FRANCE – SWITZERLAND – ITALY
BERNINA EXPRESS
LUFTHANSA GERMAN AIRLINE
และ
 Austrian Airlines 7 วัน 4 คืน

สถานที่ท่องเที่ยว
-ชมย่านเมืองเก่า LE PETITE FRANCE
-
หมู่บ้านริคเวียร์ 
-
หมู่บ้านเล็กน่ารัก Eguisheim
-
ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม 
-ชมอนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น 
-ชมสะพานไม้ชาเปล 
-ชม เมืองลูเซิร์น
-นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส 
-ชมดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน 
-ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

     

กำหนดวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาต่อ 01 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
11 - 17 เม.ย. 63  (สงกรานต์) 65,900 60,500 9,000
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

21.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินชั้นทัศนาจร สายการบินลุฟท์ฮันซ่า เยอรมัน แอร์ไลน์ (LH) GATE 4 COUNTER G ผ่านขั้นตอนการเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.50 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH – 773  
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน***

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: แฟรงค์เฟิร์ต – สตราสบูร์ก

06.00 น.

ถึงสนามบินสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว บริการรถโค้ชรอรับท่านที่สนามบิน

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก (STRASBOURG) (217 กิโลเมตร/03.15 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไรน์ บนพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนีได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่าน เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า LE PETITE FRANCE ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดามที่ยิ่งใหญ่ (Strasbourg Cathedral) ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  7 HOTEL & FITNESS iikirch graffenstaden หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: สตราสบูร์ก – ริคเวียร์ – EGUISHEIM – กอลมาร์ – สตราสบูร์ก

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางเที่ยว หมู่บ้านริคเวียร์ (Riquewihr) (65 กิโลเมตร/01.00 ชั่วโมง) ในแคว้นอัลซาส ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆน่ารักๆในหุบเขาโอบล้อมไปด้วยไร่องุ่น มีชื่อเสียงในเรื่องของไวน์ ถือเป็นแหล่งผลิตไวน์ มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศ และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Villages de France หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส บรรยากาศภายในหมู่บ้านจะคล้ายกับเมืองแห่งเทพนิยาย สีสันสดใส บ้านเกือบทุกหลังจะตกแต่ง และประดับประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่น่ารักๆเต็มไปหมด
นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเล็กน่ารักเมืองหนึ่งที่ติดใจมากมายคือ Eguisheim เนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางชมชิมเที่ยวไร่ไวน์ของแคว้นอัลซาส ซึ่งมีชื่อในการผลิตไวน์ จึงมีนักท่องเที่ยวไปเยือนพอควรแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีพลเมืองแค่ 1,600 คน  ความน่ารักของหมู่บ้านนี้มีแค่ไหน ดูได้จากเครดิตที่ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านที่เป็นที่โปรดปรานชื่นชอบที่สุดของฝรั่งเศส (Village préféré des Français) ประจำปี 2013  และยังเป็นสมาชิกในกลุ่ม Les Plus Beaux Villages de France ซึ่งแปลว่า “หมู่บ้านที่สวยที่สุดของฝรั่งเศส” โดยมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดที่ว่า ต้องมีพลเมืองไม่เกิน 2,000 คน ต้องมีลักษณะบรรยากาศของความเป็นชนบทอยู่ และต้องมีโบราณสถานแห่งชาติอยู่ในเมืองให้ท่านได้เดินเที่ยวชม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (80 กิโลเมตร/01.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ อันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกร และช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก เมืองหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นสถานที่ที่คู่รักมัก จะให้คำสัญญาในความรักระหว่างกันและกัน ด้วยบรรยากาศที่สวยงาม สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จึงทำให้เมืองกอลมาร์ เป็นอีกหนึ่งในสถานที่โรแมนติกในฝันของใครอีกหลายคน  
เดินทางถึง เมืองกอลมาร์ นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่อง     สวยงามมีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะ สถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษา     ไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน จากนั้นก็จะโบกปูนระหว่างช่องไม้แล้วทาทับด้วยสีสันสวยงามตามใจเจ้าของบ้าน เมืองนี้ยังมีคลองน้ำไหลผ่าน ซึ่งบริเวณนี้ถูก       เรียกว่า Little Venice เป็นมุมบังคับที่นักท่องเที่ยวส่วนมากต้องมาเก็บภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักที่ ชานเมืองสตราสบูร์ก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  7 HOTEL & FITNESS iikirch graffenstaden หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: สตราสบูร์ก – ลูเซิร์น – เซนต์กัลเลน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (228 กิโลเมตร/03.30 ชั่วโมง) เมืองที่คุ้นเคยดีสำหรับคนไทยเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาเยือนมากที่สุด และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์หมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตลูเซิร์น (lion monument) อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นอนุสาวรีย์สำหรับทหารสวิสที่ตายในหน้าที่ที่ฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น สำหรับความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในหน้าที่ แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่คศ1819-1821สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และรักภักดี               
นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล (chapel bridge) สัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆ ก็มักมาถ่ายรูปที่สะพานแห่งนี้ เป็นสะพานไม้อันเก่าแก่ที่สุดในยุโรป มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยตลอดแนวสะพานนั้นถูกประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติของประเทศแห่งนี้เป็นจำนวนมาก สร้างขึ้นเพื่อทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบทอดข้ามแม่น้ำรอยส์ ตลอดสะพานประดับด้วยภาพเขียน ที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้เป็นอย่างดี สะพานนี้เคยถูกไฟไหม้เสียหายมากในปี 1993 แม้บางส่วนจะถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะจนสวยงาม
ให้ท่านมีเวลาเที่ยวชม เมืองลูเซิร์น เมืองสวยงามที่น่าช้อปปิ้ง หรือจะเรียกว่าเมืองบูติกก็ไม่ผิด ท่านสามารถเดินเล่นไปตามถนนสายแคบ ๆ หรือจตุรัส สแควร์และเพลิดเพลินไปกับร้านค้าโอ่อ่า ได้พบสินค้าที่ถูกใจ เช่น นาฬิกาสวิส และเครื่องอัญมณีที่ทรงคุณค่าระดับโลก สินค้าแฟชันนำสมัยมีสไตล์ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ช็อกโกแลตสวิสที่ใคร ๆ ก็อยากลิ้มรส
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กัลเลน (St. Gallen) (147 กิโลเมตร/02.15 ชั่วโมง)เป็นเมืองทาง     ตอนเหนือของประเทศ Switzerland ที่ได้รับชื่อมาจากนักบุญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในชุมชนเล็กๆเมื่อศตวรรษที่ 7 เมืองเซนต์กัลเลนมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางทางศาสนา มหาวิหาร  Abbey of Saint Gall ที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง ภายนอกของมหาวิหารอาจจะดูธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ แต่การตกแต่งภายในมหาวิหารนั้นอลังการงานสร้างมากจริงๆ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่    RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เซนต์กัลเลน – เซนต์มอร์ริทซ์ – เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส – มิลาน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอร์ริทซ์ (190 กิโลเมตร/02.45 ชั่วโมง)เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบและในปี ค.ศ.1864     ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ อันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์เบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรส (Bernina Express) จาก เมืองเซนต์มอริทซ์ มุ่งหน้าสู่สถานี สถานีเมืองทิราโน่ ซึ่งเป็นรถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1910 สัมผัสประสบการณ์การเดินทาง ผ่านสะพานกว่า 196 สะพาน  และอุโมงค์กว่า 55 อุโมงค์ ไต่ระดับเป็นขั้นๆสู่ความสูงกว่า 2,253 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของขุนเขา สลับทุ่งหญ้า และหุบเขาสวิสแอลป์อันสวยงาม ซึ่งเส้นทางสายเบอร์นีน่า เอ็กซ์เพรสได้รับการประกาศ  เป็นหนึ่งในมรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี ค.ศ. 2008
 ***หากรถไฟเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสไม่สามารถรอบรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้นั่งรถไฟ Regular Train ในเส้นทางเดียวกันแทน***       
ถึงสถานี เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทติน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลี และสวิส เมืองริมทะเลสาบ และวิลล่าเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้นความเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้นไม้ ดอกไม้ สวนน้ำ น้ำพุ ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบ ทำให้ดูโดดเด่น
 ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน (161 กิโลเมตร/02.30 ชั่วโมง) หรือ มิลาโน่ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก “มิลาน”เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี มีประชากรประมาณ 1,308,500 คน และมีชื่อเสียงเกี่ยวกับประเพณีคริสต์มาสที่เรียกว่า“ปาเนตโตเน” อุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน,มีภาพวาดเฟรสโก้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง,โรงละคร

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  KILMA HOTEL MILANO FIERE  หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: มิลาน – เวียนนา – กรุงเทพฯ

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

นำท่านชม ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo)ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้ และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้าคือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิค-เตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 (Vittorio Emanuele II Monument)ขณะทรงม้า ด้านในดูโอโมมีกระจกสีที่สวยงาม กล่าวกันว่าสถานที่นี้คือสถานที่ใช้เก็บตะปูซึ่งใช้ตรึงพระเยซู ตะปูนี้จะนำลงมาให้ประชาชนเข้าชมปีละครั้งในเดือนกันยายน  จากนั้นอิสระท่านที่ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลที่ 2 (Galleria VittorioEmanuele II)ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี เพื่อให้เป็น ห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลังแรก ๆ ของยุโรปที่ใช้โครงเหล็กในการก่อสร้าง พื้นตกแต่งด้วยโมเสกเป็นรูปทวีปต่าง ๆ อาคารอย่างมีรสนิยมโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี
นำทุกท่านสู่ SERRAVALLE OUTLET ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม 3 ชั่วโมง กับสินค้ามากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆ อีกมากมาย 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในเอ้าท์เล็ตตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ) ได้เวลาพอสมควร พร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริการรถโค้ชนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

20.35 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS – 516   

22.05 น.

ถึงสนามบิน กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS – 025   
***พักค้างคืนบนเครื่องบิน*** 

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: กรุงเทพฯ

15.20 น.

ถึงสนามบิน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ    โปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะถือ ประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีเหตุ สุดวิสัยอันมิได้อยู่ในความควบคุมของบริษัท ฯ  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงิน 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000.-บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปพนักงานขับรถ และ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย = ท่านละ 1,300 บาท **ชำระก่อนเดินทาง**
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส 60 ยูโร (หรือประมาณ 2,300 บาท) และค่าบริการศูนย์ยืนคำร้อง VFS GLOBAL CENTER  ท่านละ 1,250 บาท (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น)
3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
5. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. การชำระค่าบริการ
2.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 20,000. – บาท 
2.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง (ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน / ค่าวีซ่า)
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
3.3 ยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาค่าทัวร์
3.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบิน และค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
3.5 กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริง
3.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลยูโร (Euro) 

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign