SUPER PRO ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน
บินเช้า-กลับดึก เที่ยวคุ้มเต็มวัน
ฟูลเซอร์วิส China Eastern Airlines

สถานที่ท่องเที่ยว
หังโจว...ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่ง เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
เซี่ยงไฮ้...ตึกจินเม่า(รวมบัตรขึ้นชั้น 88) หาดไว่ทาน ร้าน Starbucks Reserved
ช้อปปิ้ง...ถนนเทียนจื่อฝั่ง ถนนนานกิง 

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว เพิ่ม วีซ่า
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 62 9,999.- 3,500.- ไม่รวม
21-25 ส.ค. 62 10,999.- 3,500.- ไม่รวม
11 – 15 ก.ย. 62 10,999.- 3,500.- ไม่รวม
9 – 13 ต.ค. 62 11,999.- 3,500.- ไม่รวม

* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก
*ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 
ราคารวม  * ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ // ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ * ค่าภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินจีน *รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) * บริการน้ำดื่มทุกวันท่องเที่ยว
ราคาไม่รวม *ไม่รวมค่าวีซ่าจีน 1,650 บาท
หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมีการผันผวน และ/หรือ สายการบินขึ้นราคาค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือรัฐบาลจีนประกาศปรับราคาค่าบัตรสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ / ครบ 16 ท่าน ออกเดินทาง และมีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ / ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (รวม 300 หยวน)

โปรดทราบ
1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
 
2. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชมขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
3. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน
 
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 (เกาะ U) เคาเตอร์สายการบินไช่น่าเซาร์เทริ์น
**จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8-9  

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

02.00 น.

เดินทางไปมหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8464 (อาหารเช้าบนเครื่องบิน)

07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินผู่ตง เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ที่ได้รับการพัฒนาเจริญรุ่งเรืองจนถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและ   เศรษฐกิจทางภาคตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ 6,200 ตรกม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  14 ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า   เมือง แล้วเดินทางสู่หังโจว(3 ชั่วโมง)

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน
นำชมหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมมา       ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง Üนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) ซึ่งกวีจีนบรรยายเปรียบเปรยว่า “ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซีหูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยรอบวัดได้ 15 กม. น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ซึ่งได้แก่ ต้วนฉานเสียน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง
เชิญลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วน ในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะต้องมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปี

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณเหอฝั่ง เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอัน เก่าแก่ของหัง โจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง 12 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ 880 กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วน หนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าที่ระลึก ให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อสินค้าของฝากตามอัธยาศัย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ..ลิ้มรสหมูตงปอ
พักที่ KAI YUAN MAN JU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: หังโจว-ร้านยางพารา-เมืองโบราณจูเจียเจี่ย(รวมล่องเรือ)-เซี่ยงไฮ้-ผ้าไหม-ซินเทียนตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ยางพารา รับฟังบรรยายผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุยางพารา สามารถซื้อเป็นของฝากได้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว Ü นำชม “จูเจียเจี่ยว” ชุมชนริมน้ำชาวเจียงหนานโบราณ นั่งเรือชมบ้านเรือนและชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำที่ใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง (รวมค่าเรือแล้ว)

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้(3ชั่วโมง)
นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน
นำท่านไปชมเขตซินเทียนตี้ "Xintiandi…yesterday meets tomorrow in Shanghai today." ผับที่คึกคักสว่างไสวมีชีวิตชีวาตัวอาคารสร้างแบบเก่าดูคลาสสิคแต่ตกแต่งภายในทันสมัยหรูหรา เป็นแหล่งพบปะสังสรรค์ของคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นเซี่ยงไฮ้ และชาวต่างประเทศ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มที่สั่งในผับ)
พักที่VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เซี่ยงไฮ้-ตึกจินเม่า (รวมขึ้นชั้น88)-ร้านยา บัวหิมะ-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ถนนเทียนจื่อฝาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Ü นำท่านขึ้นชมวิวเซี่ยงไฮ้บนตึกจินเม่า (JIN MAO TOWER) ชั้นที่ 88 ถ้านับรวมส่วนยอดแหลมของตึก มี 93 ชั้น โดยห้องชมวิวเมืองจะอยู่ชั้นที่ 87 ในปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายเจดีย์จีน 8 เหลี่ยม ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆในรูปแบบโมเดิร์น ว่ากันว่า ยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งสูงยิ่งน่ากลัว แต่ใครจะไปคิดว่าพี่จีนเค้ากลับมองว่า ยิ่งสูงยิ่งน่าหวั่นเกรงและเป็นที่ดึงดูด ว่าแต่จีนเค้ามีตึกอะไรที่สูงเด่นเป็นสง่า แต่ละตึกมีไว้เพื่ออะไร ยิ่งยุคนี้ตึกที่ประเทศจีนแข่งกันสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นสิบๆ ยี่สิบตึก แต่ในปัจจุบันมี 3 ตึกที่จัดว่ามีความสูงที่สุดในจีน ไม่ว่าจะเป็นตึก JIN MAO TOWER, Shanghai World Financial Center (SWFC) หรือว่าจะเป็น Shanghai Tower ต่างก็เคยได้ตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในประเทศจีนหลังสร้างเสร็จอีกด้วย โดยเฉพาะตึก JIN MAO TOWER ที่เปิดให้เดินชมวิวบนตึกกันแบบท้ามฤตยูสูงเสียดฟ้ากันเลยทีเดียว งานนี้น่าจะถูกใจคนชอบเล่นของสูง ขึ้นสู่ชั้นที่ 88 ชมมุมมองของมหานครเซี่ยงไฮ้แบบพาโนรามาที่ยาวไกล  
Ü แวะร้านยาสมุนไพรนวดฝ่าเท้า ชมและเลือกซื้อสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานนับพันปี ฟังการวินิจฉัยโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตคาร **เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา 
นำท่านสู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ (หาดไว่ทัน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านชมเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

อิสระช้อบปิ้งที่ถนนหนันจิง แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ มีความยาว 5.5 ก.ม. เริ่มตั้งแต่หาดไว่ทานจนถึงวัดจิ้งอันซื่อ สองฝั่งถนนมีสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกสรรกว่า 800 ร้าน จำหน่ายทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าที่นำแฟชั่น ปัจจุบันถนนสายนี้เป็นถนนปิดไม่ให้รถวิ่งผ่าน ถือเป็นแหล่งช้อบปิ้งและแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ของมหานครเซี่ยงไฮ้

จากนั้นนำท่านชม ย่านศิลปะถนนเทียนจื่อฝาง เป็นเขตอยู่อาศัยของชาวบ้านในยุค ค.ศ.1920 – 1930 ประกอบไปด้วยบ้านทรงยุโรปสลับกับบ้านแบบจีน ถนนแห่งนี้เริ่มมีชื่อเสียง ในปี ค.ศ. 1998 เพราะการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินแบบติดดิน หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า แนวสตรีท ภายในเต็มไปด้วยคาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก และงานแสดงของศิลปินทั้งในและต่างประเทศ

20.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่VENUS INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ร้านสตาบั๊ค-ตลาดร้อยปี-กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
แวะร้านหยกเลือกซื้อ “ผีซิว” ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางค้าขายนำโชค

นำท่านเดินทาสู่ Starbucks Reserve Roastery สาขาใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติ 300 เท่า สำหรับสาขา Reserve Roastery ที่เพิ่งเปิดให้บริการในเซี่ยงไฮ้ใหม่หมาดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมานี้ สาขานี้นอกจากความยิ่งใหญ่อลังการแล้ว ยังมีบาร์จิบกาแฟที่ยาวที่สุดในโลก ถึง 88 ฟุต ขึ้นแท่นเป็นสาขาที่มีบาร์จิบกาแฟยาวที่สุดในโลกของ Starbucks ลูกค้าสามารถมาชมการคั่วกาแฟสดๆ สัมผัสบรรยากาศของกาแฟเต็มรูปแบบและเครื่องดื่มต่างๆ กว่า 100 เมนู รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียวเท่านั้น

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
อิสระช้อบปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดเฉินหวางเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) อาคารในตลาดเฉินหวางเมี่ยวสร้างเลียนแบบ บ้านในสมัยราชวงศ์หมิง มีบาร์ซ่าขายของที่ระลึกมากมาย รวมถึงร้านน้ำชาที่นัก ท่องเที่ยวมาแล้วต้องหาโอกาสมานั่งดื่มชาสัมผัสบรรยากาศที่คึกคักมีเสน่ห์ เช่น ร้าน LU PO LANG และร้านอาหารประเภทของว่าง ในสารคดีท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับมหานครเซี่ยงไฮ้ จะมีการแนะนำร้านอาหารเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ชื่อ ร้านเหล่าซ่างไห่ “OLD SHANGHAI” ซึ่งเป็นร้านขายอาหารและขายของว่างประเภทซาลาเปา

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางไปสนามบินผู่ตง

21.15 น.

อำลานครเซี่ยงไฮ้ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CZ8463

00.50 น.+1

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่  / ค่าภาษีสนามบินไทย, จีน / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าบริการไม่รวม  ค่าวีซ่าประเทศจีน 1,650 บาท / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ+ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(300หยวน) / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%เงื่อนไข หมายเหตุ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ
สำรองที่นั่ง    มัดจำ 7,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตาม ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน – หักค่าใช้จ่าย 7,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19 เก็บค่าบริการ 75%  วัน -ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ      บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยวสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวใน ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
          - ต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน การยกเลิกเที่ยวบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ 
          - ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

หมายเหตุ เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ: หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้า เกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง / พื้นหลังสีขาวเท่านั้น / ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ / ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่ใส่เสื้อแขนกุด ไม่ใส่เสื้อสีขาวหรือสีอ่อน / ผมหน้าต้องเหนือคิ้ว / รูปอัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปปริ้นจากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่ ,หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)                                
5.  เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
6. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
7. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 15 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
8. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
9. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์
10. โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 
ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบเอง
11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)
-ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
- หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
- กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
12. อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้ายื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign