เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 
Thai Airway 5 วัน 4 คืน
สถานที่ท่องเที่ยว
-กาฐมาณฑุ
-โภครา
-ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
-สถูปสวยมภูนาถ
-วัดกุมารี

     

กำหนดวันเดินทาง
ราคาแนะนำเพียง: เนปาลดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5วัน4คืน (TG)  
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ

 
วันที่ 2 – 6 เม.ย. 63 33,900.- 33,900.- 33,900.- 21,180.- 3,900.-
วันที่ 17 – 21 มิ.ย. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 21,020.- 3,900.-
 

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ– กาฐมาณฑุ– เมืองปาฏัน - วัดพระกฤษณะ– วัดทองคำ– เมืองนากาก็อต

06.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์Dเช็คอินกรุ๊ปของสายการบินการบินไทย ( Thai Airway)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

10.15 น.

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุโดยสายการบิน การบินไทย ( Thai Airway)เที่ยวบินที่ TG319

12.25 น.

เดินทางถึงสนามบินตรภูวนเมืองกาฐมัณฑุประเทศเนปาลเมืองกาฐมัณฑุนั้นเป็นเมืองหลวงและยังเป็นเมืองที่ใหย่ที่สุดของประเทศด้วยเวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1.15ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางไปยังเมืองปาฏัน(Patan)หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า“ลลิตาปูร์ ”เป็นหนึ่งในเมืองหลักของประเทศเนปาลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงกาฐมาณฑูเมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะงดงามที่สำคัญ1 ใน 4เมืองแห่งหุบเขากาญมาณฑุที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ค.ศ. 1979 และเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ที่มีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามเมืองปาฏันนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของกรุงกาฐมาณฑุได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งความงาม (City of Beauty) โดยเฉพาะชื่อเสียงในเรื่องพระพุทธรูปทองเหลืองวัดฮินดูเมืองปาฏันนี้นับเป็นผลงานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองชิ้นเอกแบบเนวารีมีถนนโบราณตัดผ่านตลอดทุกทิศแบ่งออกเป็น 4ส่วนโดยมีจตุรัสปาฏันและพระราชวังปาฏันเป็นศูนย์กลางนำท่านชมวัดพระกฤษณะ (Krishna Temple)ที่สร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลังหลังจากนั้นนำท่านชมวัดทองคำ (Golden Temple)ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้นหลังคาวัดทำด้วยแผ่นทองยาวลงมาจรดดินประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนเหลืองอร่ามเรืองรองเป็นวัดในพุทธศาสนาภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคงหลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอาทิเช่นสร้อยคอสินค้าพื้นเมืองจำพวกลูกปัดพระพุทธรูปต่างๆจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนากาก็อต (Narkakot)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรจากเมืองกาฏมัณฑุนากาก็อตนั้นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,175 เมตรให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติวิวเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามนากาก็อตนั้นเป็นชื่อภูเขาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในการชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินซึ่งสามารถมองเห็นเทือกเขาหิมาลัยอย่างสวยงามหากอากาศดียังสามารถมองเห็นยอดเขาเอเวอร์เรสจากจุดนี้ได้อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ 
ที่พัก โรงแรม HOTEL COUNTRY VILLAหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ยอดเขานากาก็อต– ปัคตาปูร์– โพคารา (บินภายใน) – น้ำตกเดวิส– ค่ายอพยพชาวทิเบต– ล่องเรือทะเลสาบเฟวา– วัดบาลาฮี

05.30 น.

นำท่านชมแสงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานากาก๊อตให้ท่านได้สูดอากาศยามเช้าและเก็บภาพความสวยงามของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่โดนแสงอาทิตย์ส่องลงมาให้ท่านได้อิสระเก็บภาพกันตามอัธยาศัย**จะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ**

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปัคตาปูร์ (Bhaktapur)ซึ่งได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอานนท์มัลละในอดีตเมืองนี้เคยเป็นราชธานีในหุบเขาเป็นเมืองที่เจริญบนเส้นทางการค้าสู่ทิเบตชมย่านเดอร์บาสแควร์หรือย่านพระราชวังบักตาปูร์อันเป็นที่ตั้งของวังชมพระราชวัง 55 พระแกล (หน้าต่าง) , ประตูทองค้าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันงดงามชมลานสรงน้้าหรือซุนดารี (Sundari) น้าท่านชมวัดเนียตา
โปลา (Nyatapola) เป็นศาสนสถานที่สูงที่สุดในเนปาลมีด้วยกัน 5 ชั้นสูง 98 ฟุตสองข้างบันไดทางขึ้นมีรูปปั้นหินขนาดใหญ่สลักเป็นรูปสัตว์และเทพอารักขาเชื่อกันว่าปั้นแต่ละคู่มีอ้านาจหยุดสิ่งชั่วร้ายที่เมารุกรานวัดนี้สร้างขึ้นถวายแด่เทพแห่งเนียตะโปลาผู้ที่มีพลังสูงสุดหรือสิทธิลักษมี (Siddhi Lakshmi) ซึ่งเป็นเทวีลัทธิตันตระพระเจ้าภูปฏินทรามัลละสร้างวัดนี้ในปีค.ศ. 1702และด้วยความงดงามของเมืองของเมืองนี้จึงเคยถูกนำมาเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง“LITTLE BUDDHA”

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางจากศรีนาคา เข้าสู่เมืองโพคาราโดยสายการบินในประเทศ.....เที่ยวบินที่.....
เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองโภครา
เดินทางถึงเมืองโพคารา(Pokhara)เมืองนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุไปทางทิศตะวันตก 200 กิโลเมตรคืออีกเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศเนปาลเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 2 รองจากกาฐมาณฑุจากที่นี่จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของดานุละคีรี (Dhanulagiri) มนะสลู(Manaslu) มัชฉาปูชเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด (Annapurana I, Annapurana II, Annapurna III, Annapurna IV, Annapurna South) เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขาอรรณาปูรณะซึ่งอยู่สูงจากระดับน้้าทะเล 900 เมตรและเป็นจุดชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้ใกล้ที่สุดเนื่องจากห่างจากบริเวณเทือกเขาแค่ 30 กิโลเมตรเป็นทิวทัศน์ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรเมื่อได้สัมผัสยากนักที่จะลืมเลือนและที่นี่ยังเป็นสถานที่ของนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยและเป็นจุดเริ่มต้นการเดินปีนเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่านชมน้ำตกเดวิส (Devi’s Fall)น้ำตกที่มีความลึกถึง 100 เมตรน้ำตกนี้ตั้งชื่อตามนายเดวิสที่ได้เสียชีวิตที่น้ำตกแห่งนี้พร้อมกับคู่รักหลังจากนั้นนำท่านชมค่ายอพยพชาวทิเบต (Tibetan refugee camp)ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชาวทิเบตในเนปาลซึ่งได้อพยพมาทางตอนเหนือของเนปาลในครั้งที่จีนบุกกรุงลาซาให้ท่านได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวทิเบตและชมวิธีการผลิตพรมขนสัตว์แบบชาวบ้านและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ
จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake)ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาลภาพความงามและความใสของทะเลสาบพีวานั้นสะท้อนภาพยอดเขามัจฉาปูชเรเป็นภาพสวยงามและตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของวัดบาลาฮี  (Barahi Temple)ซึ่งมีสถูปสีขาวชื่อบาลาฮีลอยเด่นตัดกับพื้นน้ํานำท่านสักการะวัดบาลาฮีวัดที่มีเทพธิดาอจิมาเทพธิดาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโภคราทุกวันเสาร์จะมีการบูชายัญสัตว์แด่เทพธิดาหลังจากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม HOTEL DANDELIONS หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: โพคารา– ยอดเขาซารางก็อต– วัดบินดาบาซินี - แม่น้ำเซติ - กาฐมาณฑุ– ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล

นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาซารางก็อต (Sarangkot)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาทีเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมวิวที่ยอดเขาอรรณาปุรณะแสงสีทองของพระอาทิตย์ที่ตัดกับยอดเขาอันสวยงามชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติเป็นฉากด้านล่างบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมะอย่างสวยงาม** ท่านจะเห็นเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้น** นำท่านแวะสักการะวัดบินดาบาซินี (BINDHABASANI)วัดฮินดูวัดนี้สร้างในปี 1845เพื่อถวายแด่เทพธิดาบาวานีเทพธิดาวัดนี้ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในเมืองโภคราและวัดนี้เป็นวัดที่ชาวเมืองนี้หรือต่างเมืองนิยมมาแต่งงานกันอีกด้วยบริเวณรอบๆวัดจะมีของที่ใช้ในการแต่งงานขายในช่วงของเทศกาลงานแต่งงานและมีของสำหรับใช้บูชาเทพธิดาบาวานีขายจัดอยู่ในถาดจะมีมะพร้าวซึ่งแทนสัญลักษณ์ของสัตว์หนึ่งชีวิตใช้ส้าหรับบูชายัญดอกไม้ผงติกะขนมและเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์จะมีพิธีทำบุญหรือถ้าเป็นวันพิธีส้าคัญใหญ่ๆมีการบูชายันด้วยสัตว์เล็กและใหญ่ตลอดทั้งวันหลังจากนั้นนำท่านชมแม่น้ำเซติ (Seti River)หรือแม่น้ำนมเป็นแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำกังฮาราซึ่งละลายจากหิมะบนยอดเขาอภิและนามปาในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอยู่บริเวณชายแดนอินเดียเนปาลและจีนแม่น้ำนี้มีเอกลักษณ์พิเศษคือมีสีขาวคล้ายน้ำนมไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัยและไหลเข้าไปใต้ดินแม่น้ำนี้จะไหลผ่านเมืองโภคราซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่านใต้ดินของเมืองโภคราที่นี่เขาจะทดน้ำขึ้นมาให้ไหลไปตามคลองเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองกาฐมาณฑุโดยรถโค้ชระยะทางประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงเป็นเส้นทางเลียบไปตามไหล่เขาระหว่างทางผ่านแม่น้้าผ่านหมู่บ้านท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวเนปาลชนบทที่ยังคงงดงามในแบบธรรมดั่งเดิม

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองกาฐมาณฑุตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้้าทะเลเมืองกาฐมาณฑุนั้นเป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำณภัตตาคารพิเศษ....ให้ท่านได้ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเนปาล
ที่พัก โรงแรมHOTEL MANANGหรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: กาฐมาณฑุ– จัตุรัสกาฐมาณฑุตูร์บาร์– วัดกุมารี– กาฐมาณฑป– วัดตะเลชุ– วัดปศุปฏินาถ– สถูปโพธินาถ– ย่านทาเมล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเที่ยวชมเมืองกาฐมาณฑุนำท่านชมจัตุรัสกาฐมาณฑุตูร์บาร์ (Kathmandu Durbar Square)จัตุรัสกาฐมาณฑุดูรบาร์แห่งนี้ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาลเนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปีพ.ศ. 2522  จากนั้นเยี่ยมชมวัดกุมารีหรือกุมารีฆระ (Temple of Kumari)ซึ่งเป็นที่พำนักของเทพธิดากุมารีตามความเชื่อของชาวเนปาลนั้นกุมารีคือตัวแทนแห่งพระอุมาเทวีเป็นเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดจากโลกมนุษย์ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาจากเด็กหญิงอายุ 3-5 ปีจากตระกูลศากยะหรือตระกูลของพระพุทธเจ้าเท่านั้นชาวเนปาลนับถือกุมารีดุจเทพเจ้าและมักจะขอพรให้ประสบความสำเร็จกุมารีมีหน้าที่ทำพิธีบูชาเทพธิดาแห่งเตาไฟหรือเทพธิดาแห่งการดำรงชีพ ( Living Goddess) และในช่วงเทศกาลอินทรายาตรา (IndraJatra) หรือเทศกาลบูชาพระอินทร์ที่เวียนมาปีละครั้งกษัตริย์เนปาลจะมาหากุมารีเพื่อรับพรจากเธอหลังจากนั้นนำท่านชมกาฐมาณฑป (Kasthamandap)เป็นอาคารไม้เก่าแก่ที่สุดและเป็นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดกุมารีสถานที่นี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ลักษมีนาสิงห์มัลละ (King LaxmiNarsinghaMalla) ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 จากนั้นชมวัดตะเลชุ (Taleju Temple)วัดประจําองค์พระมหากษัตริย์เนื่องจากมีความเชื่อว่าเทพตะเลชุคือเทพที่ปกปกรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นําท่านชมวัดปศุปฏินาถ (Pashupatinath Temple) หรือวัดหลังคาทองคำวัดนี้มีหลังคาทําด้วยทองซ้อนกัน 2 ชั้นและประตูเงินซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดวัดหนึ่งในศาสนาฮินดูของเนปาลสร้างขึ้นมาในสมัยกษัตริย์แห่งราชวงศ์มลละเพื่อถวายแด่พระศิวะในภาคขององค์ปศุปฏินาถตั้งอยู่ริมแม่น้ำพัคมาตี (Bagmati River) ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีประเทศอินเดียเพราะแม่น้ำสายนี้จะไหลไปรวมกับแม่น้ำคงคานั้นเองอีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวฮินดูในเทศกาลมหาศิวราตรีโดยวัดแห่งนี้องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนวันแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522 อีกด้วยหลังจากนั้นนำท่านสักการะสถูปโพธินาถหรือพุทธนาถ (Boudhanath)หมายถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งสถูปนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตรซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาลองค์เจดีย์มีฐานทรงดอกบัวตูมมีเค้าศิลปะค่อนไปในทางทิเบตเห็นได้ชัดจากรูปแบบการก่อสร้างฐานสถูปที่อิงคติปริศนาธรรมมัณฑลา (Mandala) อันเป็นรูปธรรมนิมิตตามคติพุทธศาสนาแบบทิเบตในความหมายเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ต่างๆบนเจดีย์มีรูปเพ้นท์ลายดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศอันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทำดีองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปีพ.ศ.2502 รอบๆองค์เจดีย์ประดับประดาด้วย“ธงมนตรา”ที่ชาวทิเบตและชาวเนปาลนิยมนำมาแขวนเอาไว้อย่างสง่างามเป็นเอกลักษณ์ธงนี้จารึกบทสวดมนตร์แล้วนำไปปลุกเสกก่อนจะนำมาประดับที่องค์พระเจดีย์หรือประดับตามหลังคาอาคารบ้านเรือนทางเดินช่องเขาฯลฯนัยว่าเพื่อให้ลมช่วยสวดมนตร์แล้วพัดพาเอามนตราไปคุ้มครองผู้ผ่านทางสถูปแห่งนี้สร้างโดยชาวทิเบตที่อพยพหนีสงครามเข้ามาที่นี่เมื่อปีพ.ศ. 2502 เมื่อครั้งที่จีนเข้ารุกรานทิเบตบริเวณวัดจึงเป็นที่ชุมชนของชาวพุทธจากทิเบตหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านทาเมล (Thamel)ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งศูนย์กลางของเมืองกาฐมาณฑุโดยบริเวณย่านนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารโรงแรมที่พักและร้านขายของมากมายย่านนี้จึงเป็นจุดพักของนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองนี้ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายอาทิเช่นสินค้าจำพวกเครื่องประดับหัตถกรรมเครื่องนุ่งห่มต่างๆมากมาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ
ที่พัก โรงแรม HOTEL MANANG หรือเทียบเท่า

keyboard_arrow_right
วันที่ 5 :: สถูปสวยมภูนาถ– กาฐมาณฑุ– กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสักการะสถูปสวยมภูนาถ ( Swayambhunath) หรือวัดลิงเป็นเจดีย์ของชาวพุทธ (Buddhist Chaityas) ที่ยิ่งใหญ่ 9 แห่งหนึ่งของโลกโดยคาดว่ามีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียวสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามานะเทวะในปีพ.ศ.963 จุดเด่นของภายในวัดนี้คือส่วนตรงฐานของสถูปซึ่งมีดวงตาเห็นธรรมหรือWisdom Eyes ของพระพุทธเจ้าอยู่โดยรอบทั้ง 4 ด้านตัวสถูปตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆของหุบเขากาฐมาณฑุจึงทําให้เห็นทิวทัศน์เหนือหุบเขาที่งดงามสถูปแห่งนี้ยังเป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลและยังเป็นสถานที่ที่มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธกับฮินดูโดยองค์กรยูเนสโกได้ทําการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2522

13.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบินการบินไทย (TG)เที่ยวบินที่TG 320

18.15 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.       กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม อาจมีค่าปรับหากน้ำหนักเกินตามสายการบินกำหนด
4.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.       ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.       รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.       กระเป๋าเดินทาง
2.       ค่าวีซ่าเข้าประเทศเนปาลท่านละ1,000 บาท
3.       ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
4.       ค่าทำหนังสือเดินทาง
5.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
6.       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
7.       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
8.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท /ท่าน/ทริป

เงื่อนไข เงื่อนไขการให้บริการ
1.       การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
          ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2.       ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง เพื่อเช็คข้อมูลความถูกต้องของรายการทัวร์รวมทั้งไฟล์บินและเวลานัดหมายทัวร์ หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.       การชำระค่าบริการ
          3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท
          3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง
4.       การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
          4.1แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
          4.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
          4.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
           4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
กรณีคณะออกเดินทางได้         
1.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.       คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
3.       คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
หมายเหตุ หมายเหตุ
1.       บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.       บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบัติเหตุ, ความเจ็บป่วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสุดวิสัย อื่นๆ เป็นต้น
3.       หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.       บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.       รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.       ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7.       กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8.       มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9.       หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.     ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการขอยื่นวีซ่าเนปาล
เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลสำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ตไทย
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย2หน้าอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนนับจากวันเดินทาง *กรุณาถอดปกPassport ก่อนส่งเอกสารบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย*
2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2x2 นิ้วพื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน1ใบเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้นรูป (ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ, ไม่ใส่ชุดข้าราชการหรือเครื่องแบบใดๆไม่เป็นรูปสติ๊กเกอร์รวมถึงห้ามใช้รูปที่ถ่ายเองและปริ้นท์เอง)
3. แบบฟอร์ม
*** เอกสารในการยื่นวีซ่าเนปาลต้องใช้เอกสารเป็นตัวจริงเท่านั้น ***

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign