ทัวร์จีน Beautiful Winter
ง้อไบ๊ ซีหลิง 

Air China (CA) 5 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • ส่งท้ายปีเก่า เล่นหิมะสนุก ที่ภูเขาหิมะซีหลิง แหล่งสกีใกล้เฉิงตู
 • ส่งท้ายปีเก่า นมัสการสมันตภัทธโพธิสัตว์(ผู่เสียนทรงช้าง) บนยอดเขาง้อไบ้
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ลานสุริยันจันทรา
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ทุกวันท่องเที่ยว
 • ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์


     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่ากรุ๊ป
16 - 20 ก.พ. 62 23,900.- 5,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สุวรรณภูมิ-เฉิงตู

15.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U สายการบินแอร์ไช่น่าแอร์ไลน์ (จอดส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9-10)

17.55 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยเที่ยวบิน CA472

22.15 น.

ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเข้าที่พักเฉิงตู MERCURE CHENGDU HOTEL หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เฉิงตู-ภูเขาง้อไบ้-ยอดเขาจินติ่ง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ภูเขาง้อไบ้
เที่ยวภูเขาง้อไบ้ (เอ๋อเหมยซาน) เอ๋อเหมยแปลว่าคิ้วโก่ง เพราะทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อ เหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน) นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้นภูเขา

แล้วนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเล 3,077 เมตร ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบนเขา (หรือเชิงเขาขึ้นอยู่กับเวลาเดินทาง)
ส่งท้ายปีเก่า .. 2561 นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาและองค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตย์) พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่ถ่อซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และ เอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง
สมควรแก่เวลา นำท่านนั่งกระเช้าลงเขา ต่อด้วยรถอุทยาน

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่เชิงเขาง้อไบ้ HUA SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ง้อไบ๊-ถ้ำพระพุทธตะวันออก-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า-ซีหลิง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เล่อซาน (30 นาที)
เนื่องเขาเล่อซานประกาศปิดปรับปรุง บริษัทฯได้จัดไปชมพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยที่สุดแกะสลักบนผาหินที่อยู่ในถ้ำแทน เรียกว่า“พระพุทธรูปแห่งตะวันออก” เปรียบเหมือนเมืองหลวงของพระพุทธรูปด้านทิศทางทิศตะวันออกของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์รวมของนิกายหินยานและมหายาน

นำท่านเข้าชมในถ้ำ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนภายในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 33 เมตร  นครแห่งพุทธทิศตะวันออก ห่างจากหลวงพ่อโตเล่อซานแค่หนึ่งลี้ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธภายในแหล่งท่องเที่ยวหลวงพ่อโตเล่อซาน ตั้งแต่สมัยรางวงศ์ถัง ทั้งสี่ยอดของภูเขาหลิงหยุน แต่น่าเสียดายวัดเก่าแก่โดนทำลายหมดสิ้นช่วงสมัยราชวงศ์หยวนและหมิง เพื่อฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะพุทธ เริ่มตั้งแต่ปี คศ.1989 จนถึงปี คศ.1994 ได้แกะสลักและเจาะภูเขาที่สี่ยอดเขาของภูเขาหลิงหยุน สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เผยแพร่ศาสนาพุทธ ตั้งชื่อว่านครแห่งพุทธทิศตะวันออก จนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากอยู่ภูเขาลูกเดียวกันกับหลวงพ่อโตเล่อซาน ตั้งอยู่ภายในบริเวณของมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติด้วย ภายในนครแห่งพุทธทิศตะวันออก มีพระพุทธรูปหมื่นกว่ารูป โดยเฉพาะพุทธไสยาสน์(พระนอน)แกะสลักผาหินที่มีความยาว 170 ม. ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกจุดเด่นยังมีถ้ำพระพุทธหมื่นรูปสระน้ำพิชิตมารร้ายและอ่าวพระใหญ่ เป็นต้น

ประตูใหญ่ทางเข้านครแห่งพุทธทิศตะวันออกนั้นสร้างด้วยก่อนหินสีแดง  ข้างบนมีตัวอักษรจีนสี่ตัวเขียนว่า“ตงฟางฝอตู” ซึ่งเป็นลายมือของศิลปกรที่ขึ้น “ชื่อหลิวคายจวี่”เขียนให้ ระหว่างทางเดินของประตูมีพระโพธิสัตว์ห้าองค์ที่เลียนแบบมาจากถ้ำโม่เกาคูเมืองตุนหวง สูงห้าเมตร สลักนูนได้สวยสดงดงามมาก ทางด้านตะวันตกของระเบียงประตูยังมีกำแพงสลักนูนเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธศาสนา สไตล์แบบอินเดียโบราณด้านหลังของกำแพงได้สร้างสถูปเจดีย์สไตล์พม่าของศาสนาพุทธนิกายหินยานอีกด้วย

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับเฉิงตู นำท่านไปชมร้านยาทาแก้น้ำร้อนลวก ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในนาม “บัวหิมะ” ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณสมุนไพรจีนพร้อมรับบริการนวดฝ่าเท้า

นำท่านเดินทางไปยังทิศตะวันตก ผ่านเมืองต้ายี่ก่อนเข้าสู่เขตภูเขาสูงซีหลิง ซึ่งเป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองเฉิงตูมากที่สุดด้วยความสูง 5,230 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถึงภูเขาหิมะซีหลิง นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ที่ราบบนภูเขา ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นสกี เพราะกว้างขวางถึง 8 ต.ร.ก.ม. และเป็นที่ราบบนยอดเขาในระดับความสูง 2,200-2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ –10 ถึง 10 องศาในฤดูหนาว ดังนั้นจึงไม่หนาวมากจนเกินไปสำหรับคนไทยอย่างเราๆ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ที่พักซีหลิง FENGYE HOTEL หรือเทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ซีหลิง-ลานสุริยันจันทรา-เล่นหิมะ-ลงเขา-หย่าอัน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านนั่งกระเช้าช่วงที่ 2 ขึ้นสู่ยอดเขา (ลานพระอาทิตย์พระจันทร์) ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ภูเขาหิมะซีหลิงอันละลานตา

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
อิสระกิจกรรมฤดูหนาว กิจกรรมที่จะสร้างความใกล้ชิดระหว่างพ่อและลูก ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายความสุขอยู่รอบๆตัวเรา หัดสกีเบื้องต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้การทรงตัว การใช้ขาสกี การใช้ไม้สกี การบังคับทิศทางเลี้ยวซ้ายขวา การแบรคหยุดสกี (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าครูสอนและอุปกรณ์สกี)

หรือ สุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดสนุกต่างๆ เช่น ขึ้นบัลลูนชมวิว ขับรถ สโนว์โมบิล ขับรถวิบากตีนโต เล่นสเลดจ์ลงเนินหิมะ ห่วงยางหรรษา ตะขาบหิมะ ฯลฯ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเครื่องเล่นชนิดต่างๆ)

หรือ อิสระกับการเล่นหิมะขาวปุย ท้าทายความหนาวที่หาไม่ได้ในเมืองไทย ปั้น สโนว์แมน มนุษย์หิมะ ตกแต่งหูตาจมูก ให้ดูสวยงามแล้วถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก หรือเล่นโยนเล่นปาหิมะสนุกกันได้ตามใจปรารถนา

16.00 น.

นั่งกระเช้าลงจากเขา แล้วเดินทางกลับเฉิงตู 

ค่ำ

ถีงเฉิงตู รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ เฉิงตู MERCURE CHENGDU HOTEL หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เฉิงตู-ร้านหมอน-อาหารสมุนไพร-สุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะช้อบปิ้งซื้อของดีเมืองจีน อาทิ หมอนยางพารา สินค้า OTOP ของจีน 

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวน แล้วเดินทางไปสนามบิน

14.10 น.

เดินทางกลับสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ CA 471

16.30 น.

กลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไช่น่า แอร์ไลน์  
 2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
 3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
 4. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ / จีน / ภายในประเทศจีน 
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า(กรุ๊ป 800บาท)  
 7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท  
 8. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ชิ้นน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
 
ค่าบริการไม่รวม       
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ
 2. ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย(รวม200หยวน)
 3. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน
 4. ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

เงื่อนไข
สำรองที่นั่ง ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง / ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน–หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท เพราะกรุ๊ปต้องการันตีมัดจำกับสายการบินและมีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
หมายเหตุ
รายการอาจมีการสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย /บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง การล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบิน เรือ รถไฟ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากสาเหตุของการสไตร์ค การนัดหยุดงาน  อุบัติเหตุ  ภัยธรรมชาติ และกรณีสุดวิสัยอื่นๆ ที่บริษัทไม่อาจควบคุมได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศหรือ/และกรณีสายการบินประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign