เเกรนด์สวิตเซอร์เเลนด์ นั่งรถไฟสายโรเเมนติก 9 วัน 6 คืน
สายการบิน QATAR AIRWAYS 
สถานที่ท่องเที่ยว
นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
นั่งรถไฟ  กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
- นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ 
เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม  เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

     


กำหนดวันเดินทาง

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่
(พักห้องคู่)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
 
 
วันที่ 4 – 12 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) 89,999 25,000  
วันที่ 5 – 13 เม.ย.  (วันจักรี และ วันสงกรานต์) 89,999 25,000  
วันที่ 10 – 18 เม.ย.  (วันสงกรานต์) 89,999 25,000  
วันที่ 26 เม.ย. – 4 พ.ค. (วันแรงงาน) 89,999 25,000  
วันที่ 30 เม.ย. – 8 พ.ค. (วันแรงงาน) 89,999 25,000  
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)

16.30 น.

คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

20.45 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน  ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 833 / QR 123 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง

06.35 น.

เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่น หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

บ่าย

นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติกเบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  เป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็น ภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งสร้าง ความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
พักค้างคืน ณ  Hotel Reine Victoria หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็น        ที่ระลึก เมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ 

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

บ่าย

นำคณะนั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง ที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
พักค้างคืน ณ  Hotel Simi  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ นั่งกระเช้า CABLE CAR ขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder    ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทับใจ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) (มื้อที่ 7)

บ่าย

เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ นำท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่  หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นำคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และทรงทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช๊อปปิ้งปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหารนอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป ให้ท่านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University)  อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุกพระองค์ สมเด็จพระพี่นางทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแล้วได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน เพื่อความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแห่งพระมหากษัตริย์”

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
พักค้างคืน ณ  Novotel Lausanne Bussigny หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต่อจากนั้นนำท่านชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น  ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco จากนั้นนำคณะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นำคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำ จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์       และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้...ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่ำ

รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต (มื้อที่ 11)
พักค้างคืน ณ  City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลำธารน้ำธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทำให้คณะได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พร้อมนำคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์  แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13, 642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001  อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว  (มื้อที่ 13)

บ่าย

พร้อมนำคณะเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau พร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14)
พักค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นำท่านชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว นำคณะเข้าชมอนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นำคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้นที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูริค Zurich   เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)
พักค้างคืน ณ  Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: ซูริก – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารมื้อ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 18)
นำท่านเดินทางสู่เมืองซุริกให้ท่านได้เดินเล่น ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆเมือง พร้อมช๊อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของวิสเซอร์แลนด์
นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก...เพื่อทำการเช็คอิน และทำTAX REFUND

18.05 น.

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

keyboard_arrow_right
วันที่ 9 :: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

13.30 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
1)    ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2)     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3)  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
4)    ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5)     ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
6)     ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7)     ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8)     ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9)     ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10)  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1)     ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2)     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3)     ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4)     ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)      ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
6)    ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
7)     เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
·       กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
·       ส่วนที่เหลือชำระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
·    การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์  มัดจำท่านละ 40,000 บาท
·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
·       กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
·    กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน  10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
·    ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
·       ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
·    เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
·       กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดำเนินการและ ค่าบริการ  4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
·       ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มีการปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกำหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คำพูดไม่สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทำให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
·       กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน รายการเดินทาง  บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
·    ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
หมายเหตุ ***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม      เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
สำหรับท่านที่เป็นมุสลิม ,  ทานมังสวิรัติ  , ไม่ทานหมู  , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา  โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทำการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
 
***กรุณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์และเงื่อนไขต่างๆของบริษัท เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำงวดแรกแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ***
 
หมายเหตุ 
1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ   รถติด  ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign