ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์เกาะฟูโกว๊ก 
​3 วัน 2 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
 • หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง(Ham Ninh Fishing Village
 • ล่องเรือ เดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นชมปะการัง
 • วัดดิงชาว(DinhCau Temple)ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ 
 • เจดีย์โฮโกว๊ก(Ho Quoc Pagoda)วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ 
 • ตลาดกลางคืนดิงเกา(DinhCau Night Market)
 • เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย 

     

กำหนดวันเดินทาง
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์ ฟูโกว๊ก 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
08 พ.ย.62 10 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,900 11,900 4,000
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,900 12,900 4,000

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ– ฟูโกว๊ก – นั่งกระเช้าชมวิวเกาะฟูโกว๊ก – ตลาดกลางคืนดิงเกา

08.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์  F สายการบินบางกอกแอร์เวย์Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

11.30 น.

ออกเดินทางสู่เกาะฟูโกว๊ก โดยเที่ยวบิน PG 991** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)
เกาะฟูโกว๊ก เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเกียงซาง พื้นที่ 574 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ถาวร 85,000 คน เขตการปกครองของเกาะฟูโกว๊กนั้น ประกอบด้วยเกาะใหญ่และเล็กน้อยอีก 21 เกาะ ศูนย์กลางของเกาะตั้งอยู่ที่เมืองใหญ่ที่สุดคือเซืองโดงทางชายฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอีกด้วย เศรษฐกิจของเกาะขึ้นกับการประมง เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว เกาะนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเวียดนาม

จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าอันทันสมัย ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ Hon Thom Island Vietnamท่านจะได้เห็นวิวแบบ 360 องศาตลอดความยาว 7.9 กิโลเมตรนำท่านเพลิดเพลินชอปปิ้ง ณ ตลาดกลางคืนดิงเกา(DinhCau Night Market)เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก ชิมอาหารท้องถิ่นและรสชาติอันแสนอร่อย

ค่ำ

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เรือนจำฟูโกว๊ก - วัดโฮโกว๊ก - วัดดิงชาว - ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ –Long Beach Center

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น นำท่านชม เรือนจำฟูโกว๊ก(Prison Phu Quoc)ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกยเหยื่อ ตำบลอานเท้ย ซึ่งเดิมนั้นเป็นเรือนจำที่นักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อคุมขังชาวเวียดนามที่รักชาติ ถึงปี 1967 ทางการไซ่ง่อนได้ทำการก่อสร้างเรือนจำเกยเหยื่อใหม่ โดยเรียกว่า เรือนจำเชลยสงครามฟูโกว๊ก หรือ เรือนจำเชลยคอมมิวนิสต์ฟูโกว๊ก ด้วยพื้นที่ 400 เฮกต้าร์ เป็นเรือนจำที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้โดยคุมขังนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองช่วงต่างๆกว่า 4 หมื่นคน  จากนั้นนำท่านต่อไปยังเจดีย์โฮโกว๊ก(Ho Quoc Pagoda)วัดแห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นบนเกาะแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอันเขียวชะอุ่ม ท่านจะเห็นวิวทิวทัศน์ของอ่าวไทย ซึ่งวัดนี้ใช้เงินสร้างถึง 166 ล้านบาท

จากนั้น นำท่านสู่ วัดดิงชาว(DinhCau Temple)ศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเล เนื่องจากอาชีพหลักของชาวฟูโกว๊ก คือ อาชีพการทำประมง ดังนั้นก่อนที่ชาวบ้านจะออกไปหาปลานั้น จะต้องทำการไหว้เทพเจ้าแห่งท้องทะเลก่อน เพื่อให้การออกไปจับปลาแต่ละครั้ง เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดขึ้น ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะที่โดนเด่นสวยงามโดยตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ซึ่งเป็นสัญลักาณ์สำคัญของเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้

จากนั้น ออกเดินทางสู่ท่าเรือซาว นำท่านล่องเรือ เดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นชมปะการังที่สวยงามที่สุดบนเกาะฟูโกว๊ก เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นชั้นดี มีแหล่งปะการังน้ำตื้นสวยงามให้ชมอยู่รอบเกาะแถมยังมีปลาหลากหลายชนิดและชุกชุม และมีทรายสีขาวให้ชมอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ
นำท่านเดินทางสู่ Long Beach Centerนำท่านชมไข่มุกสินค้าขึ้นชื่อที่เกาะแห่งนี้ เนื่องจากเกาะฟูโกว๊กล้อมรอบด้วยทะเล จึงทำให้เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันอุดมสมบูณร์ ท่านจะได้ชมกรรมวิธีตั้งแต่การเลี้ยง จนกระทั้งกว่าจะมาเป็นเครื่องประดับอันสวยงามที่ให้เราได้ใส่กัน

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ GOLDEN DAISY / GAIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเวียดนาม

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: ฟาร์มผึ้ง –ไร่พริกไท –ซิมไวน์ – หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง –กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้น เดินทางสู่ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไทถ้าพูดถึงสินค้าส่งออกของคนเวียดนาม ก็คือพริกไทดำ เป็นสินค้าส่งออกระดับต้นของโลก ซึ่งที่ดินที่นี่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพริกไทดำเป็นอย่างมาก จากนั้น นำท่านไปชิม ซิมไวน์(Sim wine)ลักษณะของลูกซิมจะมีขนาดเท่ากับลูกมะกอกสีออกม่วง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ชาวบ้านที่นี่จึงนำลูกซิมมาหมักเป็นไวน์แทนองุ่น จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเยืองดอง หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง(Ham Ninh Fishing Village)อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสโลว์ไลฟ์ของเกาะ ด้วยความเงียบสงบของที่นี่ ชมวีชีวิตของชาวบ้านไปเพลินๆ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติฟูโกว๊ก

13.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG948
*มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง *

15.25 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)


เงื่อนไข การจองทัวร์ :
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)
กรณียกเลิก:
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย:
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขอื่นๆ :
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา,ร้านไม้ไผ่ ร้านหัตถกรรม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • อาหารที่ประเทศเวียดนาม ได้รับอิทธิพลมาจากจีน โดยรสชาติจะออกไปทางจืดส่วนใหญ่รสไม่ค่อยจัดและอาหารทะเลก็จะเป็นขนาดของตามประเทศเวียดนาม

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign