THE EXCITING JOURNEY 2020
เกาหลีเหนือ ตำนานคอมมูนิสต์โลก
เปียงยาง-ปันมุนจอม-เส้นขนานที่ 38-วังเยาวชน
คึมซูซาน วังสุริยะ-เมียวเฮียงซาน-เมืองโสมเคซอง
ปักกิ่ง - พระราชวังต้องห้าม 7 วัน 5 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
โอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยครั้ง นำท่านเยือนดินแดนโสมแดง “เกาหลีเหนือ” ฉายาฤาษีแห่งเอเชีย สัมผัส ORIGINAL “เกาหลีเหนือ” แท้ๆ เรียนรู้วัฒนธรรมอันเรียบง่ายและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจในสงครามเกาหลี เยือนเขตแดนเกาหลีเหนือ-ใต้ ที่ DMZ หมู่บ้านปันมุนจอม เส้นขนานที่ 38 ชมการแสดงของเด็กๆ น่ารักที่วังเยาวชนมันยองเด ไม่พลาด "กายกรรมเปียงยาง"  สุดระทึกใจ

     

กำหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม วีซ่าจีนและเกาหลีเหนือ
16 - 22 ก.พ. 63 54,900- 7,000.- รวมแล้ว
15 - 21 มี.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
5 - 11 เม.ย. 63 60,900.- 7,000.- รวมแล้ว
12 - 18 เม.ย. 63 62,900.- 7,000.- รวมแล้ว
26 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
3 - 9 พ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
5 - 11 ก.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
26 ก.ค. – 1 ส.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
11 -17 ส.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
30 ส.ค. – 5 ก.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
20 – 26 ก.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
11 – 17 ต.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
18 – 24 ต.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
22 – 28 พ.ย. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
6 – 12 ธ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
20 – 26 ธ.ค. 63 54,900.- 7,000.- รวมแล้ว
27 ธ.ค. 63 – 2 ม.ค. 64 62,900.- 7,000.- รวมแล้ว

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เกาะ U เคาเตอร์สายการ บินแอร์ไชน่า (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9-10) 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง - เปียงยาง

01.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง โดยเที่ยวบิน CA 980 หมายเหตุ จะมีการผ่าน SECURITY CHECKING อีกครั้งเมื่อต่อเครื่องที่สนามบินปักกิ่ง ดังนั้นการซื้อสุรา น้ำหอม ของเหลวต่างๆ ที่ DUTY FREE ขอให้ท่านระบุการรับของที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ขากลับ) www.airportthai.co.th/main/th/684-security-information

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (TRANSIT FLIGHT / ไม่มีวีซ่าจีนเข้ากรุงปักกิ่ง/ ไม่ออกนอกสนามบิน)      
(เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
พักรอต่อเครื่อง นำท่านไปรับประทานอาหารเช้าในสนามบิน

13.25 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบิน CA 121 นำท่านเดินทางสู่นครเปียงยาง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (Democratic People's Republic of Korea: DPRK) หรือชื่อโดยทั่วไปว่า เกาหลีเหนือ (North Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ที่กินพื้นที่ครึ่งเหนือของคาบสมุทรเกาหลี มีเขตปลอดทหารเกาหลีเป็นเขตกันชนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ แม่น้ำอัมรกหรือยาลูเจียง และตูเมนเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับจีน แม่น้ำตูเมนส่วนที่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพรมแดนกับรัสเซีย คาบสมุทรเกาหลีมีความยาว 1,020 กิโลเมตร และกว้าง 300 กิโลเมตร พื้นที่ 70% ของประเทศเป็นเทือกเขา (เวลาที่กรุงเปียงยาง เกาหลีเหนือ เร็วกว่าปักกิ่ง 30 นาที)

16.20 น.

ถึงสนามบินใหม่ของกรุงเปียงยาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

18.00 น.

รับประทานอาหาเย็นที่ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือ YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เปียงยาง-มันซูเด-โชลลิมา ม้าพันลี้-ประตูชัย-หอจูเช่-มันยองเด-วังเยาวชน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำชมนครเปียงยาง ชม “มันซูเด” อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

นำชม (MAXIMA STATUE หรือ ) โชลลิมา อนุเสาวรีย์ม้าบิน ตั้งอยู่ในเนินเขามันซู ตำนานของม้าพันลี้มีปีก วิ่งได้วันละ 400 ก.ม. สะท้อนถึงจิตวิญญาณของการพัฒนา และความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อระลึกถึงการฟื้นฟูเมืองเปียงยางหลังจากสงครามเกาหลี (ค.ศ. 1950-1953)เราจะก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่าม้าบิน” เกาหลีเหนือเคยถูกปูพรมด้วยระเบิด จนกรุงเปียงยางราบเป็นหน้ากลอง “100 ปีไม่มีโอกาสเกิดใหม่” ความมุ่งมั่นจึงอุบัติขึ้นในใจของชาวเกาหลีเหนือทุกคน ดังนั้นคำว่า “พยายาม” จึงไม่อาจเพียงพอต่อการกอบกู้ และสร้างชาติขึ้นมาใหม่ อนุสาวรีย์โชลลิมาจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อปลุกเร้า กระตุ้นความมุ่งมั่น ให้ชาวเกาหลีเหนือมีความรักชาติยิ่ง

นำชมประตูชัย ARCH OF TRIUMPH แห่งกรุงเปียงยาง มีความสูง 60 เมตรและกว้าง 52.5 เมตร สร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 10,500 ชิ้น เพื่อระลึกถึงการกลับมาที่เกาหลีของ อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง หลังจากเดินทางข้ามประเทศไปต่อสู้กับญี่ปุ่นเป็นเวลา 20 ปี

นำชมหอปรัชญาจูเช่ () สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1982 เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุง เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดครบ 70 ปี มีความสูงกว่า 170 เมตร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแตดอง ด้านหน้าหอมีรูปปั้น 3 กลุ่มชน คือ ผู้กรรมกรผู้ใช้แรงงาน นักการศึกษานักวิชาการ และเกษตรกร ที่สนับสนุนลัทธิพึ่งพาตนเอง (จูเช่) ในเกาหลีเหนือ

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

นำท่านไปชมมันยองเด MANYONGDAE พิพิธภัณฑ์บ้านเกิด ของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ภายในมีบ้านพักสามหลัง ที่เล็กกะทัดรัด แต่รวมกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่

นำคณะสู่ CHILDREN PALACE หรือ วังเยาวชนมันยองเด วังเยาวชนแห่งนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1989 มีพื้นที่ใช้สอยรวม 103,000 ตารางเมตร ภายในมีห้องสอนกิจกรรมและศิลปะแขนงต่างๆให้กับเยาวชน เช่น ห้องปักผ้า ห้องดนตรี ห้องเรียนซ่อมวิทยุ ห้องกีฬา ห้องยิมนาสติก ห้องเรียนบัลเลย์ ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจเยาวชนในด้านศิลปะ นำท่านเข้าสู่โรงละครใหญ่ ชมการแสดงดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ อันน่ารัก น่าประทับใจ ของเด็กเกาหลีตัวน้อยๆที่มากด้วยความสามารถ  (กรณีที่วังเยาวชนปิด จะจัดให้ชมการแสดงของนักเรียนที่โรงเรียนระดับปฐมหรือมัธยมแทน)
แล้วนำคณะออกเดินทางสู่ เมียวเฮียงซาน  (MYOHYANG-ภูเขาหอม) ภูเขาเมียวเฮียงซานอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางประมาณ 152 ก.ม. มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ระหว่างเดินทางสัมผัสกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ผลิ

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ HYANGSAN HOTEL (ดีที่สุดในเขตภูเขาเมียวเฮียงซาน)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เมียวเฮียงซาน-วัดโปยอน-หอนิทรรศการของขวัญ-พิพิธภัณฑ์สงคราม-เรือสปายอเมริกัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร
นำชม วัดโปยอน วัดพุทธเก่าแก่ที่อายุกว่า 900 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1042 ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายครั้ง ชมเจดีย์ 9 ชั้น เจดีย์ 13 ชั้น และหอสวดมนต์

นำท่านเข้าชมหอนิทรรศการของขวัญนานาชาติ หรือ หอนิทรรศการมิตรภาพนานาชาติ (International Friendship Exhibition) สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน เข้าชมตึกที่ 1 สร้างในปี ค.ศ. 1978 มี 6 ชั้น ประกอบด้วย 150 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 46,000 ตรม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญและของกำนัล 113,486 ชิ้น จาก 185 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านเข้าชมตึกที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อ 10 ก.ย. ปี ค.ศ. 1996 มีห้องนิทรรศการ 50 ห้อง สร้างบนพื้นที่ 11,000 ตรม  มีของขวัญและของกำนัล 40,033 ชิ้น จาก 170 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมจองอิล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร แล้วเดินทางกลับกรุงเปียงยาง

นำชมพิพิธภัณฑ์สงคราม  สถานที่แสดงเรื่องราว การต่อสู้ของชาวเกาหลีในสงครามเกาหลี ชมซากอาวุธ ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซากเรือดำน้ำ ซากเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา ชม PUELO เรือสปายสายลับ (SPY) ของอเมริกา ซึ่งเกาหลีเหนือจับได้ เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968 แล้วนำท่านชมฉากจำลองการรบ 360 องศา “ยุทธการแตจอน” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
พักที่ KORYO HOTEL หรือ YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เปียงยาง-เคซอง-เส้นขนานที่ 38-อนุเสาวรีย์รวมชาติเกาหลี-กายกรรมเปียงยาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เคซอง (KAESONG) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี (DMZ) 10 กม. เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กม. จากกรุงเปียงยาง / 70 กม.จากกรุงโซล)

นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร (DMZ) ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้เส้นขนานที่ 38 พร้อมนำคณะชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์โครยอ) ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่คงคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ของเกาหลีเหนือไว้มากมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี เมื่อปี พ.ศ. 2556 { นำท่านช้อบปิ้งโสมเกาหลี ขนานแท้คุณภาพดีที่สุดในโลก 

13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
แล้วนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเปียงยาง  
ชมและแวะถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์รวมชาติเกาหลี

17.00 น.

นำชมการแสดงกายกรรมเปียงยางที่เลื่องชื่อ ตื่นเต้นเร้าใจกับการแสดงผาดโผนต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการแสดง

19.30 น.

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ DUCK BBQ
พักที่ KORYO HOTEL หรือ YAKKANGDO INTERNATIONAL HOTEL หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เปียงยาง-คึมซูซาน วังสุริยะ-รถไฟใต้ดิน-ปักกิ่ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
{ นำท่านเข้าคารวะศพของ 2 อดีตผู้นำเกา หลีเหนือ ที่ คุมซูซาน วังสุริยะ () วังสุริยะเป็นสุสานที่เก็บศพของประธานาธิบดีคิมอิลซุง และประธานาธิบดีคิมจองอิล อาคารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเปียงยาง วังถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1976 เป็น Kumsusan Assembly Hall ของท่านคิมอิลซุง อาคารนี้ได้รับการบูรณะต่อเติมเป็นที่เก็บศพของท่านคิมจองอิล ในปี ค.ศ. 1994 เชื่อกันว่ามีค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงอย่างน้อย 100-900 ล้านบาท ศพของสองผู้นำถูกวางอยู่ภายในโลงศพแก้วใส ศีรษะวางอยู่บนหมอนแบบเกาหลี ร่างคลุมด้วยธงของพรรคแรงงานเกาหลี นำท่านเข้าชมเหรียญตราสดุดีทางการทหาร ใบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องอิสริยาภรณ์ที่นานาชาติมอบให้ทั้ง 2 ผู้นำ นำชมรถยนต์ที่อดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงใช้เดินทางเป็นประจำ และตู้รถไฟที่ท่านคิมจองอิลใช้เดินทางและทำงานอยู่เป็นนิจจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต (วังสุริยะเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดของชาวเกาหลี กรุณาแต่งกายให้เหมาะสม สำรวมกริยาและงดใช้เสียงขณะเข้าเยี่ยมชม)

นำท่านไปชมสถานีรถไฟใต้ดินเปียงยาง ที่ตกแต่งสวยงามด้วยโคมไฟระย้า เสาหินอ่อน แต่งผนังด้วยโมเสทเล็กๆ เป็นรูปทิวทัศน์ต่างๆ นำท่านทดลองนั่งรถไฟ 1 สถานี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  แล้วเดินทางไปสนามบิน

17.20 น.

โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 122 นำท่านเดินทางสู่กรุงปักกิ่ง 

18.15 น.

ถึงสนามบินกรุงปักกิ่ง (เวลาปักกิ่งช้ากว่าเปียงยาง 30 นาที) ***  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง นครปักกิ่งเป็นศูนย์การเมืองวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑล หลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

จากนั้นนำท่านสู่ถนนช๊อปปิ้งชื่อดังของปักกิ่ง หวังฟูจิ่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัทคาร
พักที่  HOLIDAY INN EXPRESS หรือ SPRING HOTELหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ปักกิ่ง – เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน  จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง

นำท่านผ่านประตูเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” สถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตร นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร
ช้อบปิ้งที่ ตลาดรัสเซีย  เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกา เป็นต้น *** เดินทางสู่สนามบิน

19.35 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 979

23.40 น.

กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาไทยช้ากว่าปักกิ่ง 1 ชั่วโมง)  

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง

อัตรานี้รวม

ค่าบัตรโดยสาร (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบินแอร์ไชน่า (กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เปียงยาง-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ)
ค่าที่พัก พักห้องละ 2 ท่านจำนวน 5 คืน * โรงแรมที่เกาหลีเหนือไม่สะดวกที่จะจัดเตียงเสริม
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ                          
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ          
ค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวเกาหลีเหนือ (15 วันทำการ)
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางฝากขึ้นเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้าออกนอกราชอาณาจักรไทยของบุคคลต่างด้าว / ส่วนต่างค่าธรรมเนียมวีซ่าของหนังสือเดินทางสัญชาติอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือรายการ ค่าซักรีด  ฯลฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 10USD คนรถ 10USD และหัวหน้าทัวร์ 15USD
 


เงื่อนไข เงื่อนไขและความรับผิดชอบ :  บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของบริษัท อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล อุบัติเหตุ การล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในกำหนดเวลาตารางการบิน ภัยธรรมชาติ การตอบปฏิเสธของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองของทุกประเทศ
*หากท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศ แจ้งเจ้าหน้าที่ตอนจอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง

การชำระค่าบริการ: มัดจำ 20,000 บาทเมื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

หลักฐานการยื่นขอวีซ่าประเทศเกาหลีเหนือ  :

µ หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทาง
µ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ฉากหลังสีขาว, ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด, ไม่สวมแว่น, เปิดผมให้เห็นใบหู, ไม่สวมเสื้อสีขาวหรือสีอ่อน, รูปถ่ายจากร้านเท่านั้น
µ สำเนาบัตรประชาชน  รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ของบริษัทฯ และตำแหน่งงาน
เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป หักค่าใช้จ่าย 10,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท // ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หมายเหตุ : รายการท่องเที่ยวและอัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และ ขอสงวนสิทธิในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน


หมายเหตุ สรุปแผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ PLUS-14ASIA (SINGLE-TRIP)
โดยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์
ข้อตกลงคุ้มครอง / Condition coverage
Limit of liability is the maximum amounts that we will pay under such coverage
จำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1. การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส่วนบุคคล / Accidental death and permanent disablement 1,000,000 บาท
2. ค่ารักษาพยาบาล / Medical expenses 2,000,000 บาท
   2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล) / Follow-Up treatment in Thailand 50,000 บาท
 
   2.2 การเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล) / Medical treatment in Thailand 100,000 บาท
3. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการจัดการศพ / Evacuation and repatriation 2,000,000 บาท
4. การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery 250,000 บาท
5. บริการศูนย์รับเรื่องด่วนทางการแพทย์ คุ้มครอง
 
การประกันไม่คุ้มครอง กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
ประกันไม่คุ้มครอง การเยี่ยมผู้ป่วยในต่างประเทศ การส่งผู้เยาว์กลับประเทศ การยกเลิกการเดินทางการลดจำนวนวันเดินทาง การสูญหายหรือเสียหายของการเป๋าและสัมภาระ การล่าช้าของขนส่งมวลชน การล่าช้าของกระเป๋าและสัมภาระ การพลาดการต่อเที่ยวบิน การสูญหายของเงินและหนังสือเดินทาง ความรับผิดชอบของบุคคลภายนอก ความรับผิดชอบของระเช่า ความรับผิดชอบของกีฬากอล์ฟ เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
การเบิกค่าใช้จ่าย ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์
หมายเหตุ ความคุ้มครอง หรือไม่คุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น ให้ถือตามกำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ได้ออกไว้ในทุกประการ
ค่ารักษาพยาบาล รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บของผู้เอาประกันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างระยะเวลาการเดินทางเท่านั้น
* ข้อมูลที่ระบุข้างต้นมิใช่กรมธรรม์ประกันภัย เป็นการสรุปข้อมูลโดยสังเขปเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ผู้สนใจและผู้เดินทางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ตัวแทนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์
* แผนการประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางดังกล่าว เป็นแผนประกันภัยเดินทางต่างประเทศ PLUS-14ASIA (SINGLE-TRIP) กำหนดโดยบริษัทหลัก ที่เป็นผู้บริหารและจัดการการเดินทาง  ซึ่งรับประกันภัยโดยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์
* หากท่านมีความประสงค์ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้ทำประกันไว้ เช่น ต้องการเพิ่มความคุ้มครองการเจ็บป่วย กระเป๋าหาย เพิ่มประกันเที่ยวบินล่าช้า หรือขยายวงเงินความคุ้มครองให้สูงขึ้น ฯลฯ ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดหรือซื้อประกันและชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่มเองได้ โดยติดต่อที่ตัวแทนบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ หรือ ตัวแทนบริษัทประกันภัยอื่นๆ ที่ท่านพอใจ

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign