มหัศจรรย์ BAIKAL ทะเลสาบน้ำแข็งS7 AIRLINES 6 วัน 5 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-นั่งรถลากเลื่อน สุนัขฮัสกี้
-ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล
-ขึ้นกระเช้าแบบนั่งห้อยขา
-ขึ้นสู่จุดชมวิว เนินเขาเชียน์สกี้
-ชมแหลมบูรคาน
-จุดไฮไลท์กลางทะเลสาบไบคาล

     

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตาราง ราคา  โปรแกรม “มหัศจรรย์ไบคาล” 6 วัน 5 คืน สายการบิน S7
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
06 MAR 20 11 MAR 20 25+1 49,900 49,900 48,900 6,000
** คณะเดินทางจำนวน 25ท่านต่อกรุ๊ป**
** พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย **
โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินสุวรรณภูมิ ●เมืองเอียคุตส์ประเทศรัสเซีย

13.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุววรณภูมิเคาท์เตอร์สายการบินS7 AIRLINES (S7)เคาท์เตอร์U ประตู 9
โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

16.35 น.

ออกเดินทาง (บินตรง) สู่เมืองเอียคุตส์ ISKUTSKประเทศรัสเซียโดยเที่ยวบินที่ S76332
ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ***มีบริการอาหารบนเครื่อง***

23.45 น.

เดินทางถึง เมืองเอียคุตส์ISKUTSKประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(**เวลาท้องถิ่นของประเทศรัสเซีย เร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้น              นำท่านเดินทางพักผ่อน ที่ เมืองเอียคุตส์ 
ที่พักโรงแรมArmat Hotel หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3 ดาว เมืองเอียคุตส์ 

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: เอียคุตส์●ลิสต์เวียนก้า●พิพิธภัณฑ์บ้านไม้ทอล์ทซี่●นั่งรถเลื่อนไซบีเรียน●พิพิธภัณฑ์ไบคาล●นั่งกระเช้า ●Chersky Stone

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  จากเอียคุตส์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า(LISTVYANKA)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)ซึ่งตั้งอยู่บนพื่นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ปากแม่น้ำอังคาร่า Angara River เป็นแม่น้ำเพียงสายเดียวที่เป็นจุดระบายน้ำออกของทะเลสาบไบคาล            
ระหว่างทาง    พาท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (TALTSY MUSEUM OF WOODEN ARCHITECTURE)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน
จากนั้น  พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถเลื่อนไซบีเรียนหรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อนที่มีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ย้อนกลับไปประมาณช่วง ค.ศ. 1800 -1900 นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคนพากินบินไปยังขั้วโลกเหนือเพื่อทำการขุดหาทอง ซึ่งเป็นการเดินทางที่ยากลำบากทั้งสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ จึงได้มีการนำสุนัขลากเลื่อน มาใช้ในการเดินทาง ส่งจดหมาย และส่งข่าวสาร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล(BAIKAL MUSEUM)เพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาลที่ประกอบไปด้วยพืช และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ นั้นคือ “แมวน้ำไบคาล”นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาล
จากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้าแบบห้อยขาCHAIR LIFTเพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONEบนยอดเขาแห่งนี้จะเป็นจุดเล่นสกี ยอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุดบริเวณด้านบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนานุ่มในช่วงฤดูหนาว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นลักษณะเหมือนกับ เคเบิ้ลคาร์ โดยที่จะต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปโดยสถานที่แห่งนี้จะมีความสูงจากน้ำทะเลถึง 755เมตร 

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
ที่พักโรงแรมKrestovaya Pad Hotel หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 4 ดาวเมืองลิสต์เวียนก้า

**หมายเหตุ :เนื่องจากจะต้องใช้รถจี๊บ UAZ ในการเดินทางไปยังเกาะโอลค์ฮอน
กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็ก สำหรับ 2 คืนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง**

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: นั่งเรือ KHIVUS●ท่าเรือICE FERRY●นั่งรถจี๊บ UAZ● เกาะโอลค์ฮอน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นำท่านเดินทาง นั่งเรือ KHIVUSนั่งเรือ Khivus ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบก ที่วิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็งท่านจะได้ชมความความงดงามของทะเลสาบและพร้อมกับแวะชมเส้นทางเดินรถไฟเซอร์คัม ไบคาลนับเป็นตัวเลือกที่เหมือนเป็นไฮไลท์ของไซบีเรีย โดยเราจะใช้เวลาล่องเรือประมาณ 3 ชั่วโมง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เกาะโอลค์ฮอนOLKHON ISLAND(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเบอร์ยาติ ที่นับถือศาสนาพุทธผสมผีซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลียพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านคือบริเวณแหลมเบอร์คาน ซึ่งจะมีถ้ำที่อนุญาตให้เฉพาะคนทรงหรือชาแมนเท่านั้นที่เข้าไปทำพิธีกรรมได้ โดยชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่คือที่สถิตของเทพเจ้าประจำทะเลสาบไบคาล สำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากจะได้มองดูอยู่ไกลๆ จะเห็นเสาผูกผ้าสีสันสดใส เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า เลยจุดนี้ไปคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
จากนั้น ถึงเกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ และเรือไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็งให้ท่านได้นั่งรถจี๊บ UAZ. เพื่อเดินทางเข้าสู่โอลค์ฮอนเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะโดยเฉพาะเนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็ก ๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 เซนติเมตร ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรมEndemik Hotelหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3 ดาว เกาะโอลค์ฮอน

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: เกาะโอลค์ฮอน ●เมืองคูชีร์●โขดหินสามพี่น้อง ● แหลมโคบอย● รอยแตกบลูไอซ์ ●กลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก●ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามาน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  KHARANTSYเมืองคูชีร์ (KHUZIR)เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาลเพื่อเยี่ยมชม โขดหินสามพี่น้อง (CAPE THREE BROTHERS)และแหลมโคบอย(CAPE KHOBOY)ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกน้ำแข็งที่สุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ หากท่านต้องการที่จะถ่ายรูปสวยแปลกตาในถ้ำน้ำแข็งต่างๆคือท่านจะต้องมุดหรือ พยายามหาซอกหาหลืบ เข้าไปถ่ายจากด้านในออกมา หรือถ่ายจากด้านนอกเข้าไป ดังนั้น แล้วแต่โชคช่วยว่าช่วงทีไปจะได้เจอปฏิมากรรมของผลึกน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นนั้นมีมุมไหนที่ท่านเห็นแล้วถ่ายรูปออกมาได้สวย ซึ่งขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจและวิสัยทัศน์ทางศิลป์มุมมองแต่ละท่านเป็นหลักความงดงามจะเต็มไปด้วยผลึกน้ำแข็งห้อยย้อยลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำ ผนวกกับแสงจากด้านนอกถ้ำที่ส่องเข้ามาได้ลึกมากน้อยแค่ไหนก็จะทำให้ผลึกน้ำแข็งที่ท่านมองเห็นจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกันด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิคนิคของชาวท้องถิ่น
จากนั้น  นำท่านเดินทางชมรอยแตกบลูไอซ์(BLUE ICE)แผ่นน้ำแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำในทะเลสาบสะท้อนแสงกับท้องฟ้า เป็นสีฟ้าสวยๆซึ่งมีหลายจุดภายในทะเลสาบBaikalและท่านจะได้ชมกลุ่มน้ำแข็งฮัมม๊อก (ICEHUMMOCKS)
จากนั้น นำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินที่โขดหินชามานSHAMAN ROCKชาว Buryatจะเคารพนับถือธรรมชาติ เค้าเชื่อว่าภูเขา ต้นไม้ทะเลสาบนั้นมีวิญญาณอยู่ ที่ใกล้ๆ หมู่บ้าน Khuzhir นั้นมีบริเวณจุดที่คนนิยมเดินไปถ่ายภาพชื่อว่า Shaman Rock หรือ Holy Rock เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่  ตำนานเล่าว่าเทพผู้ดูแลทะเลสาบมีลูกสาว ลูกสาวจะหนีตามผู้ชายไป เทพเลยเขวี้ยงหินก้อนนี้มาขวางทางไว้บริเวณ Shaman Rock นี้มีเสาที่ถูกผูกผ้าสีต่าง ๆ มีตำนานเล่าขานของทะเลสาบดังข้างต้น และ เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านใช้ตัดสินคดีความต่าง ๆ ที่นี่ โดยจะนำผู้ถูกกล่าวหามาตรึงทิ้งไว้บริเวณ Shaman Rock นี้ 1 คืน ถ้ามีชีวิตรอดผ่านสภาพอากาศอันโหดร้ายไปได้ ก็ถือว่าไม่มีความผิดที่ถูกกล่าวหา สำหรับความคิดผมที่ช่วงกลางคืนอุณหภูมิลดลงถึง -25 องศาแล้วใครรอดไปได้ก็ให้เค้าอยู่ต่อเถอะครับ เสา ๆ ที่ผูกผ้านี้เรียกว่า "SERGE" ในภาษา Buryat หรือ เสาผูกม้า สัญลักษณ์ของชาว Shamanicแสดงถึงความเป็นสถานที่ลึกลับและศักดิ์สิทธิ์

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก โรงแรมEndemik Hotelหรือเทียบเท่าตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3 ดาว เกาะโอลค์ฮอน

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: เกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย ● น้ำแข็งหินงอกหินย้อย ●เมืองอิร์คุตสค์ ●มหาวิหารคาซาน ●เขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์ ●เที่ยวชมเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า    นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้เป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอลค์ฮอนและเกาะโอกอย(OLKHON ISLAND AND OGOY ISLAND)ชมความงามของน้ำแข็งหินงอกหินย้อย(ICE CAVES AND ICCLES)เป็นอีก 1 ไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล
จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมือง อิร์คุตสค์ (IRKUTSK)สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นถิ่นที่พักอาศัยในฤดูหนาวของพ่อค้าและเจ้าหน้าที่เก็บภาษีเมื่อกลางศตวรรษที่ 17 และกลายมาเป็นเมืองที่สำคัญในช่วงศตวรรษที่ 18 ผู้เข้าร่วมชุมนมในกบฏธันวาคมเพื่อล้มล้างพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ต่างลี้ภัยไปยังประเทศไซบีเรียเป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไซบีเรีย มีประชากรมากกว่า 500,000 คน ตลอดจนมหาวิทยาลัย โบสถ์และพิพิธภัณฑ์เก่าแก่มากมาย และทะเลสาบไบข่าลที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมงหากเดินทางโดยรถไฟ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารคาซาน(KAZAN CATHEDRAL)สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บนถนนเนฟสกี้ ถนนเส้นหลักของตัวเมืองเลยค่ะ แต่เดิมนั้น ที่นี่เป็นเพียงโบสถ์เล็กๆ ต่อมาในสมัยการปกครองของพระเจ้าปอลด์ที่ 1 ในปีค.ศ. 1800 ได้ทำการสร้างวิหารใหม่ ปัจจุบันได้จัดเป็นอีกมหาวิหารแห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่ง
 จากนั้น ผ่านชมเขื่อนของเมืองอิร์คุตสค์(IRKUTSK EMBANKMENT) และนำท่านเที่ยวชมเมือง เพื่อชมความงดงามของโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ตามร้านค้า มุมตึก สไตล์รัสเซียนำท่านชอปปิ้งที่ 130ควอร์เตอร์(130 QUARTER)ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช็อปและชิมเลยทีเดียว

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
ที่พัก โรงแรมArmat Hotel หรือเทียบเท่าตามมาตรฐานรัสเซีย ระดับ 3ดาวเมืองเอียคุตส์

keyboard_arrow_right
วันที่ 6 :: เมืองเอียคุตส์ ●สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือเป็น SET BOX
ได้เวลาสมควร    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเอียคุตส์เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.10 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่S76331***มีบริการอาหารบนเครื่อง***

15.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อิร์คุตสก์-กรุงเทพฯ สายการบิน S7
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป60 USD/ท่าน

เงื่อนไข เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 25 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 25 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทำการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
การจองทัวร์ :
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง21วัน)
กรณียกเลิก (จอยกรุ๊ป):
 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณียกเลิก (ตัดกรุ๊ป):
 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่วย
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อาหาร
-อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางมื้อโรงแรมที่พัก
-สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       ขอแนะนำให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่มเนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 ท่านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**
-โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละโรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการนำเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
-โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
-กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชำรุด ห้ามเปียกน้ำ ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอื่นที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สำคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณี
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
 • กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง*

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign