที่เป็นชาวซานตง อาทิ ขงเบ้ง ซุนวู ฯลฯ ยืนตระหง่านให้ชมอีกด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านไปชมบ่อน้ำพุ เฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) ถือเป็นบ่อน้ำพุ 1 ในจำนวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ชื่อว่า น้ำพุเสือดำ เนื่องจากเวลาน้ำพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดังก้องเหมือนเสือคำราม ที่เมืองจี่หนานมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า" แล้วเดินทางสู่เมืองไท่อัน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักเชิงเขา TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ไท่อัน-ชวี่ฝู่-คฤหาสน์ตระกูลข่ง-ป่าข่งหลิน-ศาลเจ้าข่งเมี่ยว

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองชวี่ฝู่ (ประมาณ 2.30 ชั่วโมง) บ้านเกิดของขงจื้อ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขาไท่ซาน ขงจื้อเป็นนักปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ (ข่งฟูจื่อ 551-479 ก่อนคริสตกาล) เป็นบุตรขุนนางตกยาก อาศัยอยู่ในรัฐหลู หลักปรัชญาของขงจื้อเน้นแนวคิดเรื่องเต๋า ที่ว่าด้วยกฎระเบียบแบบแผน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ วิถีธรรมชาติ หลักจริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญในคำสอนของขงจื้อ และมีอิทธิพลครอบงำอารยธรรมจีนยาวนานกว่า 2,000 ปี วิชาหลักๆ ของขงจื้อที่สอนให้ศิษย์ คือ วรรณคดี พิธีกรรม และดนตรี

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมืองตระกูลขงจื้อ Confucius Family Food)
นำชมศาลเจ้าข่งเมี่ยว (รวมค่าเข้าชม 140 หยวน) เชื่อกันว่าสร้างเมื่อประมาณ 478 ปีก่อนคริสตกาล (หนึ่งปีหลังจากที่ขงจื้อเสียชีวิต) ชมหอขุยเหวินเก๋อ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ใช้เป็นที่เก็บรักษาป้ายศิลาจารึกโองการของราชสำนัก ชมอาคารต้าเฉิงเตี้ยน เป็นอาคารประธานของศาลเจ้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เคยใช้เป็น ที่ประกอบพิธีเซ่นไหว้ขงจื้อมาก่อน ภายในมีเสาศิลา 28 ต้น ตัวเสาสลักรูปมังกรไว้ 1,296 ตัว หลังคามุงกระเบื้องสีเหลืองซึ่งเป็นสีเฉพาะของวัดและจักรพรรดิเท่านั้น แสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์ขงจื้อได้รับการยกย่องเพียงใด(รวมรถแบตตารี 20 หยวน)

นำชมคฤหาสน์ตระกูลข่งซึ่งทายาทของขงจื้อได้รับยศศักดิ์และทรัพย์สินมากมายจากราชสำนัก จึงสร้างคฤหาสน์แห่งนี้ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ช่วงราชวงศ์หมิง ภายในมีห้องหับถึง 500 ห้อง ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ตระกูลข่งนับเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดตระกูลหนึ่งในจีนขณะนั้น คฤหาสน์นี้ได้ใช้เป็นที่พำนักของคนในตระกูลจนถึงคอมมิวนิสกำชัยชนะในปี ค.ศ. 1948 ทายาทรุ่นสุดท้ายจึงได้หนีไปอยู่ที่ไต้หวัน

นำชมสุสานขงจื้อ ตั้งอยู่ในป่าข่งหลิน  ทางเข้าสุสานมีรูปมนุษย์และสัตว์ตั้งเรียงรายอยู่สองฟากทางเดิน ซึ่งตามธรรมเนียมจะใช้เฉพาะจักรพรรดิ์และราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น จึงนับว่าตระกูลข่งมีอภิสิทธิ์อย่างยิ่ง  แล้วนำท่านเดินทางกลับไท่อัน

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักเชิงเขา TAI-AN DONGYUE RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ไท่อัน-ไท่ซาน(รวมกระเช้าขึ้นลง)-จือปั๋ว-พิพิธภัณฑ์ม้าศึกจือปั๋ว

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เที่ยวชมเขาภูไท่ซาน泰山 (ราคารวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง 391 หยวน) เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสง่างาม ยิ่งใหญ่ จนได้ชื่อว่า “ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน” ในปี 2530 ยูเนสโก้ได้ยกย่องให้ภูเขาไท่ซานเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจีน ความศักดิ์สิทธ์ของภูเขาไท่ซานนี้คือมีจักรพรรดิของจีนกว่า 72 ราชวงศ์ใช้เป็นที่จัดพิธีบวงสรวง เพื่อประกาศความเป็นมหาราชของฮ่องเต้ เช่น สมัยจักรพรรดิฉินซี ฮั่นอู่ตี้ ถังไท่จง ซ่งไท่จู่มาจนถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิง แม้แต่ “จิ๋นซีฮ่องเต้” จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้สามารถรวบรวมจีนให้เป็นหนึ่งเดียวก็เดินทางมาบวงสรวงฟ้าดินที่นี่ถึง 3 ครั้ง จึงถือเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของจีน

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่าน เดินทางสู่เมืองจือปั๋ว ประมาณ 2.5 ชั่วโมง ชมพิพิธภัณฑ์ม้าศึก (รวมค่าเข้าชม 21 หยวน) ที่สุสานนี้ได้ขุดพบซากม้าศึกที่ถูกฝังทั้งเป็น 225 ตัว แต่เมื่อสำรวจพื้นที่ทั้งหมดของสุสานจึงพบว่ามีความเป็นไปได้สุสานนี้จะฝังม้าศึกไว้ถึง 600 ตัว สันนิฐานว่าสุสานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสุสานเจ้าเมือง ที่แสดงความเข้มแข็งของกองทัพม้าของก๊กฉี ที่มีรถม้าศึกถึง 1,000 คัน

19.00 น.

ถึงรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร       
พักที่ ZIBO RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว  

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จือปั๋ว-เว่ยฟาง-หยางเจียปู้-ชิงเต่า-โรงเบียร์ชิงเต่า-ถนนไท่ตง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่รงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว่ยฝาง ตั้งอยู่ระหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จัดขึ้นในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าจำพวกสัตว์ปีกประเภทเลี้ยงไว้เพื่อกินไข่ และเนื้อที่สำคัญของจีนอีกด้วย

นำท่านชม หยางเจียปู้ (หมู่บ้านศิลปะตระกลูหยาง) เริ่มแรกในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ. 960-1279) ประมาณพันปีมาแล้ว ในสมัยนั้นถ้ามีการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ทางสำนักพระราชวังก็จะมีการให้ตระเตรียมสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นศิลปะซึ่งทำมา จากมือ ไม่ว่าจะเป็นรูปตัดกระดาษแปะหรือรูปวาด รวมถึงการทำว่าว ซึ่งหมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ มักถูกทางวังหลวงเรียกใช้เป็นประจำสืบเนื่องต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยศิลปะตระกูลหยางจะมีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการใช้สีสันที่ฉูดฉาด เช่น  เขียวจัด แดงจัด การออกแบบที่สวยงามตลอดจนความละเอียดอ่อน ปัจจุบันได้มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บงานศิลปะต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง ปัจจุบันเอาไว้ด้วย

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ชิงเต่า “เกาะเขียว” (3 ชั่วโมง) ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง เมืองที่มีชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกและด้านใต้ขนาบไปกับทะเลเหลือง มีเนื้อที่ 10,654 ตาราง มีประชากรในส่วนเมืองประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองสำคัญในการผลิตเบียร์ “ชิงเต่า” เคยตกเป็นเขตเช่าของเยอรมนี (ค.ศ. 1989-1914) เยอรมันได้วางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ตึกรามบ้านช่องแบบสไตล์ยุโรปกว่า 90%

เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า (รวมค่าเข้าชม 20 หยวน) เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่  งชาติยี่ห้อเดียวของจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่าก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์ จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน

นำท่าน ช้อปปิ้งถนนไท่ตง เป็นแหล้งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในชิงเต่า มีเสื้อผ้า ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อและชมบนถนนเส้นนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว
27 Zhengyangzhong Road, Chengyang District Qingdao Tel: (86) 532-5865 8855

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: ชิงเต่า-ปาต้ากวาน-เขาปลาเล็ก-จัตุรัส 54-หาดชิงเต่า-จ้านเฉียว-จวนผู้ว่า-สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ขับรถผ่านชม ปาต้ากวน ถนนแปดสาย อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากชาวเยอรมันที่เข้ามาอยู่อาศัยแล้ว ยังมีชาวรัสเซีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และชาวเดนมาร์ก จึงทำให้พื้นที่ส่วนมากเต็มไปด้วยอาคาร สิ่งก่อสร้างตามแบบฉบับยุโรป สำหรับที่มาของชื่อถนนแปดสายนั้นมาจากบริเวณนี้มีถนนแปดสายตัดผ่านกัน ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงานชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง

ชม “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  

นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลาแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า

ชมหาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค 

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์นิกายโปแตสแต้นท์ และโบสถ์พระแม่มารี (คาทอลิค)

นำท่านชมจวนผู้ว่าราชการจังหวัด Jiaolong เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการ หรือที่เรียกว่า Qingdao, Germany Governor House, Guest House, Advocacy Building อยู่ในตัวเมืองชิงเต่า เขตหลงซาน อาคารทั้งหมดสร้างอยู่บนเชิงเขา,ติดทะเลภูเขา อาคารงดงาม สไตล์สถาปัตยกรรมของยุควิลเลียมเยอรมัน ร่วมสมัย ผสมผสานกันอย่างลงตัว ขององค์ประกอบตกแต่งสไตล์ยุโรปหลายแบบเป็นรูปแบบบูติกที่หาดูได้ยาก การก่อสร้างเดิมของเยอรมนีถูกเช่าที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการชิงเต่า

 

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

22.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SC 4079 

01.50 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) 
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ 
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ 
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าวีซ่าจีน 1,650.- 
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. 
7. ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีน CN TAX)

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนรถท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวนต่อทริป ต่อลูกค้า)


เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 25 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign