NEW  
 จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง ถงเหริน 5วัน 4คืน 
 บิน CZ / ธันวาคม - มีนาคม 2562 

จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล
สถานที่ท่องเที่ยว
  ไฮไลท์โปรแกรม
  • บินตรงจากกรุงเทพสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย ไม่เสียเวลานั่งรถจากฉางซาไปอุทยาน
  • เที่ยวครบ 12  ไฮไลท์ กับ 3 แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต  จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองถงเหริน
  • ไม่เสียเวลากับการแวะร้านยา ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา อีกต่อไป
  • เที่ยวครบกว่า จ่ายคุ้มกว่า ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง
  • ใช้เวลาเต็มที่กับการเที่ยวชม ถ่ายภาพ ไม่เร่งรีบแบบชะโงกทัวร์
  • โปร่งใสน่าเชื่อถือ ไม่มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้น

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาทัวร์รวมวีซ่ากรุ๊ป พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
วันที่ 6-10 เมษายน 62 20,900.- 5,500.-
สงกรานต์ 12-16 เม.ย. 62 28,900.- 5,500.-
สงกรานต์ 13-17 เม.ย. 62 26,900.- 5,500.-
วันที่ 27 เม.ย. – 1 พ.ค. 62 21,900.- 5,500.-
วันที่ 25-29 พ.ค. 62 19,900.- 5,500.-
วันที่ 1-5 มิ.ย. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 15-19 มิ.ย. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 6 – 10 ก.ค. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 27-31 ก.ค. 62 19,900.- 5,500.-
วันที่ 17-21 ส.ค. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 62 18,900.- 5,500.-
วันที่ 7-11 ก.ย. 62 19,900.- 5,500.-
วันที่ 21-25 ก.ย. 62 19,900.- 5,500.-
วันที่ 12-16 ต.ค. 62 20,900.- 5,500.-
วันที่ 26 – 30 ต.ค. 62 20,900.- 5,500.-

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –เมืองถงเหริน

01.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูหมายเลข 10  เคาน์เตอร์ เช็คอิน เกาะ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

04.20 น.

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES   เที่ยวบินที่ CZ606  เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ

08.45 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลปซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ยโดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำคณะเดินทางสู่ เมืองถงเหรินตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจว เมืองชายแดนบนที่ราบสูงยูนนาน กุ้ยโจว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขาประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย อาทิ ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าแม้ว และชนเผ่าต้ง(ทางด่วนใช้เวลา 4 ชั่วโมง)

ค่ำ

ถึงถงเหริน รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ WANSHAN HONG HOTEL ระดับ 5 ดาวท้องถิ่นหรือเทียบเท่าใน เมืองถงเหริน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ถงเหริน-เมืองโบราณต้าหมิง –หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว-ฟ่งหวง- ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณต้าหมิง เป็นเมืองโบราณจำลองที่จะนำท่านย้อนยุคสู่ราชวงศ์หมิงใน อดีต ชมการสาธิตประกอบเรือเนื่องจากเมืองจำลองแห่งนี้อยู่ติดจากแม่น้ำจึงใช้เรือในการเดินทาง นอกจากนี้ยังคงมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นเมืองให้ท่านไก้เลือกชิมและเลือกชมอีกด้วย......จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชนเผ่าแม้ว หรือ ชนเผ่าเหมียว ซึ่งเป็นชนเผ่าที่พำนักตามเขตพื้นที่ภูเขา ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากที่สุดของจีนโดยชนเผ่าเหมียวส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจีน ประชากรชนเผ่าเหมียวร้อยละ 90 จะอาศัยอยู่ในเมืองกุ้ยโจว ชนเผ่าเหมียวยังได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีขนาดหลักที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในประเทศจีนอีกด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณฟ่งหวง (เมืองหงส์) เดินทางไกล ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงเมืองนี้ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองของชนเผ่าถู่เจียตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียงทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาฟ่งหวง ตั้งเด่นตระหง่านเสมือนป้อมปราการ ธารน้ำถัวเจียงใสสะอาดราวน้ำบริสุทธิ์ที่ถูกกลั่นกลองจนมองเห็นก้นลำธาร ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนจีนโบราณแบบยกพื้นสูงเรียงรายกันริมแม่น้ำช่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมีเสน่ห์ของเมืองโบราณฟ่งหวง ราวกับดินแดนมนุษย์ที่สร้างอยู่บนสรวงสวรรค์

ถึงฟ่งหวง นำท่านนั่งเรือพายล่องแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตที่ของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่นชาวบ้านที่อาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บางครั้งท่านอาจได้เห็นชาวบ้านพายเรือไปร้องเพลงพื้นเมืองไป ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ดึงดูดผู้มาเยือนสำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ที่เดียว....เมื่อเสร็จจากการล่องเรือ

หลังอาหารนำคณะเที่ยวชมเมืองฟ่งหวง เมืองโบราณฟ่งหวงเมืองเก่าแก่อายุหลายร้อยปี  ชมเมืองที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง เดิมมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” กำแพงโบราณ และบ้านเรือนโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองสร้างความโดดเด่นให้ที่นี่ บ้านเรือนโบราณในอดีตกาลบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านค้าและร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกในปัจจุบันชมจัตุรัสหงส์ที่มีรูปนกหงส์จำลองที่ทำจากทองเหลือ อันเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณแห่งนี้…ชม สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง......เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมเมือง นำคณะเดินทางเข้าที่พักที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองโบราณ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ FENGHUANGINTER HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองโบราณฟ่งหวง

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน-ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา–ถนน 99 โค้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่อุทยานหวู่หลิงหยวน โดยใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองฝั่งทางซูเปอร์ไฮเวย์ หรือหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บแรงไว้เที่ยวในจุดต่อไป...... อุทยานหวู่หลิงหยวน  แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและต่างประเทศ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานทางภาคกลางของจีน ภายในเขตอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ประกอบด้วยภูเขาหินที่มีรูปลักษณ์ประหลาดเป็นจำนวนมาก จนเป็นจุดกำเนิดในการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง อวตาร ของค่ายหนังฮอลีวู๊ด ถ้ำหินปูน และหุบเขาน้อยใหญ่ รวมทั้งสะพานสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกเนรมิตขึ้น ก็เป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างมาก เช่น สะพานกระจก ระเบียงแก้วริมหน้าผา บันไดเลือนทะลุภูเขา ถนน 99 โค้ง กระเช้าขึ้นเขาเทียนเหมินซาน ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นต้น 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้น พิชิตยอดเขาเทียนเหมินซานโดยสารกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร)  อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,518 เมตร ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขาสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาที่มีความอลังการแห่งนี้สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา มองเห็นความคดเคี้ยวของ เส้นทาง 99 โค้งและภูเขาสูงใหญ่มากมายที่ตั้งตระหง่านเสียดฟ้า เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำคณะเดินตามเส้นทางชมวิวเลียบภูเขาและหน้าผา ชมทัศนียภาพจากมุมสูงบนยอดเขาอีกทั้งได้สัมผัสการเดินบนพื้นกระจกใสของ ระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผาเพื่อวัดความขี้ขลาดของท่านสำหรับนักท่องเที่ยวใจเสาะที่ไม่ต้องการเผชิญกับความหวาดเสียว สามารถนั่งรอบริเวณทางออกอีกด้านของระเบียงกระจกใสเลียบหน้าผา ... จากนั้นนำท่านสู่โพรงประตูสวรรค์โดยบันไดเลื่อนที่สร้างขึ้นโดยการเจาะทะลุภูเขา มีความสูงถึง 7 ขั้น เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุดของเขาเทียนเหมิน ซึ่งหาดูได้ยากตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วโลกบริเวณนี้ท่านจะได้ถ่ายภาพประตูสวรรค์ อย่างใกล้ชิด จากนั้นท่านสามารถทดสอบกำลังขาของท่านโดยการเดินลงบันได 999 ขั้น เพื่อลงมายังลานจอดรถและที่อยู่ด้านล่างของประตูสวรรค์ ในปี 1990 มีนักบินชาวรัสเซียขับเครื่องบิน3 ลำบินลอดผ่านช่องโพรงหินประตูสวรรค์แห่งนี้พร้อมกัน ภาพประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ไปทั่วโลก ภูเขาเทียนเหมินซานจึงเป็นที่รู้จักของนักผจญภัยทั่วโลกที่อยากเดินทางมาสัมผัสด้วยตัวเอง......จากนั้นนำท่านนั่งรถบัสของอุทยานที่ขับโดยคนขับผู้ชำนาญเส้นทางเป็นขึ้น ลงเขาเป็นพิเศษนำคณะลงเขาผ่านเส้นทาง 99 โค้ง ที่หวาดเสียวและเร้าใจ
**หมายเหตุ : ในฤดูท่องเทียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่อแถวขึ้นกระเช้าเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไปในช่วงเทศกาล*******************
** บันไดเลื่อนทะลุภูเขาและถนน 99 โค้งจะปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีทาง ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเป็นช่วงที่มีหิมะปกคลุมในจุด และเส้นทางซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ในส่วนที่เป็นกระเช้าขึ้น/ลงเขายังคงเปิดให้บริการตามปกติในฤดูหนาว********

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม HUA TIAN XIN TIANDI  ระดับ 5 ดาวท้องถิ่น หรือเทียบเท่าในอุทยานหวู่หลิงหยวน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ภูเขาฮาลีลูยา (เขาอวตาร) – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – สวนจอมพลเฮ่อหลง – โชว์เหม่ยลี่เซียงซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำท่านเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย จากนั้นนั่งรถบัสของเขตอุทยานไปยังสถานีลิฟท์แก้วไป่หลง เพื่อโดยสารลิฟท์แก้วชมวิวสุดไฮเทคจากสถานีที่อยู่ตีนเขาขึ้นสู่สถานีที่อยู่บนยอดเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) ลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วชมวิวสองชั้นแห่งแรกในทวีปเอเชียที่สร้างขึ้นเลียบหน้าผาสูงชัน มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ยอดเขาฮาลีลูยา  มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของอุทยานจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า  ชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า (สะพานใต้ฟ้าอับดับ 1) ในอุทยานจางเจียเจี้ย ปติมากรรมทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ หมู่ขุนเขาหินประหลาดนับพันได้กลายเป็นฉากถ่ายทำหนัง “อวตาร” ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดัง ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม และยากที่จะหาคำบรรยายได้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก สำหรับท่านที่เลือกโปรแกรมแบบไม่เข้าร้าน ท่านสามารถใช้เวลาในการเดินชมอย่างเต็มอิ่ม ไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแย่งกันถ่ายรูป และคุ้มค่าต่อการเดินทาง...

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
หลังอาหารชมโชว์อลังการ เหม่ยลี่เซียงซี  หรือโชว์เสน่ห์แห่งหูหนานตะวันตก การแสดงที่สวยงามและยิ่งใหญ่ ที่เป็นห้าสุดยอดด้านการแสดงในอุทยานจางเจียเจี้ย (สุดยอดด้านการแสดง สุดยอดด้านฉากประกอบการแสดง สุดยอดด้านการจัดแสง สุดยอดด้านดนตรีประกอบการแสดง สุดยอดด้านทีมนักแสดง)  เมื่อเสร็จจากการชมการแสดง นำคณะกลับที่พัก

พักที่ DACHENG SHANSHUI HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าในเมืองจางเจียเจี้ย

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: จางเจียเจี้ย-สะพานกระจก-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำคณะท้าทายความหวาดเสียวบนสะพานกระจกจางเจียเจี้ย ในเขตอุทยานแกรนด์แคนย้อนท้าทายท่านด้วยการเดินผ่านสะพานกระจกข้ามหุบเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากพื้น 980 ฟุต The Grand Canyon of Zhangjiajie Skywalkโดยมีความยาวของสะพาน 400 เมตร สะพานที่น่าหวาดเสียวแห่งนี้ออกแบบ โดย Haim  Dotan วิศวกรชาวอิสราเอล โดยต้องการสร้างสะพานกระจกเพื่อเชื่อมยอดเขาสองยอดเข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คนพร้อมกันหลังลงจากสะพานด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียว 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
จากนั้นนำเดินสู่ถนนคนเดิน อิสระช้อปปิ้ง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำ๕ณะเดินทางไปสนามบินจางเจียเจี้ย ทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

22.10. น.

เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES  เที่ยวบินที่  CZ605

00.30 น.

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ ( ห้องพักได้ 2 ท่าน ในกรณีที่เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ทางโรงแรมจัดห้องพักให้ท่านแบบ 2 เตียงและมีเตียงเสริมให้ท่าน 1 เตียง )
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่รายการทัวร์ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่รายการทัวร์ระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่รายการระบุ
6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival
** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้  กรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี ลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว ทุกกรณี**  กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
8. กระเป๋าเดินทางน้ำหนักตามที่สายการบินกำหนด ท่านละ 20 กิโลกรัม
 
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทาง
2. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเฉพาะส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด
4. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการทัวร์ระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่าพอกเก็ตไวไฟ ฯลฯ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ วันละ 30 หยวนต่อคน ต่อวัน  

ตัวอย่าง                                                                                                                                        

ทริปเดินทาง 3 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 90 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 4 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 120 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 5 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 150 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 6 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 180 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน
ทริปเดินทาง 7 วัน เตรียมค่าทิปให้ ไกด์ คนรถ และหัวหน้าทัวร์ 210 หยวนต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน


เงื่อนไข เงื่อนไขการจอง และยกเลิกทัวร์ 
1. แจ้งจำนวนผู้เดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำงวดแรก ท่านละ 10,000.- บาท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ที่ท่านเลือกจอง หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่ามัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่ามัดจำให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน หากท่านยกเลิกหลังการชำระค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้ท่านในทุกกรณี แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่ม เช่น ค่าวีซ่าสำหรับผู้ที่มาแทนท่าน และค่าเปลี่ยนชื่อที่ต้องจ่ายให้กับสาการบิน
3. เมื่อท่านเลือกวันเดินทาง และได้วางเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ท่านไม่สามรถเลื่อนการเดินทางได้ หรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ หรือเงินมัดจำทัวร์ให้ท่านได้      

หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่งจากสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมาทดแทน โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่าน  เฉพาะกรณีที่ท่านไม่สามารถไปเข้าชมร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองตามโปรแกรมทัวร์ เช่น ร้านบัวหิมะ ร้านหยก ร้านผ้าไหม ร้านใบชา และร้านไข่มุก ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นขององค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  เพราะการเข้าชมร้านค้าเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การท่องเที่ยวท้องถิ่น  ซึ่งมีผลทำให้ค่าทัวร์ที่ท่านจ่ายถูกลง  ดังนั้นหากท่านไม่เข้าชมร้านใดร้านหนึ่ง หรือทั้งหมดย่อมส่งผลให้ค่าทัวร์แพงขึ้นเนื่องทางทัวร์ไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดการเข้าชมร้านค้าฯ   ซึ่งทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มจากท่าน  
10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องซื้อตั๋วโดยสารรถทัวร์ หรือเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ พร้อมขอคำยืนยันว่ากรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้หรือไม่ มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าเข้าจีนแบบหมู่คณะ
1. หนังสือเดินทางตัวจริงที่มีอายุของหนังสือเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยนับจากวันเดินทาง และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
2. ในกรณีที่ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนตัวจริงโดยการส่งแฟ็กซ์ ส่งอีเมล์ หรือส่งทางไลน์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านนั้นมีความชัดเจนถูกต้องหรือไม่ และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือเดินทางจริงของท่าน 
3. การยื่นวีซ่าจีนแบบหมู่คณะ ท่านต้องเข้าและออกจากประเทศจีนตามกำหนดเวลาโดยพร้อมเพียงกัน กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าและออกจากประเทศจีนตามเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
4. วีซ่าแบบหมู่คณะจะใช้ได้สำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ( สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติต้องขอยื่นวีซ่าที่สถานฑูตจีนหรือหน่วยงานตัวแทนที่ได้รับการมอบหมายจากสถานฑูตจีนเท่านั้น )
5. สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าจีนแทนผู้เดินทางต่างชาติทุกสัญชาติ และหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ได้ เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
7. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 
หนังสือเดินทางที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน  หมายถึงหนังสือเดินทางที่ใกล้จะหมดอายุ หากนับจากวันที่ต้องใช้เดินทางจนถึงวันหมดอายุ ถ้าน้อยกว่า 6 เดือนถือว่าใช้เดินทางไม่ได้ ท่านต้องไปทำเล่มใหม่ทันที
- หนังสือเดินทางที่ชำรุด หมายถึงหนังสือเดินทางที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายหรือชำรุด เช่น หน้าแรกที่มีรูปและรายละเอียดของผู้เดินทางมีรอยฉีกขาด หรือขูดขีด หรือมีการแต้มสีหรือหมึกจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดได้ครบถ้วน  หน้าในเล่มหนังสือเดินทางขาดหายทั้งหน้า หรือบางส่วน ใช้กาวติดหน้าใดหน้าหนึ่งในเล่มจนไม่สามารถเปิดดูรายละเอียดได้ ล้วนถือว่าเป็นหนังสือเดินทางชำรุดที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign