2 มหามิตร AEC ไทย-มาเลเซีย
เบตงใต้สุดสยาม-ปีนังยุคใหม่ 4วัน 3คืน
Thai Lion Air / Airasia


สถานที่ท่องเที่ยว
บินตรง​จาก​ปี​นัง​กลับ​กรุงเทพฯ ไม่ต้องเสียเวลานั่งรถกลับสนามบินหาดใหญ่​
- Skywalk อัยเยอร์เวง
- สตรีทอาร์ตเบตง
- วัดกวนอิม
- อุโมงค์ปิยะมิตร
- ชิมเฉาก๊วย กม.4 และเมนูขึ้นชื่ออำเภอเบตง
- ไหว้​เจ้า​แม่​ลิ้ม​กอเหนี่ยว​
- มนัส​การหลวง​ปู่​ทวด​ที่​วัด​ช้าง​ให้
- จอร์จทาวน์เมืองมรดกโลก
- ปีนังฮีลล์ ด้วยรถรางไฟฟ้า
- ป้อมปราการคอร์นเวลลิส
- วัดเต่า Kek Lok Si Temple

     


กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)
 
วันเดินทาง ราคาทัวร์ผู้ใหญ่ / เด็ก
พักห้อง 2-3 ท่าน
พักเดี่ยว
11 – 14 สิงหาคม 65 12,900 บาท 3,000 บาท
25 – 28 สิงหาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
8 – 11 กันยายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท
22 – 25 กันยายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท
6 – 9 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
13 – 16 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
20 – 23 ตุลาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
10 – 13 พฤศจิกายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท
24 – 27 พฤศจิกายน 65  12,900 บาท 3,000 บาท
1 – 4 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
8 – 11 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
15 – 18 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท
22 – 25 ธันวาคม 65  12,900 บาท 3,000 บาท

โปรแกรมเดินทาง
keyboard_arrow_right
วันที่ 1 :: สนามบินดอนเมือง – หาดใหญ่ – ปัตตานี-ศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว –วัดช้างให้- เบตง

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 11 เคาน์เตอร์เช็คอิน THAI  LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินและโหลดสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง

06.20 น.

เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI  LION  AIR  เที่ยวบินที่ SL702

07.50 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่  Driver Guide (คนรถเป็นไกด์ในตัวที่ชำนาญเส้นทางเบตง) คอยให้การต้อนรับคณะ นำคณะขึ้นรถตู้วีไอพีปรับอากาศแบบ 9 ที่นั่ง เพื่อเดินทางสู่อำเภอเบตง  ซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง โดยรถจะวิ่งผ่านเขตจังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา  เป็นทางหลวงที่มีการจราจรที่ พลุกพล่าน และมีความปลอดภัยสูง ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ชุมชนชาวมุสลิม และผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันกาลาคีรี ระหว่างทางนำคณะ แวะจังหวัดปัตตานี สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี และเขตสามจังหวัดภาคใต้..จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดช้างให้ นมัสการหลวงปู่ทวด วัดช้างให้  ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐิของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบ  สักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมา  ไกด์ท้องถิ่นประจำเมืองเบตง คอยให้การต้อนรับคณะที่ร้านอาหารในเมืองเบตง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาราน​อาหาร​ธารา​หรือ​ลุง​ดำ​    (มื้อที่1)
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เบตง แวะพักเก็บภาพบนสะพานเหนือเขื่อนบางลาง

16.30 น.

นำคณะเดินทางถึงเมืองเบตง เมืองซึ่งเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีนที่โอบล้อมด้วย  ขุนเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมแบบจีนที่สืบทอดมายาวนาน ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมมุสลิมท้องถิ่นอย่างลงตัว อันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของเมืองเบตง

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวสมุย หรือบ้านคุณชาย (มื้อที่2)  
หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม Grandview Landmark Hotel​  

keyboard_arrow_right
วันที่ 2 :: ทะเลหมอกอัยเยอเวง-สวนดอกไม้เมืองหนาว - อุโมงค์ปิยะมิตร- บ่อน้ำพุร้อน - วัดพุทธาธิวาส- สตรีทอาร์เบตง

04.30 น.

นำคณะเดินทางสู่สะพานกระจกหรือ SKY WALK ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2000 ฟุต ที่นี่เป็นจุดชมวิวบนเขาที่สามารถมองเห็นวิวของทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ท่านสามารถเดินผ่านสะพานกระจกใสที่ยื่นออกไปท่ามกลางหุบเขา ท่ามกลางทะเลหมอกที่สุดอลังการที่อยู่เบื้องล่าง ให้ท่านเช็คอิน ถ่ายภาพจนสมควรแก่เวลา (นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นสะพานกระจก ต้องซื้อถุงครอบรองเท้าในราคาคู่ละ 30 บาท ตรงจุดตรวจนักท่องเที่ยว เพื่อครอบทับรองเท้า จึงสามารถเข้าไปเดินบนสะพานกระจกได้ โดยท่านต้องชำระค่าถุงครอบรองเท้าเอง)นำท่านเดินทางกลับเมืองเบตง

เช้า

บริการอาหารเช้าอาหาร​เช้า​ที่​เจ๊​กิ้​ว​ (มื้อที่3)
หลังอาหารเช้านำคณะเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองเบตง ซึ่งเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาว     แห่งเดียวที่มีอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ณ สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในระดับอุณหภูมิ 22 - 28 องศาเซลเซียส
แวะชิมเฉ๊าก๊วยในแบบฉบับสูตรของเบตง ซึ่งมีกลิ่นหอม มีสรรพคุณด้านการแก้ร้อนใน เนื้อยังเหนียวและนุ่มด้วย โดยจะหั่นเป็นลักษณะรูปลูกเต๋า ราดด้วยน้ำเชื่อมที่ทำจากน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายแดง และใส่น้ำแข็งเพิ่มความสดชื่น                
จากนั้นนำคณะเที่ยวชมอุโมงค์ปิยมิตร ในอดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา โดยอุโมงค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลุมหลบภัยจากการโรมตีของระเบิด และการโจมตีทางอากาศ ตัวอุโมงค์มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์มีห้องพัก ห้องพยาบาล ห้องประชุม และห้องอาหาร สามารถจุคนได้ 300-400 คน ใช้เวลาขุดอุโมงค์ราวสามเดือน ด้วยกำลังพล 30 คน  ชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพถ่าย และยุทธปัจจัยของโจรจีนคอมมิวนิสต์ในอดีต ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์     เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของพวกเขา....เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมอุโมงค์ปิยมิตร ชม ต้นไทรใหญ่พันปี
ต้นไทรที่มีอายุกว่าพันปี นับเป็นหนึ่งในต้นไม้ยักษ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดทางภาคใต้ของไทย....จากนั้นนำคณะสู่ที่ตั้งอยู่ห่างจากอุโมงค์ปิยมิตรราว 6 กิโลเมตร นับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ที่มีน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ที่อุดมด้วยแร่ธาตุ ด้วยอุณหภูมิราว 80 องศาเซลเซียส และสามรถนำไข่ดิบไปต้มให้เดือดภายในเวลา 7 นาทีบริเวณบ่อน้ำเดือด ที่นี่ยังเป็นที่นิยมสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่นิยมมาอาบน้ำแร่ หรือแช่เท้าในบ่อน้ำแร่ ซึ่งจะช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดี รักษาโรคผิวหนัง ฮ่องกงฟู๊ต อีกทั้งยังมีสรรพคุณทำให้ผิวพรรณดีอีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ อาหาร​เที่ยง​ที่​โกหงิ่ว ปลา​นิล​น้ำ​ไหล​ (มื้อที่4)(ร้านอาหารจีนชื่อดังเมืองเบตง)
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ วัดพุทธาธิวาส หรือวัดเบตง เป็นวัดพุทธขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินในสูงในเขตเทศบาลเมืองเบตง มีเจดีย์ที่มีความสูง 39.9 เมตรตั้งอยู่บนเนินเขาภายในบริเวณวัด ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ถูกสร้างขึ้นถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนี้ท่านยังสามารถสักการะองค์พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ตั้งประดิษฐานภายในบริเวณวัดอีกด้วย.....
จากนั้นนำคณะเที่ยวชมจุดที่น่าสนใจของเมืองเบตง อาทิ ถ่ายรูปคู่กับป้าย OK BETONG  ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นไก่เบตง ชมและถ่ายรูปกับ Street Art ที่มีอยู่หลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเบตง (Street Art ทางทัวร์จะพาชมจุดที่สวยที่สุดเพียงสองจุด ที่เหลือนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมด้วยตัวเองในช่วงค่ำ)
ถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญญาลักษณ์ของเมืองเบตงผ่านชม ซึ่งเป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของภาคใต้ (ท่านสามารถเดินชมอุโมงค์นี้ด้วยตัวเองในช่วงหัวค่ำ ซึ่งอุโมงค์จะประดับด้วยหลอดไฟที่ให้แสงระยิบระยับเป็นประกายแสงที่น่าชมในยามราตรี) จนควรแก่เวลา นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนก่อนรับประทานอาหารเย็น

เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร​เย็น​ต้า​เ​หยิน​หรือ​เชียงการีล่า (มื้อที่5)
หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม Grandview Landmark Hotel​

keyboard_arrow_right
วันที่ 3 :: เบตง - ปีนัง – เมืองเก่าจอร์จทาวน์ – ปีนังฮิล – วัดเต่า

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ลิ้มรสติ๋มซำต้นตำหรับของเบตง (มื้อที่6)
หลังอาหารนำคณะสู่ด่านชายแดนไทย – มาเลเซีย ซึ่งเป็นด่านที่ตั้งอยู่ปลายด้ามขวานหรือใต้สุดแดนสยาม นำคณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทางสู่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีไกด์ท้องถิ่นประเทศมาเลเซียรอรับอยู่ฝั่งประเทศมาเลเซีย จากนั้นทำคณะเดินทางสู่เมืองปีนัง (โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าเวลาของประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อคณะเดินทางถึงเมืองปีนังหรือ รัฐปีนัง หรือ ปูเลาปีนัง เป็น 1 ใน 13 รัฐ ที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลย์รุ่นแรกเรียกว่า ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเดี่ยว ต่อมาพบในแผนที่เดินเรือ เรียกว่า ปูเลาปีนัง หรือเกาะหมาก รัฐปีนังประกอบด้วยพื้นที่ 2 ส่วน ได้แก่ เกาะปีนัง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่ทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศ และเป็นที่ตั้งของ จอร์จทาวน์ (George Town) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ และเซเบอรังเปอไร (สมารังไพร) ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่ง มีสมญาว่า "ไข่มุกแห่งบูรพาทิศ"

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  (มื้อที่7)
นำคณะเที่ยวชม ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)โดยรถรางไฟฟ้า ปีนังฮิลล์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 830 เมตร เป็นจุดสูงสุดของเกาะปีนัง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองและเกาะปีนังแบบกว้างไกลสุดสายตา โดยรถรางไฟฟ้าที่ขึ้นสู่ปีนังฮิลล์นั้น ถือว่าเป็นรถรางสายแรกในเอเชีย สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1923 โดยบริษัทรถรางสัญชาติสวิส ต้องเปลี่ยนรถ 1 ครั้งกลางทาง ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 30 นาที ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ สลับกับพืชพันธุ์ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่เต็มตลอดเส้นทาง           
นำชมวัด วัดเก็กลกสี่ (Kek Lok Si Temple หรือ Temple of Supreme Bliss) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 เป็น วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของเกาะปีนัง  สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัด เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สระเต่า และสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) สร้างในปี ค.ศ. 1930 ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นความผสมผสานระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ฐานเจดีย์สร้างแบบจีน ตัวเจดีย์สร้างแบบไทย และยอดเจดีย์สร้างแบบพม่า และยังมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมสำริดสูง 30.2 เมตร

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารซีฟู้ด (มื้อที่8)
หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ NEO+ HOTEL ในจอร์จทาวน์ ปีนัง

keyboard_arrow_right
วันที่ 4 :: ปีนัง – เมืองเก่าจอร์จทาวน์ – สะพานสกุลโจว – ช้อปปิ้งย่านถนน Gurney - กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ลิ้มรสบะกู้ดเต๋สูตรต้นตำหรับ (มื้อที่9)
หลังอาหารนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่า จอร์จทาวน์ (George Town) นำท่านเดินชมสตรีทอาร์ตเมืองจอร์จ ทาวน์ ซึ่งเป็นถนนสายโบราณที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างโบราณ และภาพเขียนบนผนัง ที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ท่านยังจะได้พบกับรถลากที่เป็นที่นิยมในศตวรรษที่ 18 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพาหนะที่บริการนักท่องเที่ยว ปัจจุบันย่านเมืองเก่าจอร์จ ทาวน์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม.....จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ บ้าบ๋า ย่าหยา (Pinang Peranakan Museum) เป็นคฤหาสน์หรูโบราณที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1890 เจ้าของคฤหาสน์เป็นคหบดีชาวจีนที่มาตั้งรกรากในปีนัง ภายในตกแต่งอย่างหรูหราประณีตสไตล์ พารานากัน ซึ่งเป็นชื่อเรียกชาวจีนโพ้นทะเลที่มาตั้งรกรากและแต่งงานกับคนพื้นเมืองมาลายา จนเกิดเป็นวัฒนธรรมแบบผสมระหว่างจีนและมาลายา จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของปีนัง ภายในบ้านได้รับการตกแต่งแบบจีนผสมมาลายา มีการจัดแสดงทั้งห้องโถง ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องครัว ซึ่งล้วนสะท้อนวิถีชีวิตของชาว พารานากันในยุคก่อนได้อย่างดี และที่สำคัญภายในบ้านยังมีมุมถ่ายรูปสวยเก๋แบบ Vintage สุด ๆ 

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร พารานากัน  (มื้อที่10)
หลังอาหารนำคณะสู่ Gurney Plaza แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังย่านถนนเกอนี่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมและช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมและของที่ระลึกมากมายภายในห้างแห่งนี้  จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินโหลดสัมภาระก่อนบิน 

18.55 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของสายการบินไทยไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD322

19.25 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ และเที่ยวบินการเดินทาง
กรุงเทพ - หาดใหญ่ / Thai Lion Air
ปีนัง - กรุงเทพ / Airasia
เงื่อนไข

* ครบ 8 ท่านออกเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน มัดจำท่านละ 5000 บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน
**(ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นต้องออกตั๋วเลยซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ และไม่คืนมัดจำ ได้ทั้งสิ้น)**
 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
·      รถตู้ปรับอากาศ VIP
·      รวมค่าตั๋วเครื่องบินและภาษี ไป-กลับ
·      สัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 10 กก. (น้ำหนักสัมภาระตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนด) ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
·      ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม   
·      ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
·      มัคคุเทศก์คนขับ (รอรับที่สนามบินหาดใหญ่) ทัวร์ 8ท่าน เป็น DRIVER GUIDE ที่ชำนาญดูแลท่านตลอดการเดินทาง, เจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบินกรุงเทพฯ
·      อาหารตามรายการที่ระบุในรายการ
·      วงเงินประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำรองจ่ายไปก่อน
 
อัตรานี้ไม่รวม
·      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน
·      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯลฯ นอกเหนือที่ระบุในรายการ
·      ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ มาเลเซีย 200 บาท , เบตง 300 บาท
หมายเหตุ กรณียกเลิก
·        ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพัก,ค่าอาหาร เป็นต้น)
·        ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
·        กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ และเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสำคัญ
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
§   ทางบริษัทฯได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งแล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
§   ที่นั่งไม่สามารถเลือกหรือรีเควสได้ แต่ถ้าท่านประสงค์ หรือต้องการเลือกที่นั่งบนเครื่อง โปรดแจ้ง และชำระเงินโดยตรง กับเจ้าหน้าที่ที่เคาร์เตอร์เช็คอินสนามบิน ณ วันเดินทาง
§   หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย (เงื่อนไขการรีฟันขึ้นอยู่กับตั๋วที่ท่านจอง และนโยบายของแต่สายการบิน)
§   นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
§   เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเตียงเดี่ยว (Double Bed), ห้องเตียงคู่ (Twin Bed) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่(นอน2ท่าน) กับ 1 เตียงพับเสริม(นอน1ท่าน)
การเดินทางเป็นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ ไกด์ทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 
ข้อควรทราบและเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ      
1.               ทัวร์นี้เป็นทัวร์สำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น      
2.               ผู้จัดทำทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆได้ เนื่องจากเป็นรายการเหมาจ่ายกับตัวแทน ต่างๆ หากเกิดกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ,กรมแรงงาน ,สายการบินในประเทศไทยหรือประเทศต่างๆ หรืออันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายของประเทศไทยและประเทศต่างๆ การหลบหนี เข้าอกเมือง หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศต่างๆ ในกรณีอื่นๆ
3.               บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าจากสายการบิน ,การยกเลิกเที่ยวบิน ,ภัยธรรมชาติ ,การนำสิ่งของผิดกฎหมาย
4.               ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีสิ่งของสูญหาย อันเนื่องจากความประมาทของผู้เดินทาง ,การโจรกรรม และอุบัติเหตุอันเกิดจากความประมาทของผู้เดินทาง
.5.              โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมที่เป็นข้อเสนอ ท่านจะต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากทางบริษัทได้ทำการสำรองโรงแรมและห้องพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมอาจจัดให้ในระดับใกล้เคียงกัน หรืออาจจะปรับเปลี่ยนจากตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
6.               โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯจะรักษาผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้
7.               กรุณา อย่าขีดเขียน ฉีก หรือประทับตราใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องลงในหนังสือเดินทาง หากทางสายการบินไม่อนุญาตให้ เช็คอิน หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทุกกรณี คณะเดินทางของทัวร์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ปกสีน้ำตาล/เสีเลือดหมูเท่านั้น กรณีท่านถือหนังสือเดินทางข้าราชการ ปกน้ำเงิน หรือ หนังสือทางการทูต ปกสีแดง ต้องเดินทางไปกับคณะทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว โดยที่ไม่มีจดหมายเชิญ หรือเอกสารการยืนยันการใช้หนังสือเดินทางเล่มพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติการเดินทางกับทางสายการบิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งประเทศต้นทางขาออกและปลายทางขาเข้า ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาด ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับการใช้หนังสือ เดินทางพิเศษ ผิดวัตถุประสงค์
8.               มัคคุเทศก์ พนักงานหรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนผู้จัดทำ
9.         ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อ 4-5 ชั่วโมง เนื่องจากทางสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลา หากเกิดการผิดพลาด ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
10.         หากท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ถือว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆทั้งหมด

จองทริปนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปหาท่าน

ติดต่อเรา
MERRYLAND TRAVEL SERVICE CO., LTD.
1270-1272 ถ.พระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-2498217
แฟกซ์ 02-2401285-6, 02-2402287
อีเมลล์ merrylandtravel.th@gmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/00183

 


certified member of
Copyright 2015 © Marrytravel. All rights reserved by siam-webdesign