ทัวร์จีน บินตรงเฉิงตู
จิ่วไจ้โกว-หวงหลง
หมีแพนด้า-โชว์ทิเบต (
TG)
6 วัน 5 คืน
สายการบินไทย TG
สถานที่ท่องเที่ยว
  • พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว รวม 5 คืน
  • มรดกโลก อุทยานจิ่วไจ้โกว
  • มหัศจรรย์ สระอโนดาตมังกรเหลือง  อุทยานหวงหลง
  • รวมศูนย์หมีแพนด้า-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่
  • รวมโชว์ทิเบต
  • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
  • ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
19-24 ก.ย. 2561 29,999.- 6,500.- รวม
3 – 8 พ.ย. 2561 27,999.- 5,500.- รวม
24 – 29 พ.ย. 2561 27,499.- 5,500.- รวม
8 – 12 ธ.ค. 2561 27,999.- 5,500.- รวม
19 – 24 ธ.ค. 2561 27,999.- 5,500.- รวม

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน

07.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ D ด้วยสายการบินไทย (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3)

10.15 น.

นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน TG618

14.25 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสี้ยน (2 ชั่วโมง)

19.30 น.

เดินทางถึงเมืองเม่าเสี้ยน รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL (4 ดาว / ดีที่สุดในเมืองเม่าเสี้ยน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมค่ากระเช้า)-จิ่วไจ้โกว

06.00 น.

รับประทานอาหารที่โรงแรม แล้วเดินทางสู่อุทยานหวงหลง 

11.00 น.

(เวลาประมาณ) ถึงอุทยานหวงหลง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นกระเช้าของอุทยาน (ไม่รวมค่ากระเช้า)ไปยังอุทยานมังกรเหลือง ซึ่งเป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลเรื่อยจากเขาลงสู่แอ่งพื้นด้านล่าง ผ่านภูเขาหิมะนานนับพันปี หินปูนเกิดการตกตะกอน เดินไป เที่ยวจนถึงจุดสูงสุดที่สวยที่สุดได้คือ “อู๋ไฉ่สือ” เป็นแอ่งเป็นชั้นหินปูนทั้งเล็กและใหญ่กว่า 400 ชั้น แต่ละแอ่งมีความสูงตั้งแต่ 1.5–4.5 เมตร ดูเหมือนสระน้ำเล็กๆมากมายที่มีสีเขียวอมฟ้า อ่อนแก่สลับกันอย่างสวยงาม กล่าวกันว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของพญามังกรเหลือง (ทางเดินขึ้นลงอุทยานเป็นบันไดปูด้วยไม้และปูนอย่างดีมีศาลาพักเหนื่อย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ * ท่านใดที่ไม่สามารถเดินเที่ยวถึงจุดสูงสุดได้ สามารถเดินจนถึงจุดที่ท่านพอใจ แล้วเดินกลับลงชมวิวตลอดทางมารอคณะได้ที่ล็อบบี้โรงแรมหวงหลงซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางเข้าอุทยานฯ (ท่านมีเวลาที่อุทยานหวงหลง 5 ชั่วโมง) แล้วเดินทางต่อสู่จิ่วไจ้โกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992) ** แวะร้านหยก OTOP ของจีน

19.00 น.

ถึงปากปล่องอุทยานจิ่วไจ้โกว รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
พักที่ RUN DU HOTEL หรือ XING YU HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อุทยานจิ่วไจ้โกว(รวมรถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วไจ้โกว ความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยานจิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัว Y ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบชูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยจนสุดบรรยาย จนมีคำบอกเล่าว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จนจุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า ดูน้ำที่จิ่วไจ้โกวแล้วลืมน้ำที่อื่นหมด

นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาวป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพคุ้นตาเหมือนรูปวิวที่สวิตเซอร์แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสีที่แอ่งน้ำใสจนมอง เห็นพื้นน้ำและฝูงปลาสลับด้วยสีสันของต้นไม้ใต้น้ำ จนเกิดเป็นสีสันต่างๆ ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารในจิ่วไจ้โกว (บุฟเฟ่ต์)
ชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเลสาบต่างๆ เช่น ทะเลสาบแพนด้า ทะเลดอกไม้ห้าสี และ ทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับสีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง ชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงาม ชมน้ำตกนั่วเย่อหล่าน น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร
หมายเหตุ การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยู่กับคิวรถเร็วช้า และความว่องไวของคณะทัวร์
แวะชมและเลือกซื้อ “หินตาสวรรค์” เครื่องรางนำโชคของเผ่าจ้าง ทิเบต

18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ชมการแสดงโชว์ทิเบตชมการฟ้อนรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรม ประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต) ในโรงละครที่เพียบพร้อมด้วยแสงสีที่ตกแต่งในแบบทิเบต
** ในช่วงฤดูหนาว ถ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีหิมะตกมาก อาจไม่มีการแสดง เราจะเปลี่ยนดูโชว์เปลี่นยนหน้ากาก ที่เฉิงตูแทน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ**      
พักที่ JIN LONG HOTEL หรือ XING YU HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: อุทยานจิ่วไจ้โกว-ร้านใบชา-ชมทะเลสาบเตี้ยซี-ตูเจียงเยี้ยน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางกลับเฉิงตูโดยใช้เส้นทางซงพาน-เม่าเสี้ยน-ตูเจียงเยี่ยน
แวะชมเมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณ เป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต ซึ่งชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือ และของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้าแกะขนแกะ และหนังสัตว์ของชาวทิเบต กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่า คน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านเมืองซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต และเผ่าเชียงอิสลาม และได้รับการสนับสนุนให้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

13.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารระหว่างทาง
แวะร้านใบชาสินค้า OTOP ของจีน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคารในเมืองตูเจียงเยี่ยน
พักที่ YIN SHENG HOTEL หรือ YURUI HOTEL เทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า-ร้านนวด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู แวะร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก “เป่าฟู่หลิง” ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร       
นำท่านไปเยี่ยมหมีแพนด้าที่ศูนย์วิจัย ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ (ราคาได้รวมค่ารถแบตตารี่แล้ว)
แวะซื้อของผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
นำท่านสู่ย่าน ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเสฉวนให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า     ต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้าเครื่องหนัง, กระเป๋า เดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
พักที่ YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เฉิงตู-ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะซื้อผลิตภัณฑ์ ยางพารา นำท่านไป อิสระช้อปปิ้ง ที่ถนนจิ่งหลี่

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร **เมนูสมุนไพรจีน

15.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิโดยเที่ยวบิน TG 619

17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เฉิงตู-กรุงเทพฯ / ค่าวีซ่ากรุ๊ป 800 บาท /  ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่ / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม 
ค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% / ค่าทิปคนขับรถ + ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น + หัวหน้าทัวร์ (รวม 200 หยวน) ตลอดทริป


เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง   มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้เก็บ 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน – เก็บค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ความรับผิดชอบ  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ 
-ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


หมายเหตุ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign