ทัวร์ไต้หวัน สงกรานต์ ฮิฮ้า
5 วัน 4 คืน TG
สถานที่ท่องเที่ยว
  • อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อ
  • ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • นำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
  • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

     

กำหนดวันเดินทาง
ช่วงการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักท่านเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
12 - 16 APR’18 34,900 33,900 4,200

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

14.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง

17.40 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG636 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องระหว่างการเดินทาง)

22.20

ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAO GARDEN HOTEL 4* หรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: นั่งรถไฟจากไทเปสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-รบกวนจัดกระเป๋าเล็ก 1 ใบ สำหรับค้างที่ฮัวเหลียน 1 คืน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านนั่งรถไปสู่เมืองฮัวเหลียน ที่เป็นเมืองที่ตั้งของอุทยานทาโรโกะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารเมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะหรือไท่หรู่เก๋อซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อของอำเภอ ฮัวเหลียน อำเภอไถจงและอำเภอหนานโถว ในเขตภาคกลางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน มีเนื้อที่รวม 930 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่าทาโรโกะ (Taroko) มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสเต็กจานร้อน+สลัดบาร์
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักFullon Hotel Hualien4*  หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน
(ให้ท่านจัดกระเป๋าเล็ก 1 ใบสำหรับการค้างคืนที่เมืองฮัวเหลียน 1 คืน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: นั่งรถไฟกลับไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองไทเป ซึ่งเป็นเมืองหลวงของไต้หวันเพื่อนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ที่ได้รับความนิยมหรือรวมทั้งพวกยา/น้ำมันและยานวดที่ขึ้นชื่อของไต้หวันจากนั้นให้ท่านแวะชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ชื่อดังเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงณ ห้องอาหาร เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน
หลังอาหารนำท่านเดินทางไปตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน  ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดีตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกันนำท่านชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพสิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับท่านนายพลเจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า เลือกซื้อของฝากให้คนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่างๆ อาทิ Onisutka Tiger แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น, New Balance, Puma,Adidas, Nikeในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวันนั้นมีราคาถูก และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ที่พัก Tao Garden Hotel 4* หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมืองไถจง -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดเสวียนกง–วัดเหวินหวู่-นั่งกระเช้าพาโนราม่าชมวิวทะเลสาบ-หมู่บ้านและสวนสนุก 9 ชนเผ่า-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
หลังอาหาร ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขา เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยัน-จันทราจากนั้นนำท่านนมัสการรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง ที่ได้อัญเชิญประดิษฐานกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965  จากนั้นนำท่าน นำท่านนมัสการศาลเจ้าขงจื๊อและศาลเจ้ากวนอู ณวัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษอาหารจีนจักรพรรดิ
หลังอาหารนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวมุมสูงของทะเลสาบสุริยันจันทราซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบและพบทิวทัศน์ชั้นเยี่ยมของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูงซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยัน-จันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ  และ นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่าให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุกเครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือUFOและยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่มจนถึงเวลานัดพบ  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถจง เพื่อให้ท่าน ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและเป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครัน เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบุฟเฟต์สุกี้ ชาบู
จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS 5* ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เมืองไถจง-เมืองเถาหยวน-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวนซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินเถาหยวนเพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

14.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG633

16.50 น.

ถึงท่าอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ไม่สามารถระบุที่นั่งบนเครื่องได้ สายการบินเป็นผู้กำหนด Random Seat)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ
    บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านล่ะ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
    ชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )
 
อัตราไม่นี้รวม
1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านล่ะ 1,000 NTD / ท่าน /ทิป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่),ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เงื่อนไข เงื่อนไขในการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมสำเนาหนังสือเดินทางและชำระงวดแรก10,000 บาทภายใน 2 วันหลังทำการจองพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทาง
-งวดที่สอง ก่อนเดินทาง 21 วัน
การยกเลิกสำหรับการจอง
* สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
* ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี
(หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินและภัยธรรมชาติ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศหรือออกตั๋วโดยสารเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางร่วมกับกรุ๊ปตามที่ระบุไว้ในรายการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในส่วนที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นความประสงค์ของท่านเอง
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญมาสามารถคินเป็นเงินได้

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign