ทัวร์จีน ชิงเต่า-เหลาซาน
ชิงเต่า-เหลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-ช้อปปิ้งถนนไท่ตง
4 วัน 3 คืน (ไม่ลงร้านช้อป)
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง 
 • นำชมเสี่ยวชิงเต่า
 • นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก”
 • ชมบ้านพักของอดีตข้าหลวงเก่า คังโหย่วเหว่ย Kang Youwei
 • พาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ "พี่ฉายย่วน" ถนนอาหารที่มีชื่อเสียงของชิงเต่า
 • ชมเขตทัศนียภาพภูเขาเหลาซาน
 • นำชมพิพิธภัณฑ์ชิงเต่า ก่อตั้งขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1965 
 • หาดชิงเต่า และ “จัตุรัสอู่ซื่อ” (จัตุรัส 54)
 • อิสระที่ย่านถนนไท่ตง
 • เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุ    กว่า 100 ปี 
 • นำชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ของชิงเต่า

     
กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวเพิ่ม วีซ่า
5-8 ธ.ค. 61 19,999.- 4,000.- รวมแล้ว
12-15 ธ.ค. 61 19,500.- 4,000.- รวมแล้ว
24-27 ธ.ค. 60 19,999.- 4,000.- รวมแล้ว
31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 62 21,555.- 5,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ดอนเมือง-ชิงเต่า

12.30 น.

เช็คอินพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก TERMINAL 1 ชั้น 2 บริเวณแถว เคาร์เตอร์ 7 ทางเข้าประตู 6 สายการบินนกสกู๊ด โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 

14.50 น.

เดินทางสู่เมืองชิงเต่า โดยเที่ยวบินที่ XW 086 (บริการอาหารชุดบนเครื่อง COMBO SET)

21.00 น.

เดินทางถึงเมืองชิงเต่า ที่มีสมญาไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานตง (Shandong Sheng) เป็นเมืองที่ใหญ่รองลงมาจากซีหนาน มีความสำคัญคือ เป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ มีรายได้เศรษฐกิจของประชากร เป็นอันดับ 1 ของมณฑล ผ่านพิธีการตรวจคน                        
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว  

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ชิงเต่า-สะพานจ้าน-เสี่ยวชิงเต่า-เขาปลาเล็ก-บ้านข้าหลวงเก่า-สวนจงซาน-บี้ฉ่ายหยวน

08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอ
ชมสะพานจ้านเฉียว ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิ กวงสู ราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1819 ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล ในสมัยโบราณเคยใช้เป็นที่ขนส่งสินค้าทางทะเล ส่วนปลายนั้นเป็นที่ตั้งของศาลา ฮุ่ยหลัน ที่ออกแบบเป็นรูปเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองชิงเต่า

นำชมเสี่ยวชิงเต่า อยู่ห่างจากจุดชมวิวสะพานจั้นเฉียวไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร บ้างก็เรียกว่า เกาะฉินเต่า 琴岛 เนื่องจากเป็นเกาะที่ยื่นไปในทะเล จากการกัดเซาะแผ่นดินของคลื่นและน้ำทะเล จึงกลายเป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายกับพิณ (เครื่องดนตรีโบราณของจีน) เสี่ยวชิงเต่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีต้นไม้เขียวชอุ่มตลอดทั้งปี อากาศเย็นสบายยังมีประภาคารสีขาวตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเกาะ ในอดีตถูกใช้เป็นเครื่องหมายการเดินเรือ สร้างขึ้น โดยเยอรมนีเมื่อปี ค.ศ.1900 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวชิงเต่าตกเป็นอาณานิคม แต่หลังจากได้รับอิสรภาพในปี 1915 ก็ได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ มีการตกแต่งยอดของประภาคารด้วยแก้วปริซึม เพื่อสะท้อนแสงและนำทางให้กับผู้เดินเรือ
นำชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลแปดเหลี่ยม สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมบ้านพักของอดีตข้าหลวงเก่า คังโหย่วเหว่ย Kang Youwei (康有为; March 19, 1858–March 31, 1927), ได้ซื้อบ้านนี้เมื่อปี ค.ศ. 1942 และพักอาศัยอยู่จนวาระสุดท้ายของชีวิต ในปี ค.ศ. 1927  ปัจจุบันได้รับการดูแลรักษาโดยรัฐบาลเมืองชิงเต่า Kang Youwei was a Chinese scholar, noted calligrapher and prominent political thinker and reformer of the late Qing Dynasty. He led movements to establish a constitutional monarchy and was an ardent Chinese nationalist. His ideas inspired a reformation movement that was supported by the Guangxu Emperor but loathed by Empress Dowager Cixi. Although he continued to advocate for constitutional monarchy after the foundation of the Republic of China, Kang's political ideology was never put into practical application.
จากนั้นนำท่านชมสวนธารณะจงซาน เป็นสวนขนาดใหญ่อยู่กลางเมืองชิงเต่า

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พาท่านไปเดินย่อยอาหารที่ "พี่ฉายย่วน" ถนนอาหารที่มีชื่อเสียงของชิงเต่า ลัดเลาะเข้าไปตามตรอกซอกซอย จะมีแผงขายของชำร่วยและของที่ระลึกมากมาย ที่ดังที่สุดคือแผงอาหารที่ปรุงสดสด มีทั้งกุ้ง ปลา หอย ปู ไก่ เนื้อ หมู ผักต่างๆ แนะนำให้ลองหมึก ย่างปรุงรส...เด็ดจริงๆ
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ชิงเต่า-เขาเซียนเหลาซาน-พิพิธภัณฑ์ชิงเต่า-จัตุรัส 54-ศูนย์แข่งเรือใบ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมเขตทัศนียภาพภูเขาเหลาซาน ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของแหลมซานตง ตะวันออกของเมืองชิงเต่า ในอำเภอเหลาซาน ริมชายหาดทะเลหวงไห่ ยอดเขาหลักสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,133 เมตร เนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร เป็นภูเขาที่ก่อตัวในยุค Arenean Group (Zr1) องค์ประกอบเป็นหินแกรนิตดำ ลักษณะแข็งทนทาน มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะที่เป็นดอยเซียน "ภูเขาเทวดากลางทะเล" และ "ภูเขาเซียนของศาสนาเต๋า" อารามของศาสนาเต๋าหลายแห่งอยู่กลางป่าสนอันเก่าแก่ มีประวัติอันยาวนานเกือบ 2,000 ปี เคยเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนาเต๋าที่สำคัญข  องจีน เป็นต้นกำเนิดของเทพนิยายปรัมปราในลัทธิเต๋า เขาหินที่นี่มีรูปร่างแปลกสวย เหมือนรูปคนและรูปสัตว์ มีต้นไม้และดอกไม้โบราณ มีน้ำพุที่เย็นฉ่ำ มีแร่ธาตุหลายชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้การผลิตเบียร์ชิงเต่า มีน้ำตก มีเถื่อนถ้ำและอารามนักพรตลัทธิเต๋า ว่ากันว่าที่นี่มียาสมุนไพรอายุวัฒนะ (ยาอมตะ) ที่ฮ่องเต้หลายองค์ส่งคนมาค้นหาเพื่อปรุงยาถวาย นำชมตำหนักเต๋าไท่ชิงกง และวิหารเฉียนเจินไท่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมพิพิธภัณฑ์ชิงเต่า ก่อตั้งขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1965 เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแบบบูรณาการประวัติศาสตร์และศิลปะ ประกอบด้วย 16 ห้องนิทรรศการ มีพื้นที่จัดแสดงกว่า 7,000 ตารางเมตร เก็บรวบรวมมรดกทางศิลปะกว่า 160,000 ชิ้น ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษร ภาพวาด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วยลายคราม หยก และเหรียญโบราณ มีหลายชิ้นที่เป็นสมบัติที่หายากในโลก มีนิทรรศการวัฒนธรรมพระธาตุที่แตกต่างกัน ให้บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี

ชมสถานที่ต่างๆในตัวเมือง เช่น หาดชิงเต่า และ จัตุรัสอู่ซื่อ (จัตุรัส 54) สัญลักษณ์เมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นในวันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  

ชมศูนย์การแข่งขันกีฬาเรือใบ ที่หาดชิงเต่าที่เคยใช้เป็นสนามแข่งเรือใบโอลิมปิค  õ แวะร้านไข่มุก สินค้า OTOP ของจีน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
อิสระที่ย่านถนนไท่ตง No.1 shopping destination ของเมืองชิงเต่า ถนนกว้างที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย นครเซี่ยงไฮ้.....มีหนานจิงลู่ นครปักกิ่ง.....มีหวังฝูจิ่ง เมืองชิงเต่า......ก็มีถนนไท่ตงนะคะ
พักที่ GLORIA PLAZA HOTEL QINGDAO หรือเทียบเท่า 5 ดาว 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: โรงเบียร์ชิงเต่า-เสี่ยวชิงเต่า-พิพิธภัณฑ์ไวน์-ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เยี่ยมชม โรงงานเบียร์ชิงเต่า เบียร์ยี่ห้อเก่าแก่ของจีนที่มีอายุกว่า 100 ปี เป็นของพ่อค้าชาวเมืองเบียร์ร่วมกับพ่อค้าอังกฤษ ก่อตั้งบริษัทเบียร์เยอรมันนิสเชส (GERMANISCHES) แห่งเมืองชิงเต่าจำกัด ด้วยเงินทุน 400,000 มาร์ค เมื่อ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1903 ใช้เทคโนโลยีการหมักบ่มและวัตถุดิบจากประเทศเยอรมัน ในปี ค.ศ.1963 ได้รับยกย่องให้เป็นเบียร์แห่งชาติยี่ห้อเดียวข องจีน และเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมนี้ ใน ปี ค.ศ.1993 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเบียร์ชิงเต่าจำกัด และเข้าสู่ตลาดทุนเป็นครั้งแรก เมื่อจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก เบียร์ชิงเต่า ก็ได้ใช้โอกาสนี้เป็นพันธมิตร กับ อันเฮาเซอร์บุช ผู้ผลิตเบียร์บัดไวเซอร์จากสหรัฐฯ ให้ท่านชมกรรมวิธีการหมัก โรงบ่ม สายพานการผลิต พร้อมชิมเบียร์รสชาติดีที่สุดของจีน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ของชิงเต่า ตั้งอยู่ในใต้ดินเก่าใกล้ถนนชิงเต่า เป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์ใหญ่ที่สุดของจีน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร ที่แสดงกระบวนการปลูกองุ่นและการบ่มไวน์องุ่นท่านจะได้ลิ้มลองไวน์กว่า 17 ประเทศ พิพิธภัณฑ์ยังมี "ธนาคารไวน์" ที่มีโอกาสที่จะชื่นชอบเก็บวิน  เทจของตัวเอง

16.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางไปสนามบิน

21.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW 085 

01.25 น.

(เช้ามืดวันรุ่งขึ้น) กลับถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าวีซ่าจีน(กรุ๊ป 800.-) / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. / ชุดภาษีตั๋ว (ค่าภาษีสนามบินไทยTH TAX, ค่าภาษีสนามบินจีนCN TAX)
อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่นค่าโทรศัพท์ค่าอาหารค่าเครื่องดื่มนอกรายการเป็นต้น 2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปคนรถท้องถิ่น 40 หยวน / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 40 หยวน

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง มัดจำ 10,000 บาท * ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้/ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %   และภาษีหักณ.ที่จ่าย 3%

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign