AMAZING CROATIA - BOSNIA 
Turkish Airlines 8 วัน 6 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
สัมผัสความคลาสิคกับธรรมชาติที่งดงาม 1 ในยุโรปบอลข่าน
เที่ยวครบทุกเมืองสวย โครเอเชีย-บอสเนีย
-ซาเกรซ-โอพาเทีย 
–ซาดาร์-อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่
- โทรเกียร์
– สปลิท 
– ชมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน
-สตอน
-ล่องเรือชิมหอยนางรมพร้อมไวน์ขึ้นชื่อ
-ดูบรอฟนิค
-นั่งกระเช้าชมวิวพาโนรามา
-บอสเนีย
- โมสตาร์
-ซาราเยโว

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ//กำหนดการเดินทาง 2563
กำหนดการเดินทาง ( ก.พ-ธ.ค  2563 )                      ราคา/ บาท
พฤษภาคม 63
1-8 พ.ค / 2-9 พ.ค / 3-10 พ.ค / 30 พ.ค-6 มิ.ย
59,999.-
มิถุนายน 63
6-13 มิ.ย / 13-20 มิ.ย /19-26 มิ.ย
59,999.-
กรกฎาคม 63
3-10 ก.ค / 4-11 ก.ค / 24-31 ก.ค / 25 ก.ค-1ส.ค
59,999.-
สิงหาคม 63
7-14ส.ค / 8-15 ส.ค
59,999.-
กันยายน 63
11-18 ก.ย / 12-19 ก.ย
59,999.-
ตุลาคม 63
2-9 ต.ค / 9-16 ต.ค / 10-17 ต.ค / 16-23 ต.ค / 17-24 ต.ค / 
22-29 ต.ค / 24-31 ต.ค / 30ต.ค-6พ.ย
65,850.-
พฤศจิกายน 63
6-13 พ.ย / 07-14 พ.ย / 13-20 พ.ย / 14-21 พ.ย / 20-27 พ.ย /
21-28 พ.ย
59,999.-
ธันวาคม 63
5-12 ธ.ค
59,999.-
พักเดี่ยวเพิ่ม 9,800.-
 
หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาพิเศษสำหรับผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ไม่มีราคาเด็ก กรณีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 3,900 บาท 
*******ตั๋วเป็นตั๋วโปรโมชั่นไม่สามารถสะสมไมล์ได้*******
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ – อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ

07.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น 4 นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

09.20 น.

ออกเดินทางสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิซแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK59

16.15 น.

เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

18.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) ประเทศโครเอเชีย เที่ยวบินที่ TK1055 

19.00 น.

เดินทางถึง สนามบิน Zagreb Airport หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อย 
นำท่านสู่ ภัตตาคารอาหารจีน เพื่อรัปประทานอาหารค่ำ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Double Tree By Hilton Zagreb Hotel 4*  หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: กรุงซาเกรบ - โอพาเทีย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำชม กรุงซาเกรบ (Zagreb) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้นของนายพล “บานโจซิฟ เจลาซิค (Ban Josip Jelacic) ที่เป็นวีรบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19  ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicular ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป นำท่านนั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผ่าน ชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก(St. Mark) ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร นำท่านเดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติด  โดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ ในภาษาท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย  OPATIJA เมืองท่าตากอากาศสุดหรูของโครเอเชียที่โด่งดังเป็นที่รู้จักมาหลายร้อยปี โอปาเทียร์เป็นเมืองท่าที่เติบโตมาจากหมู่บ้านประมงเล็ก ๆ ในยุคกลางก่อนจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อเหล่าเศรษฐีจากเมืองริเยกา (Rijeka) ที่อยู่ใกล้ๆ เริ่มย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการสร้างวิลลาและบ้านพักตากอากาศหรูหรา เรียงกันไปตามชายฝั่งทะเลสาเหตุที่ทำให้เมืองนี้ได้รับความนิยม นอกจากภูมิประเทศของตัวเมืองที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งทะเลเอเดีรยติก มองออกไปเห็นทะเลงดงาม เมืองโอปาเทียร์รุ่งเรืองถึงขีดสุดในช่วงที่จักรวรรดิออสเตรียเรืองอำนาจ ราชวงศ์ฮับส์บูร์กก็ทรงโปรดเสด็จมาพักผ่อนที่เมืองนี้เช่นกัน 

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองโอพาเทีย Grand Hotel Adriatic4*  หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: อุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ - ซาดาร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
 นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งยาติพลิตวีเซ่ PLITVICKA  NATIONAL PARK ชมความงดงามของอุทยาน ได้รับเป็นมรดกโลกในปี 1979 มีทะเลบสาบ ที่มีจำนวนทั้งหมด 16 แห่ง เชื่อต่อกัน และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาที่มีระดับสูงต่ำไม่เท่ากัน ทะเลสาบย่อย ๆจึงวางตัวลงย่อนกันตามเนินเขา น้ำที่ไหลไปมาระหว่างทะเลสาบจึงกลายเป็นน้ำตกใหญ่น้อยสวยงามมาก สีของน้ำในทะเลสาบยังแตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ ช่วงฤดู และช่วงเวลาในแต่ละวัน ทั้งน้ำสีเขียว  สีฟ้า สีคราม สีเทา สะท้อนแร่ธาตุสิ่งมีชีวิตภายในแม่น้ำแต่ละช่วง ให้ท่านเก็บภาพประทับกับความสวยงามของธรรมชาติ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่เมืองซาดาร์ (Zadar) โครเอเชียเมืองที่มีประวัติศาสตร์มากว่า 3,000 ปีและเป็นเมืองท่าสำคัญของทะเลเอเดรียติค ที่มีบทบาทมาตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบันอดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ที่ปัจจุบันได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีกด้วย นอกจากนี้แล้วเมืองหลวงเก่าแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวเรือที่มาค้าขายในแถบนี้ เนื่องจากเคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขายมาตั้งแต่สมัยอดีต นำท่านชมโรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) นำท่านชมโบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารนั้นสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้งานสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแล้วด้วย ถัดไปใกล้ๆกันจะเป็น โบสถ์ เซนต์ แมรี่ (St. Mary's Church) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนา นำท่านชมมหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็นประจำเมืองซาดาร์ แม้ว่ามหาวิหารจะผ่านการถูกทำลายในสงครามมาแล้วก็ตาม

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองซาดาร์ KOLOVARE HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า 

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: โทรเกียร์ – มหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ – สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ “เมืองโทรเกียร์” (Trogir) (ระยะทาง 214 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ “เมืองพรีโมสเตน” (Primosten) ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่องให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังอุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตู เมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้ไแวลอนสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชนพื้นเมืองตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ แต่มามีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์คือ เป็นที่ตั้งของ "พระราชวังดิโอเคลเชี่ยน" ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอเคลเชี่ยนแห่ง จักรวรรดิโรมันผู้ที่เริ่มถ่ายโอนยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันตะวันตกสู่โรมันตะวันออก ในปัจจุบันเมืองสปลิทเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศโครเอเชียและยังคงเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางด้านทะเลของประเทศโครเอเชียด้วย เนื่องจากมีท่าเรือที่ใช้ในการเดินทางไปเกาะแก่งที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย เช่น เกาะบราค ที่มีหินคุณภาพสูงที่นำไปใช้สร้างทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกา และ อาคารรัฐสภากรุงบูดาเปสก์ (บางส่วน) , เกาะฮวาร์ (ยูเนสโก้) , เกาะคอร์ชูล่าบ้านเกิดมาโคโปโล และเรือข้ามฟากนานาชาติเชื่อมต่อกับประเทศอิตาลี (เมืองแอนโคน่า) นำท่านชมเมืองสปลิท (Split)  องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนและประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก  ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ต่างๆ ย่าน PEOPLE SQUARE  ศูนย์กลางทางธุรกิจและการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 อีกทั้งสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 และนำท่านชมตลาดค้าผลไม้และอาหารโดยรอบ จากนั้นนำท่านชมด้านในพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน (DIOKLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี นำท่านชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของ เซนต์โดมินัสและเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชียในยุคศตวรรษที่ 10 ซึ่งเป็นฝีมือของ IVAN MESTROVIC ช่างปั้นที่มีชื่อเสียงของโครเอเชีย…

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองสปลิท SAN ANTONIO HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า HOTEL4*   หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สตอน – ฟาร์มหอยนางลม - ดูบรอฟนิค - กระเช้าไฟฟ้า

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตอน (Ston) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของอาหาร ทะเลรสเลิศ นั่งเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียงโดยท่านจะได้ชิมหอยนางรมสดๆจากฟาร์มพร้อมจิบไวน์ชั้นดี(Oyster Farm ) ซึ่งเมืองสตอนเป็นเมืองที่เปรียบเสมือนตัวแทนของประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมยุคกลางคือ กําแพงเมืองโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อล้อมรอบเมืองโดยกําแพงโบราณแห่งนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างกําแพงนี้ประมาณ 200 ปีมีความยาวมากกว่า 5.5 กิโลเมตร แม้ว่าในอดีตนั้นตัวกําแพงเคยถูกระเบิดในสงครามปี ค.ศ. 1991   เมืองสตอน (Ston) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองดูบรอฟนิคเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหอยนางรมและผลิตภัณฑ์จากหอนนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติกและชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทางสู่สตอนและหมู่บ้านี่สงบตั้งอยู่ริมฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง ซึ่งในอดีตเคยตกอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทั่งถูกทำลายโดยพวกมองโกลแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1996 แต่ก็สามารถคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่เมืองเมืองดูบรอฟนิค (Dubrovnik) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานาม "ไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก" ด้วยความลงตัวของสถาปัตยกรรมและผังเมืองที่เป็นระเบียบ เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่น ด้วยการตกแต่งพระราชวัง สร้างโบสถ์ วิหาร จัตุรัส น้ำพุ และบ้านเรือนต่าง ๆ และได้รับการบูรณะและปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัยอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่ฉากหลังเป็นเนินเขา เบื้องหน้าติดกับทะเลเอเดรียติก มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ซึ่งเมืองนี้ได้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังชื่อดัง Game of Thrones  ท่าน ชมเมืองเก่า (Old Town) ซึ่งโอบล้อมด้วยกำแพงโบราณสูงตระหง่านในศตวรรษที่ 13  เพื่อป้องกันภัยจากศัตรู เช่น พวกอาหรับ เวเนเชียน มาชีโดเนียนและเซิร์บและในเขตเมืองเก่าประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และเป็นเขตชุมชนเริ่มแรกที่บรรพบุรุษชาวดูบรอฟนิกมาสร้างบ้านเมืองไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 7  ชมประตูเมือง (Pile Gate) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทางเข้าหลัก  ของเมืองเก่าและพื้นทางเดินถูกสร้างขึ้นจากหินในปี 1537  ชมน้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Fountain) เป็นน้ำพุที่ใช้หล่อเลี้ยงประชากรในยามมีศึกสงคราม   จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น Franciscan Monastery และ Dominican Monastery สองวิหารในสถาปัตยกรรมรูปแบบโกธิก ชมพระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสกลางเมือง (Placa Street) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบประกอบกิจกรรมต่างๆ ของเมืองในอดีต   อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเสาหินอัศวิน (Orlando Column) หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลักสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444  หน้าปัดทำด้วยเหล็กมีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งเป็นแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อนและรูปปั้นของนักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังและโบสถ์ The Cathedral Treasury  สถานที่เก็บอัฐิ  ของนักบุญ St. Blaise รวมถึงภาพเขียนและชิ้นงานศิลปะวัตถุล้ำค่าจำนวนมากและผลิตเหรียญกษาปณ์และทองที่มีชื่อเสียง นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR RIDE) ชมวิวพาโนรามา ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะได้เห็นความงดงามทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้มและความงดงามของทะเลอาเดรียติก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: โมสตาร์ - ซาราเยโว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโมสตาร์ (Mostar) เป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศบอสเนียฯในอดีตเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรออโตมัน ในช่วง 1990s เกิดสงคราม Croat–Bosniak (เป็นส่วนหนึ่งของสงคราม  บอสเนีย) ซึ่งเป็นการขัดแย้งกันระหว่างชาวบอสเนียฯมุสลิมกับชาวโครแอต ณ ปัจจุบันในเมืองจะเห็นรอยกระสุนที่อยู่ตามตึกราบ้านช่องต่างๆหลงเหลือจากสงครามอยู่ด้วย นำท่านชมสะพาน Stari Most หรือ Old Bridge เป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็น landmark ของประเทศบอสเนียฯและยังเป็นหนึ่งใน UNESCO World Heritage สะพาน Stari Most เป็นสะพานแบบสไตล์ออโตมัน ที่พาดผ่านแม่น้ำ Neretva สะพานเก่าแก่นี้มีอายุถึง 427 ปี ก่อนที่จะถูกทำลายลงในช่วงสมัยคราม และพึ่งถูกซ่อมแซมบูรณการขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2004 ชมบ้านตุรกี (Turkish House หรือ Kajtaz House) และ มัสยิด Koski Mehmed Paša Mosque ที่มีเสียงลือว่าด้านในสวยงามมา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย

เดินทางสู่เมืองซาราเยโว (Sarajevo)ซาราเยโว (Sarajevo) เป็นเมืองที่นับว่าใหญ่ที่สุดในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Bosnia and Herzegovina) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์โลกและยังเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจาก 3 ยุคสมัย ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลือจาก ยุคจักรวรรดิออตโตมัน, จักรวรรดิออสเตรีย- ฮังการี และยูโกสลาเวีย   เนื่องจากเมื่อครั้งที่รัชทายาทลำดับที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี เจ้าชาย ฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์ เสด็จเยือนเมืองซาราเยโวพร้อมพระชายา (ในสมัยนั้นประเทศบอสเนียฯยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ) ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ที่นี่ และเป็นต้นเหตุนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 1 ชมสะพานลาติน หรือ Latin Bridge ตรงนี้คือจุดลอบปลงพระชนม์รัชทายาทลำดับที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี อิสระให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพตามอัธยาศัย ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมืองซาราเยโว ชม มหาวิหารประจำเมืองซาราเยโว (THE CATHEDRAL OF JESUS HEART) เป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวินา เป็นที่ประจำตำแหน่งของพระราชาคณะของเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-กอธิค สร้างในช่วงปี ค.ศ.1884-1889นำท่านสู่ย่าน BASCACIJA จัตุรัสกลางเมืองอันเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและยังเป็นย่านบาร์ซาร์เก่า เต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึก อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย และชม ย่านเมืองเก่า BASCARSIJA อดีตเคยเป็นย่านบาซาร์เก่าแก่ของยุคออตโตมัน ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมืองซาราเยโว ตั้งอยู่ในส่วนเมืองเก่าของซาราเยโว ออกแบบในสไตล์ออตโตมัน-เตอร์กิช เต็มไปด้วยร้านค้าของที่ระลึก ร้านกาแฟ บาซาร์ที่ขายสินค้าหลากหลายชนิด

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เมืองซาราเยโว NOVOTEL SARAJEVO  HOTEL 4*   หรือ เทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 7 :: ซาราเยโว - อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซาราเยโว 

09.05 น.

ออกเดินทางสู่อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK 1022

12.00 น.

เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

17.55 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 58

keyboard_arrow_right
วันที่ 8 :: อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

07.30 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตรานี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท **หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทาง
 • บริษัทฯ*
อัตรานี้ไม่รวม 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ท่านละ 2,500 บาท /ท่าน ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ใบละ2ยูโร/ใบ/ครั้ง
 • ค่าใช้จ่ายเดินทางเดินทางไป-กลับเพื่อยื่นวีซ่าสถานทูตแต่ละแห่ง
 • ค่าแปลเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ง

เงื่อนไข เงือนไขการจองทัวร์
จองทัวร์และชำระเงิน
กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก
•           แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
•           แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 15,000 บาท
•           แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 30,000 บาท
•           แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
•           แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์
•           ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
-หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูตซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อม กันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ปและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ    ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
-บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ WORLD WIDE ประกันภัยที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้นทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Join Land )
ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Land) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 
ตั๋วเครื่องบิน
-ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางกลับ
-การจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัท ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
-กรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัท ฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- สำหรับที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างการแข็งแรง สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบินเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักของประตูประมาณ 20 กิโลกรัม) และไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน ตอนเวลาเช็คอินเท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่สายการบินเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
-ในกรณีหากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 ม.ค 63 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก
ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม
การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกำหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ Reservation Fee ไปแล้ว
สัมภาระและค่าพนักงานยกกระเป๋า
-ค่าทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านมีประสงค์ต้องการใช้บริการค่าสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์และชำระค่าบริการให้กับโรงแรมใบละ2 ยูโร / ใบ / ครั้ง
-สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
-สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
*ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรมธรรม์ของ บ.ประกันภัย*
หมายเหตุ -หากกรณีในครอบครัวของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกตินักท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านั้น

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign