NEW! เที่ยวครั้งเดียวเก็บครบไฮไลท์  
 บินตรง จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ถงเหริน 5วัน 4คืน 
 บิน CZ / กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 

จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
  ไฮไลท์โปรแกรม
  • บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ไม่เสียเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน
  • เที่ยวครบ 12  ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต  จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน
  • ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อีกต่อไป
  • เที่ยวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง
  • ใช้เวลาเต็มที่กับการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์
  • โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่
6-10 ก.ค. 62 18,900.- 11 ม.ค. 63
27-31 ก.ค. 62 19,900.- 1 ก.พ. 63
17-21 ส.ค. 62 18,900.- 22 ก.พ. 63
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 18,900.- 5 มี.ค. 63
7-11 ก.ย. 62 19,900.- 12 มี.ค. 63
21-25 ก.ย. 62 19,900.- 26 มี.ค. 63
เปิดใหม่ 28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 19,900.- 3 เม.ย. 63
12-16 ต.ค. 62 20,900.- 17 เม.ย. 63
 เปิดใหม่ 17-21 ต.ค. 62 21,900.- 22 เม.ย. 63
26-30 ต.ค. 62 20,900.- 1 พ.ย. 63
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  5,500.- บาท
 

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – เมืองถงเหริน – เมืองโบราณต้าหมิง

01.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

04.10 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่ CZ606  เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมืองจางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร...
จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย หรือจวินเซิงฮว่าเยี้ยน งานศิลป์ที่มีความประณีตและเพียรพยามอย่างสูงจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ นำมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและคำชมมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหริน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว เมืองชายแดนบนที่ราบสูงยูนนาน กุ้ยโจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือชื่นชมธรรมชาติวิวทิวทัศน์2ข้างทาง...เมื่อเดินทางถึง เมืองถงเหริน นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหมิง เป็นเมืองโบราณจำลองที่จะนำท่านย้อนยุคสู่ราชวงศ์หมิงใน อดีต  ชมการสาธิตประกอบเรือเนื่องจากเมืองจำลองแห่งนี้อยู่ติดจากแม่น้ำจึงใช้เรือในการเดินทาง นอกจากนี้ยังคงมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองให้ท่านไก้เลือกชิมและเลือกชมอีกด้วย......

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
พักที่ TONGREN WANSHANHONG HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าใน เมืองถงเหริน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เมืองถงเหริน – หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมเมืองโบราณฟ่งหวง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชนเผ่าเหมียว ซึ่งเป็นชนเผ่าที่พำนักตามเขตพื้นที่ภูเขา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดของจีน โดยชนเผ่าเหมียวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยโจว ชนเผ่าเหมียวยังได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีขนาดหลักที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย......
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์)  ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียฟ่งหวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนานเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านโดยมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนวธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธารรวมถึงบ้านเรือนจีนโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์ประกอบกันก็ไม่ปาน ของเมืองโบราณฟ่งหวง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่าน นั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอก ลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....นำท่านเที่ยวชมเมืองฟ่งหวงยามค่ำคืน ชมเมืองโบราณฟ่งหวง ที่เต็มไปด้วยแสงสีแบบตื่นตาตื่นใจ ชมผับบาร์ที่คึกคักริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้าHANDMADE เสื้อยืด,รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย สถานที่บันเทิงจะปิดประมาณ ตีหนึ่ง ร้านค้าเริ่มทยอยปิดประมาณ 5 ทุ่ม ในย่านเมืองโบราณฟ่งหวง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ FENGHUANG GUOBIN HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองฟ่งหวง

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เมืองฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – สะพานกระจกจางเจียเจี้ย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านออกจาก เมืองฟ่งหวง เพื่อเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม) ระหว่างเดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองฝั่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ หรือหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บแรงไว้เที่ยวในจุดต่อไป......

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นนำคณะท้าทายความหวาดเสียวบน สะพานกระจกจางเจียเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่าน สะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalk โดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร  สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย  Haim  Dotanวิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกัน หลังลงจากสะพานด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียว...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ย

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง – โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้วไป่หลง เพื่อโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีที่อยู่ตีนเขาขึ้นสู่สถานีที่อยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ยอดเขาฮาลีลูยา  มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า  ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจี้ย ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนับพันได้กลายเป็นฉากถ่ายทำหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูป และคุ้มค่าต่อการเดินทาง... จากนั้นนำท่านลงจากเขาโดย กระเช้าเทียนจื่อซาน พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืม… ***หมายเหตุ...กรณีที่ กระเช้าเทียนจื่อซาน ทำการซ่อมแซมปิดปรับปรุงหรือไม่เปิดทำการ ทางบริษัทอาจต้องนำท่านเดินทางลงจากเขาโดย ลิฟท์แก้วไป่หลง***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตก การแสดงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ที่เป็นห้าสุดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจี้ย (สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุดยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้านดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด้านทีมนักแสดง)  เมื่อเสร็จจากการชมการแสดง นำคณะกลับที่พัก
พักที่ WULING XINGTIANDI HUATIAN CHOICE HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ย

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้นลง) – ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา – กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้าให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบของโรงแรมตามอัธยาศัย

10.00 น.

นำท่านสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 40 นาที)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซาน โดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้ สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้ง และภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขา  อีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ทางเดินกระจกเลียบหน้าผา เพื่อวัดความใจกล้าของท่าน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของทางเดินกระจกเลียบหน้าผา........ จากนั้นนำท่านสู่ ประตูสวรรค์ โพรงหินทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ซึ่งในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน 3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง พาท่านขึ้นบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของ เขาเทียนเหมิน  ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลก ท่านจะได้ถ่ายภาพ ประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์......จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสียวและเร้าใจเป็นอย่างมาก
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับ
การใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล******************* 
** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********
 
***หมายเหตุ...กรณีที่ทำการท่องเที่ยวครบตามสถานที่ต่างๆที่ระบุในโปรแกรมทัวร์แล้ว หากมีเวลาเหลือทางบริษัทจะนำท่านไปยัง ถนนคนเดินหรือห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย***

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำคณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

22.10 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  CZ605

00.30 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน  

ตัวอย่าง                                                                                                                                        

ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      

หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่าน  
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน 
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign